Công văn 3663/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 3663/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3663/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng ôtô chuyên dùng theo Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3663/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 3663 TC/TCT ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng « t« chuyªn dïng theo BiÓu thuÕ nhËp khÈu KÝnh göi: Côc c¶nh s¸t giao th«ng ®êng bé - ®êng s«ng Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 11/CA-CV ngµy 19/11/2001 cña Côc c¶nh s¸t giao th«ng ®êng bé - ®êng s«ng vÒ ph©n lo¹i xe « t« chuyªn dïng theo BiÓu thuÕ nhËp khÈu, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Danh môc söa ®æi bæ sung tªn vµ møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41/2000/Q§-BTC ngµy 17/3/2000, C«ng v¨n sè 54/VP ngµy 31/3/2000 ®Ýnh chÝnh vÒ tªn mÆt hµng xe chë tï, th× xe « t« chuyªn dïng ®îc ph©n lo¹i nh sau: 1. Xe « t« chë hµnh kh¸ch trong s©n bay, thuéc môc riªng nhãm 8702, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% (kh«ng phÇn tr¨m); 2. Xe « t« cøu th¬ng, thuéc m· sè 8702.22.10, 8702.23.10, 8702.24.10, 8702.31.10, 8702.32.10, 8702.33.10, 8702.90.10, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% (kh«ng phÇn tr¨m); 3. Xe « t« chë tï (chë tï nh©n), thuéc môc riªng nhãm 8703, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% (kh«ng phÇn tr¨m); 4. Xe « t« thiÕt kÕ chë hµng ®«ng l¹nh, xe thiÕt kÕ chë tiÒn, xe xi tÐc, xe thiÕt kÕ chë khÝ bi-tum, xe thiÕt kÕ chë bª t«ng ít, thuéc môc riªng nhãm 8704, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 10% (mêi phÇn tr¨m); 5. Xe « t« chë r¸c, thuéc môc riªng nhãm 8704, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% (kh«ng phÇn tr¨m); 6. Xe « t« chuyªn dïng lo¹i kh¸c: vÝ dô xe chë cÇn cÈu, xe cÇn trôc khoan, xe cøu ho¶, xe trén bª t«ng, xe quÐt ®êng, xe phun níc, xe söa ch÷a lu ®éng, xe hót bïn, hót ph©n, xe chiÕu X-quang lu ®éng, thuéc nhãm 8705, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% (kh«ng phÇn tr¨m); Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó côc c¶nh s¸t giao th«ng ®êng bé - ®êng s«ng ®îc biÕt.
Đồng bộ tài khoản