intTypePromotion=1

Công văn 3644/TM-XNK của bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 3644/TM-XNK của bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3644/TM-XNK của bộ Thương mại về việc nhập khẩu bổ sung Clinker cho sản xuất xi măng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3644/TM-XNK của bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   h ¬ n g  m ¹i S è  3644/T M­X N K  n g µ y 17 th¸ng  B T 10 n¨ m  2000 v Ò  viÖc n h Ë p   h È u   æ   u n g  Clinker c h o  s¶n xu Êt xi m ¨ n g k b s KÝnh   Tæng  göi:  c«ng      tyXi m¨ng  ViÖtNam     C¨n  th«ng  cø  b¸o  kiÕn  ý  cña Phã  thñ  íng  t NguyÕn  TÊn Dòng  i t¹ cuéc  häp    vÒ t×nh h×nh ®Çu    t ph¸ttr     ¸n      iÓn c¸c dù  xim¨ng    giai®o¹n 2001­2005­ 2010 (theo C«ng  v¨n sè 131/TB­VPCP  ngµy 02/10/2000 cña V¨n phßng  ChÝnh phñ; C¨n  ý  cø  kiÕn  thèng nhÊt gi÷a c¸c Bé: X©y          dùng,Th¬ng        m¹i,KÕ ho¹ch  vµ §Çu  , Ban  t  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  trong cuéc häp ngµy 05/10/2000  ®Ò   vµ  nghÞ  cña  Bé  X©y  dùng  trong C«ng  v¨n sè  1853/BXD­KHTK  ngµy  10/10/2000; Nh»m   ®¸p  øng  cÇu  yªu  s¶n xuÊt xim¨ng      trong níc,Bé      Th¬ng    m¹i®ång  ý Tæng  c«ng    m¨ng  ty Xi  ViÖt Nam   îc nhËp    ®   khÈu 500.000 tÊn Clinkervµ    tu©n      thñ c¸cnguyªn t¾c      díi®©y: 1. §¶m  b¶o  cung øng    ®ñ nguyªn  liÖu Clinker cho    c¸c tr¹m nghiÒn    xi m¨ng  trong níc.§iÒu        tiÕtviÖc nhËp khÈu    ®Ó kh«ng  thõa,ø  d    ®éng  Clinker   ¶nh  hëng  ®Õn  s¶n xuÊtClinkertrong níc.       2. Thùc    hiÖn nghÜa  bæ   vô  sung chªnh lÖch    gi¸10%  (ngoµithuÕ    nhËp  khÈu  hiÖn hµnh) vµ    Quü  trî Hç    xuÊtkhÈu.   3. Hµng    th¸ng cã  c¸o göivÒ  Th¬ng      b¸o      Bé  m¹i(Vô XuÊt nhËp khÈu) vÒ    diÔn  biÕn t×nh h×nh,kÕt    qu¶  nhËp khÈu  cung  vµ  øng  cho    tr¹m nghiÒn. ViÖc  nhËp  khÈu  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. V¨n  b¶n  nµy  hiÖu    cã  lùc®Õn   31/3/2001.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2