Công văn 360/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 360/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 360/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính văn bản Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 05/1998CT-TTg ngày 22/1/1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 360/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA § Ý nh  Ý nh ch c ñ a V¨n  h ß n g  C h Ý n h   h ñ   è  360/VP C P­K T N   p p s n g µ y  2 th¸ng 2 n¨ m   1998 v Ò  vi Ö c  Ý n h  ch Ý n h  v¨n b ¶ n  C h Ø  th Þ  c ñ a  ® T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ   è  05/1998/CT­T T g   p s n g µ y  22 th¸ng 1 n¨ m  1998, v Ò  vi Ö c  t¨ng c ê n g  c«n g  t¸c  q u ¶ n   ý ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g l Do  ¬  Êt trong kh©u  µ  s xu     r so¸t, ¹   i t ChØ   Þ  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  è  th c Th t   ph s 05/1998/CT­ TTg  µy  th¸ng 1  ng 22    n¨m 1998,vÒ   Öc    êng    vi t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  lý ®Ç u    vµ  ©y  ùng, cã    ãt,V¨n    t x d   sai s   phßng  Ýnh  ñ    nh  Ýnh: Ch ph xin ®Ý ch   dßng  11  thø  trang 1  íi     µ(kho¸II )nay  c  µ(kho¸VIII)   d   ghil   lªn   I  , ®ä l     .
Đồng bộ tài khoản