intTypePromotion=1

Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp tải hàng chuyển tiếp về địa điểm kiểm tra ngoài CK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 3642/G S Q L  n g µ y 22 th¸ng 10 n¨ m  1997  Ò  viÖc ¸p t¶i µ n g  ch uy Ó n  tiÕp v Ò v  h ® Þ a  ®i Ó m  kiÓ m  tra n g o µi C K KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Trong    Tµi chÝnh  khiBé    cha cÊp  kinh phÝ    cho Tæng  côc    H¶i quan thùc  hiÖn    hîp ®ång  s¶n xuÊt c¸c lo¹      i SealH¶i quan      thay cho    niªm  phong  kÑp ch×  H¶i quan    hiÖn  nay ®ang  dông, vµ  sö    kÑp  ch×    H¶i quan  ®ang  dông  sö  hiÖn  nay kh«ng ®¶m   b¶o  an  sù  toµn  tuyÖt ®èi,nªn      Tæng  côc    H¶i quan ph¶iquy    dÞnh viÖc      trongC«ng    ¸p t¶inh    v¨n 3498/TCHQ­GSQL   ngµy 11.10.1997. Thi hµnh  ChØ  thÞ 853/1997/CT­ TTg  ngµy 11/10/1997 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  sau    vµ  khixem   xÐt  kiÕn    ý  ®Ò nghÞ  cña mét  Côc    sè  H¶i quan  tØnh,thµnh    phè,Tæng    côc    H¶i quan    bæ sung  quy  ®Þnh  viÖc      ¸p t¶ihµng  ho¸  nhËp  khÈu  ®∙  ® îc quy  ®Þnh  t¹  C«ng  v¨n 3498/TCHQ­GSQL  ngµy  i 11/10/1997 nh    sau: 1. §èi víihµng        nhËp  khÈu  kinh doanh, sau        khikiÓm     bé  niªm  tras¬  vµ  phong  kÑp ch×, H¶i    quan  c¸c tØnh, thµnh    phè      khai hµng  n¬i më tê    nhËp  khÈu  (®¨ng  tê khai)ph¶ibè     îng ¸p t¶itõ Cöa  ký        trÝ lùcl         khÈu/C¶ng  nµy (Cöa  khÈu/C¶ng  ®Çu   tiªn)®Õn     Cöa   khÈu/C¶ng    kia (Cöa  khÈu/C¶ng  cuèi cïng)     hoÆc     tõ Cöa  khÈu/C¶ng  ®Çu     tiªn®Õn    c¸c ®Þa   ®iÓm  kiÓm     tra ngoµi khu    vùc cöa  khÈu  (bao gåm    c¸c ®Þa   ®iÓm   kiÓm     trangoµikhu    vùc cöa khÈu    t¹i c¸c tØnh, thµnh      phè  Cöa  cã  khÈu, C¶ng    ®Çu     t¹    tiªnvµ  i tØnh, thµnh  c¸c   phè  kh¸c).ViÖc  t¶ithùc    ¸p    hiÖn  ®óng  quy  ®Þnh   iC«ng  t¹  v¨n  3498/TCHQ­ sè  GSQL   ngµy  11/10/1997 vµ        c¸cv¨n b¶n  hiÖn  hµnh  kh¸ccã  ªnquan    li   cña Tæng  côc    H¶i quan. 2. ViÖc            ¸p t¶i®èi víinh÷ng  i lo¹ hµng    ho¸ quy ®Þnh  it¹ ®iÓm   cña    2  C«ng  v¨n 3498/TCHQ­GSQL:  H¶i quan chØ  ¸p t¶i  ®èi    víihµng rêi  kh«ng niªm  phong kÑp  ch×  îc.Hµng  ®   ®ãng  kiÖn  hoÆc  containersau      khikiÓm    bé  tras¬  vµ  ® îcniªm  ®∙    phong  kÑp  ch×,H¶i quan      chØ      ¸p t¶itrong nh÷ng  êng      tr hîp cô  thÓ  Côc  ëng  do  tr Côc    h¶iquan   c¸ctØnh,thµnh    phè  li   cã  ªnquan    xÐt thÊy  cÇn  thiÕtvµ    quy  ®Þnh;  nh÷ng  êng  kh¸c giao  tr hîp    cho chñ  hµng  hoÆc     ®¹idiÖn  hîp ph¸p cña  chñ hµng  chÞu  tr¸chnhiÖm     b¶o  qu¶n  nguyªn  niªm phong  kÑp  ch×, vËn    chuyÓn   vÒ bµn  giao ®óng  theo thñ    tôc quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  cho  H¶i quan      t¹ ®Þa  i ®iÓm  kiÓm    trangoµikhu    vùc cöa khÈu    ®Ó kiÓm        trachitiÕt vµ kÕt thóc thñ tôc.       Yªu  cÇu Côc  ëng  tr Côc  H¶i quan tØnh, thµnh    phè    khi chØ  ®¹o thùc  hiÖn quy  ®Þnh  i t¹ C«ng    v¨n nµy,ph¶ikÕt        hîp chÆt        chÏvíinéidung  chØ  ®¹o  cña Tæng  côc    t¹ C«ng    3498/TCHQ­GSQL   i v¨n sè  ngµy  11/10/1997 vµ      c¸cquy  ®Þnh  i     t¹  v¨n b¶n  c¸c kh¸c cã  ªnquan. Trong      li     qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  v­       cã 
  2. 2 íng m ¾c,      ph¸tsinh ngoµithÈm      quyÒn    gi¶iquyÕt,yªu    cÇu  c¸o Tæng  b¸o    côc  kÞp      kiÕn  thêixiný  chØ ®¹o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2