intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 3645-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

114
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3645-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý đối tượng kinh doanh xe máy ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá thực tế thành toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3645-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  3645T C/T C T  n g µ y 6 th¸ng 9 n¨ m  2000  c v Ò  vi Ö c X ö  lý  è i tî ng kinh d o a n h  xe m ¸ y   hi gi¸ trªn  ® g   h o¸  ¬ n  th Ê p  ¬ n  gi¸ ® h  th ù c t Õ  thanh  to¸n KÝnh  öi: g  UBND     c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ Thêigian qua,qua        c«ng    t¸cqu¶n  ýthu thuÕ  ¬  l    c quan  Õ    a  ­ thu c¸c ®Þ ph ¬ng  ∙  Óm    µ    Ön  Òu  ¬  ë  ® ki trav ph¸thi nhi c s kinh doanh  g ¾n    xe  m¸y        ghigi¸b¸n trªnho¸ ®¬n  Êp  ¬n    êi mua   ùc tÕ     th h gi¸ng   th   thanh  to¸n.T×nh  ¹ngph¶n      tr   ¸nh kh«ng  trung  ùc    ∙    ¹m  ÷ng  th trªn® vi ph nh nguyªn  ¾c  ¹ch  th to¸n kÕ     to¸n,lµm     thÊtthu tiÒn thuÕ  ña  ©n       c Ng s¸ch Nhµ   íc,g©y  Êt b×nh    n  b  trong d  Ën    éi.   lu x∙h   M ét  è  êng  îp  ∙  Óm       Ön  ng  Öc  ö  ýviph¹m  a  s tr h ® ki traph¸thi nh vi x l     ch nghiªm,   cha  èng  Êt  ®ã   a  ã    ông    e,  th nh do  ch c t¸cd r¨n ® ng¨n  chÆn.  Ó   ¾c  ôc  § kh ph t×nh  ¹ng trªnthèng  Êt  Ön  tr     nh bi ph¸p  qu¶n  ý thu  Õ  µ  ö  ý c¸c hµnh    l  thu v x l     vi gian  Ën  Õ,  é   µi chÝnh  ang  l thu B T   ® nghiªn cøu  ×nh  Ýnh  ñ      tr Ch ph gi¶iph¸p  toµn  Ön  di nh»m   ng¨n chÆn   ×nh  ¹ng nµy. Tríc m ¾t    Þ   t tr       ®Ò ngh UBND     c¸c tØnh,thµnh  è    ph chØ  o  ôc  Õ  µ    µnh  ®¹ C thu v c¸c ng chøc  n¨ng  Õn hµnh  ti   ngay  m ét  è  Ön  s bi ph¸p cÊp   b¸ch nh    sau: 1. Thèng    ¾ m   è îng c¸cc¬  ë    kª,n s l     s (bao  å m     g c¸cDNNN,  c«ng    tyTHHH,  DNTN,  é    Ó) kinh doanh  g ¾n   h c¸ th     xe  m¸y    a   µn. Tæ   trªn®Þ b   chøc phæ   Õn  bi cho    ¬  ë  c¸c c s kinh  doanh  g ¾n   xe  m¸y  ¾ m   ÷ng    n v c¸c quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu thuÕ,chÕ     Õ     ®é k to¸n, Õ       n, chøng  õ,c¸chµnh      ¹m  µ  Õ     ch ®é ho¸ ®¬   t    viviph v ch tµixö  ýc¸cviph¹m      ¬  ë  ùgi¸cchÊp  µnh.   l      ®Ó c¸cc s t     h 2. ChØ   o  ôc  Õ, Së  ¬ng  ¹i,Së  µichÝnh  Ët      ®¹ C thu   Th m   T  V gi¸, Qu¶n  ýthÞ  l  tr ng, ViÖc  Óm     ©n  ê  ki s¸tph c«ng,cö    é  íng dÉn, gióp ®ì,gi¸m    ¬  ë    c¸n b h        s¸tc s kinh doanh  g ¾n     xe  m¸y  ùc  Ön  Õ     Õ   th hi ch ®é k to¸n,ho¸  n    ®¬ chøng  õ theo t    quy  nh. Thùc  Ön  ®Þ   hi niªm  Õt    µ  ®óng    y gi¸v b¸n  gi¸niªm  Õt. y 3. § Ó     ng¨n chÆn   Öc  Ëp ho¸ ®¬n  hµng  Êp  ¬n    hµng  ùc   vi l     b¸n  th h gi¸b¸n  th   tÕ;®Ó   Þ    ngh UBND   tØnh,thµnh  è    ph ban  µnh  h møc    tèithiÓu  µm    gi¸b¸n    l c¨n cø  Ýnh thuÕ  t   GTGT.  Møc    tèithiÓu  ã  Ó    vµo    Ýnh  Ö  Ý   gi¸b¸n    c th c¨n cø  gi¸t l ph tr c b¹  ®Þa   ¬ng  í   do  ph quy  nh  ®Þ hoÆc  ban  µnh  h khung    íi ®Ó   dông  gi¸m   ¸p  chung. C¬     quan  Õ thu c¨n  b¶ng    UBND   cø  gi¸do  tØnh, thµnh  è    ph quy  nh   ®Þ ®Ó   Ýnh  Õ  i  íinh÷ng  êng  îp  ¬  ë  t thu ®è v   tr h c s kinh doanh    kh«ng  niªm  Õt    y gi¸, b¸n  kh«ng  ng    ®ó gi¸niªm  Õt  y hoÆc       n  Êp  ¬n    ùc tÕ    a   ghiho¸ ®¬ th h gi¸th   ë ®Þ ph¬ng. 4. V Ò   Ön    bi ph¸p  ö  ý ®èi  íic¸c tæ  x l  v     chøc  µ    ©n  ã  µnh    èn v c¸ nh ch vi tr   thuÕ hoÆc   th«ng  ng  íihµnh    èn thuÕ  ®å v  vitr   th«ng qua  Öc    è  Òn    vi ghis ti trªn ho¸ ®¬n  Êp  ¬n  è  Òn thùc tÕ    th h s ti     thanh   to¸nhoÆc   Õp tay cho  µnh    èn ti     h vitr   thuÕ  Çn  îcxö  ýnh  c ®   l   sau:   Trêng  îp qua  Óm      Ön    h  ki traph¸thi c¸c doanh  nghiÖp kinh doanh  g ¾n     xe  m¸y  Ó  doanh  (k c¶  nghiÖp  ùctiÕp nhËp  Èu  µ  tr     kh v doanh  nghiÖp    Π     b¸n l ) gi¸ ghi b¸n      n  Êp  ¬n    ùc tÕ  trªnho¸ ®¬ th h gi¸th   thanh    to¸nhoÆc   kh«ng  ng    ®ó gi¸niªm  yÕt  × ph¶ixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.§ång  êic¨n cø    õng lo¹ xe    th     ph     h ch   th     gi¸t   i m¸y   trªnthÞ  êng  UBND     tr do  c«ng  è, Ên  nh  b   ®Þ doanh  b¸n  µng        thu  h ®Ó truythu sè  Õ  thu gian lËn  ng  êixö  ¹t®Õ n   lÇn  è  Òn thuÕ  ènlËu    ®å th   ph   2  s ti   tr   theo    quy
