intTypePromotion=1

Công văn 3658/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Công văn 3658/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3658/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ pơmu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3658/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 3658/TC H Q­G S Q L  n g µy  14 th¸ng  T 11 n¨ m  1996 v Ò  viÖc x u Êt  h È u   n p h È m  gç  p ¬  m u k s¶ KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè. Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  sè 821/TTg ngµy 6/11/1996 cña Thñ  t íng  ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  khaith¸cvµ      xuÊt khÈu    s¶n phÈm   p¬  gç  mu,  ªnBé:    li   Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Bé    Th¬ng    Néi vô, V¨n  m¹i,Bé      phßng  ChÝnh  phñ,  Tæng  côc H¶i quan ®∙ thèng nhÊt híng dÉn  thùc hiÖn Q§   821/TTg,sau    c¸o ®ång    khib¸o    chÝ Tæng côc  ëng, Côc  tr   gi¸m    s¸tqu¶n    lýcã  híng dÉn  sau:   nh  I. Ò  x u Êt k h È u  s ¶ n p h È m  g ç  p ¬  m u :  V S¶n phÈm  hoµn chØnh    lµ s¶n phÈm   thùc  ®∙  hiÖn theo ®óng    c¸c quy  ®Þnh  c«ng  vÒ  nghÖ lµm    thÓ: ra.Cô  + Hµng méc  cao  cÊp,hµng      thñ c«ng    mü nghÖ: gåm   sÊy,c¾t    theo kÝch    th   íc,bµo,soir∙nh,lµm        méng, kh¾c, ch¹m        træ,®¸nh bãng. + V¸n  trang trÝ néithÊt:gåm           sÊy c¾t  theo kÝch  íc,bµo, soir∙nh,l¾p  th         ghÐp  îcthµnh  ®   tÊm. 1. §èivíi       s¶n phÈm  b»ng  p¬    chÕ  gç  mu ®∙  biÕn hoµn chØnh theo ®óng  quy c¸ch,  chñng lo¹ theo quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 664/TTg ngµy  i i 18/10/1995 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ    th× tiÕp tôccho      xuÊtkhÈu.Thñ        tôcxuÊt   khÈu  thùc hiÖn    theo Quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  Q§   3  664/TTg  Th«ng   ªnBé  vµ  t li   sè  01 ngµy  22/12/1995,sè  ngµy    06  2/4/1996 gi÷a Bé      N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Bé    Th¬ng   m¹i,Tæng  côc    H¶i quan. 2. M Æt     hµng th¶m    h¹tlµm  b»ng  p¬    ® êng  gç  mu cã  kÝnh  m m   îc 17  ®   ®¸nh  bãng  kh©u    vµ  víid©y  lon (d©y      ny    dï), s¶n  lµ phÈm  b»ng  cã  gç  kÕt    hîp vËt liÖu kh¸c,phµo      mü nghÖ   b»ng  p¬mu   îc xÕp  gç  ®   vµo danh  môc   Æt   m hµng    thñ c«ng    mü nghÖ   îcxuÊt khÈu  ®     theo      thñ tôc quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   h­ 1  íng dÉn    nµy. 3.      §èi víinh÷ng  s¶n phÈm  kh«ng  ®óng quy  c¸ch nh quy ®Þnh   iQ§   t¹  664/TTg  nhng        phïhîp víiquy  c¸ch t¹ QuyÕt     i ®Þnh  624/TTg    îcxuÊtkhÈu  th× ®     ®Õn   31/3/1997,thñ      tôc xuÊt khÈu    theo Th«ng    ªnbé  01  sè  nãi t li   sè  vµ  06    trªn. 4.      §èi víinh÷ng  s¶n  phÈm  b»ng  p¬mu   gç  hoµn  chØnh, kh«ng  ®óng  theo quy c¸ch,danh    môc  i   t¹  624/TTg  664/TTg  v¸n trang trÝ néithÊt Q§ vµ  nh            cã quy c¸ch tèi     ®a: dµy 2,5cm, réng    12cm,    dµi300cm  v¸n l¹ngmáng    vµ      khicã  ý kiÕn chØ  ®¹o  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, Tæng     côc    h¶i quan    sÏ híng dÉn  sau.
  2. 2 5. C¸c  i p¬mu:  gç    lo¹ gç  nh  trßn,gç    b¸n    xÎ,gç  thµnh phÈm   cßn    tån ®äng  ®Õn  6/11/1996    th× ngõng ngay viÖc  chÕ  biÕn  ® îctæ  vµ    chøc  kiÓm    kª chê  ý  kiÕn  lýcña  xö    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. II. Ó m  kª g ç  v µ s ¶ n p h È m  g ç  p ¬ m u  Ki Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    së  trªnc¬  chØ  ®¹o  cña  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh, thµnh    phè    sÏ phèi hîp        víic¸c Ngµnh  KiÓm   nh  l©m, C«ng  ®Ó   an  kiÓm   theo    kª  tinh thÇn híng  dÉn  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn n«ng  th«n. Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè chÞu tr¸chnhiÖm     ph¸p    lý ®èi      víinéi dung  kiÓm   nh: sè îng  thÓ  kª    l cô  cña  tõng chñng  is¶n  lo¹  phÈm   hoµn chØnh  ®óng  quy c¸ch vµ      saiquy  c¸ch theo    quy ®Þnh  i   t¹ Q§ 624/TTg    vµ  664/TTg;Sè îng    l s¶n  phÈm   cha hoµn  chØnh, gç    trßn,gç      xÎ,b×a  b¾p, cµnh  ngän  cßn    tån ®äng  ®Õn   6/11/1996.Trªn c¬  kiÓm     ký        së  kª cã  x¸c nhËn  ®Çy  ®ñ  chÝnh    x¸c (kÓ  ®ît kiÓm   tr   c¶    kª  íc ®©y   theo v¨n b¶n  1131/KTTH   ngµy  13/3/1996  cña ChÝnh  phñ, do      H¶i quan  KiÓm   vµ  l©m    x¸c nhËn)  tæng    vµ  hîp b¸o    Tæng  c¸o vÒ  côc    H¶i quan  Bé  vµ  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,  Bé          Néi vô,thêih¹n chËm   nhÊt ®Õn     30/11/1996.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2