Công văn 3681/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Công văn 3681/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3681/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3681/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C¤NG V¡N cña bé tµi chÝnh - tæng côc thuÕ sè 3681/TCT-NV2 ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2003 vÒ viÖc Hãa ®¬n thuÕ GTGT KÝnh göi: - Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam §ång kÝnh göi: - C¶ng §µ N½ng - Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 948/TCKT ngµy 26/9/2003 cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam vµ C«ng v¨n sè 41/TCKT ngµy 22/9/2003 cña C¶ng §µ N½ng vÒ viÖc xuÊt hãa ®¬n GTGT, Tæng Côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø vµo ®Æc thï kinh doanh cña ho¹t ®éng dÞch vô c¶ng biÓn cã thu phÝ dÞch vô theo quy ®Þnh Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ (nay lµ Côc qu¶n lý gi¸ - Bé Tµi chÝnh), Tæng Côc thuÕ ®· cã C«ng v¨n sè 289/TCT-NV2 ngµy 14/1/1999 göi Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam vµ C«ng v¨n sè 1443/TCT- NV2 ngµy 17/3/1999 göi Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, theo ®ã gi¸ thanh to¸n phÝ dÞch vô c¶ng biÓn lµ gi¸ ®· bao gåm thuÕ GTGT. C¸c ®¬n vÞ khi xuÊt hãa ®¬n c¨n cø møc gi¸ quy ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ cha cã thuÕ GTGT vµ thuÕ GTGT. §èi víi cíc phÝ c¶ng biÓn ®èi ngo¹i do ®Æc thï cña ho¹t ®éng nµy khi xuÊt hãa ®¬n chØ ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ bao gåm thuÕ GTGT, dßng thuÕ suÊt vµ thuÕ GTGT kh«ng ghi nhng khi h¹ch to¸n c¸c ®¬n vÞ ph¶i h¹ch to¸n gi¸ cha cã thuÕ GTGT theo c«ng thøc: Gi¸ thanh to¸n (møc gi¸ quy ®Þnh cña Côc qu¶n lý gi¸ - Bé Tµi chÝnh) Gi¸ cha cã thuÕ GTGT = 1 + ThuÕ suÊt thuÕ GTGT §Ó ®¶m b¶o viÖc thu thuÕ GTGT ®óng chÕ ®é vµ phï hîp víi ®Æc thï ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô c¶ng biÓn, viÖc xuÊt hãa ®¬n GTGT, h¹ch to¸n vµ x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu ra, thuÕ GTGT ph¶i nép ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh c¶ng biÓn ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 289/TCT- NV2 ngµy 14/1/1999, C«ng v¨n sè 1443/TCT-NV2 ngµy 17/3/1999 vµ C«ng v¨n nµy cña Tæng Côc thuÕ cho ®Õn khi cã v¨n b¶n míi. Tæng Côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam, C¶ng §µ N½ng, Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản