intTypePromotion=1

Công văn 3670/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
70
lượt xem
3
download

Công văn 3670/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3670/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu bằng nguồn ODA Chính phủ Pháp theo Nghị định thư năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3670/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  B é  T µi c h Ý n h  sè 3670/TC­T C T  n g µ y   28 th¸ng 7 n¨ m   1999  VÒ   viÖc xö  lý thu Õ  n h Ë p   h È u   µ n g  n h Ë p  k h È u  b » n g   k h n g u å n  O D A  C h Ý n h  p h ñ  P h¸p theo N g h Þ  ® Þ n h  th n¨ m  1998 KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan C¨n  ý  cø  kiÕn  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i t¹ C«ng v¨n    sè  75/CP­QHQT   ngµy 23/01/1999  cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc phª duyÖt NghÞ  ®Þnh   ViÖt ­  th   Ph¸p n¨m  1998; C«ng    v¨n  1425/BKH/KT§N   sè  ngµy 09/3/1998 cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu   viÖc  tvÒ  thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh   ViÖt­Ph¸p  th     n¨m  1998. Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn viÖc  lýmiÔn  xö    thuÕ nhËp khÈu ®èi    víitrang  thiÕtbÞ    cho    ¸n  dông  c¸c dù  sö  vèn  ODA  cña ChÝnh phñ Ph¸p theo  NghÞ   ®Þnh      thtµichÝnh  n¨m 1998  sau: nh    1. ThiÕtbÞ      m¸y  mãc  (bao gåm   ph¬ng  c¶  tiÖn vËn        t¶ighitrong dù      ¸n ®∙  ® îc cÊp  thÈm     cã  quyÒn phª  duyÖt) nhËp    khÈu  b»ng nguån  tiÒn ODA  theo   NghÞ   ®Þnh      th tµichÝnh  gi÷a  ký  ChÝnh  phñ ViÖt Nam       víiChÝnh  phñ Ph¸p  n¨m  1998    (kýngµy  22/12/1998)®Ó     thùc hiÖn  ¸n nªu    Dù    trong NghÞ    ®Þnh  , th   ® îcmiÔn    thuÕ  nhËp khÈu.Chi tiÕtc¸cDù            ¸n theo phô     lôc®Ýnh  kÌm. ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt(nÕu    thuÕ            cã)vµ  gi¸trÞgia t¨ngthùc hiÖn    theo  híng dÉn      t¹ Th«ng   168/1998/TT­ i tsè  BTC   ngµy  21/12/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn  thi hµnh NghÞ  ®Þnh  sè 84/1998/N§­  ngµy 12/10/1998 cña  CP ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖtvµ    Th«ng  tsè    82/1999/TT­ BTC  ngµy  30/6/1999 híng dÉn      thùc hiÖn    thuÕ GTGT       ®èi víi c¸cdù    dông    ¸n sö  nguån  trî   iÓnchÝnh  hç    ph¸ttr   thøc (ODA).   2.Hå  ®Ó   îcxem       s¬  ®   xÐt miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu: ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ cña  quan  C¬  qu¶n    ¸n (trong ®ã  th«ng  lýdù      cã  b¸o  tªncña    ®¬n  ® îctiÕp nhËn  vÞ      thùc hiÖn  ¸n nµy).   