  2. 2 ® Þnh  ¹ ®iÓ m     ôc  , ti   2.1,m II  Th«ng   è  ts 128/1998/TT­BTC   µy  ng 22/9/1998 cña    Bé   µi chÝnh  öa  æi, bæ   T  s®   sung Th«ng   è  t s 45TC/TCT  µy  ng 1/8/1996  íng h  dÉn  ùc hiÖn  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/CP  µy  ng 17/4/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    Ch ph v vi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch tronglÜnh  ùc  Õ.   v thu Sau      Õt ®Þnh  ö  ýtruythu thuÕ,ph¹ttrènlËu thuÕ  Õu  ¬  ë  khira quy   x l           n cs kinh doanh    kh«ng  Êp  µnh    Þ  ch h ®Ò ngh UBND   chØ  o    µnh  ®¹ c¸c ng chøc  n¨ng  ¸p dông    Ön    c¸c bi ph¸p  ìng chÕ   éc  ¬  ë  c  bu c s ph¶inép    Òn thuÕ, tiÒn ph¹t   ®ñ ti        vµo  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc.   n  ­ §èi víitæ        chøc  µ    ©n  v c¸ nh kinh doanh    mua   µng  h ho¸  µ xe  ¾n     l  g m¸y nhËp  Èu  Êy  kh l ho¸  n  Êp  ¬n    ùc  Õ  ®¬ th h gi¸th t thanh  to¸n th×    chØ   îc chÊp  ®  nhËn  Êu  õthuÕ  kh tr   GTGT   u   µo  Ýnh    è  Òn ph¶n  ®Ç v t trªns ti   ¸nh      n   trªnho¸ ®¬ GTGT.    Ýnh  Õ  Khit thu TNDN   òng  c chØ  Êp  Ën  õvµo    Ý  ch nh tr   chiph kinhdoanh    sè  Òn ® îcthÓ  Ön      n  ti     hi trªnho¸ ®¬ mua  µng  ∙  Ën  ña  êib¸n  µng. h ® nh c ng   h ­ §èivíi ÷ng  i t ng kinh doanh  m¸y    ¹m  ∙  Þ   ö  ýnhng  Én       nh ®è  î     xe  viph ® b x l   v cè  ×nh    ¹m  ènthuÕ  t viph tr   hoÆc   i ¹m  Òu  Çn    Þ  t¸ ph nhi l ®Ò ngh UBND     chØ  o  ®¹ c¸c ngµnh    chøc  n¨ng    a   ¬ng  èihîp ¸p dông    Ön  ë ®Þ ph ph       c¸c bi ph¸p  ¹nh  ¬n  m h nh  ¹m  nh  t ®× chØ  kinh doanh, thu  åi giÊy  Ðp      h  ph kinh doanh    hoÆc       truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 5.  Èy  ¹nh  § m c«ng    t¸c tuyªn truyÒn      ®Ó c¸c  chøc  µ  nh©n   tæ  v c¸  kinh  doanh, c¸c c¬      quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  ©n  ©n  Óu  â  ôc  ch  v nh d hi r m ®Ý néi dung, yªu  Çu  ña  Öc  Ëp      c c vi l ho¸  n    ®¬ khimua,  b¸n  µng      ä  u   h ho¸ ®Ó h ®Ê tranh  íic¸c hµnh    Ëp  v    vi l ho¸  n  ®¬ kh«ng  ng  ®ó quy  nh;  óp    ¬  ®Þ gi c¸c c quan  chøc  n¨ng  ph¸thiÖn    êng  îp    ¹m.  ång  êichØ   o  ¬    c¸c tr h vi ph § th   ®¹ c quan  µi T  chÝnh, c¬    quan  Õ  thu khen  ëng  Þp  êinh÷ng  chøc, c¸ nh©n  ∙  th k th   tæ     ® cung  cÊp,khaib¸o hoÆc   óp c¬       gi   quan  Õ    Ön    êng  îp viph¹m. thu ph¸thi c¸ctr h    Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  íng  Én  µy  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ  tr th hi h d nn cv m ®Ò ngh UBND     c¸c tØnh  µnh  è, Côc  Õ     a   ¬ng  th ph   thu c¸c ®Þ ph ph¶n  ¸nh  Ò   é   µi v BT  chÝnh    ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2