dù    ­ Hîp    ®ång  mua  b¸n hµng    gi÷a ngêicung  ho¸ ký      cÊp hµng cña  Ph¸p vµ  ngêimua     ViÖt Nam;    trong ®ã  êng      tr hîp nhËp  khÈu  b»ng vèn vay ODA  nhng  phÝa  ViÖt Nam     kh«ng  hîp ®ång    ký    víingêicung    cÊp hµng cña Ph¸p    îc mµ ®   phÐp  mua  hµng    ho¸ cña mét  bªn thø  th×  3  ph¶icã   thªm   x¸c nhËn  ®ång  hîp  vµ    x¸cnhËn  thanh      to¸nhîp ®ång  b»ng  tiÒn ODA     cña Ph¸p,cã      phª duyÖt theo     quy ®Þnh  it¹ QuyÕt  ®Þnh  91/TTg  sè  ngµy  13/11/1992  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  híng dÉn  vµ    cña  Th¬ng    qu¶n    Bé  m¹ivÒ  lýnhËp  khÈu m¸y mãc, thiÕtbÞ    b»ng vèn  ng©n  s¸ch Nhµ    níc. ­ C«ng  cña  Th¬ng      v¨n  Bé  m¹i cho phÐp nhËp  khÈu thiÕtbÞ,    m¸y mãc  cho  ¸n,trong    ghi râ  thiÕtbÞ  dù    ®ã cã    sè    nµy  îc nhËp  ®   khÈu  b»ng nguån  tiÒn ODA  theo NghÞ  ®Þnh      th tµichÝnh    tµikho¸ n¨m    1998 cña  ChÝnh phñ  Ph¸p. ­ Tê    khaih¶iquan      hµng  nhËp  khÈu  x¸c nhËn  cã    kiÓm    ho¸ cña    h¶iquan  cöa  khÈu.
  2. 2 Côc H¶i quan ®Þa  ph¬ng    (n¬i®¬n  lµm  vÞ  thñ    tôc nhËp khÈu) c¨n cø  vµo quy ®Þnh     trªn ®©y     ®Ó lµm thñ tôc miÔn  thuÕ nhËp  khÈu cho  tõng  chuyÕn hµng nhËp  khÈu cña ®¬n vÞ. Bé    Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  chØ ®¹o  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng thùc hiÖn    thèng  nhÊt.§Þnh  6    kú  th¸ng   vµ hµng  n¨m  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè tæng    hîp b¸o    liÖu vÒ  c¸o sè    t×nh h×nh  miÔn thuÕ  nhËp khÈu  cho   îng nµy  Bé    ®èi t   vÒ  TµichÝnh  Tæng  vµ  côc    H¶i quan. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×    cã  víng  ¾c   m thuéc thÈm  quyÒn cña Bé  TµichÝnh,®Ò       nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  ph¶n    ¸nh kÞp      TµichÝnh  thêi®Ó Bé    xem     lý. xÐt,xö 
  3. 3 P h ô  lôc (KÌm  theo C«ng    3670/TC­   v¨n sè  TCT ngµy  th¸ng7  28    n¨m  1999  cña  Tµi Bé    chÝnh) STT Tªn  ¸n dù  C¬  quan  qu¶n    ¸n Vèn  lýdù  ngo¹i   tÖ  iÖu (tr   FF) 1 HÖ  thèng xö lý vµ tho¸t  níc th¶i UBND       Th¸iNguyªn 104,0 thµnh  phè    Th¸iNguyªn 2   lýr¸cthµnh  Xö      phè  Nam   §Þnh UBND   Nam   §Þnh 22,0 3  S¶n xuÊt  chÕ   vµ  biÕn hoa qu¶ ë  UBND   Hoµ  B×nh 12,5 Hoµ B×nh 4  §Çu   tchiÒu  s©u  cho  C¶ng    c¸ Phan  UBND   B×nh  ThuËn 10,0 ThiÕt 5 Cung  cÊp  tµu c¸ 02    UBND   B×nh  ThuËn 17,0 6   §µo      t¹othîm¸y Côc  hµng kh«ng  d©n  6,8 dông  VN 7 HiÖn      ®¹iho¸ xëng  söa  ch÷a  m¸y  bay  Côc  hµng kh«ng  d©n  14,2 A76 dông  VN 8   vÏ b¶n    §o    ®å phôc  ®iÒu     Tæng  vô  tra tµi côc  §Þa  chÝnh  12,9 nguyªn thiªnnhiªn     Tæng   céng 199,4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2