Công văn 3687/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Huynh Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 3687/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3687/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng của kho hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3687/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế

  1. CÔNG VĂN C Ủ A B Ộ T À I C H Í N H - T Ổ NG C Ụ C TH U Ế S Ố 3 6 8 7 / T C T - Đ T N N N G À Y 1 9 TH Á NG 1 0 N Ă M 2 0 0 5 V Ề V I Ệ C T H U Ế G T G T C Ủ A K H O H ÀN G Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục Thuế một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các kho hàng của doanh nghiệp đ ặt khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Để thống nhất thực hiện trong cả nước, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau: Theo hướng dẫn tại Điểm 5.6, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT- BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính: trường hợp kho hàng của các doanh nghiệp đặt khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính chỉ tập kết, lữu giữ, trung chuyển hàng hoá cho khách hàng, đảm bảo vi ệc giao hàng hoá đúng k ế hoạch theo hợp đồng thì chỉ được xuất hàng hoá theo lệnh và hoá đơn GTGT do trụ sở chính phát hành (hoá đơn GTGT do Tổng Giám đốc doanh nghiệp ký và đóng dấu của Văn phòng trụ sở chính). Vì vậy, khi giao hàng hoá cho khách hàng, kho hàng không được lập hoá đơn GTGT nữa. Doanh nghiệp th ực hi ện kê khai, n ộp thuế GTGT (và thuế TNDN) cho số hàng hoá xuất ra từ kho hàng theo lệnh và hoá đơn GTGT do trụ sở chính phát hành (nêu trên) tại Cục Thuế tỉnh, thành phố n ơi đóng trụ sở chính. Kho hàng không phải kê khai, n ộp thuế GTGT tại t ỉnh, thành phố nơi đặt kho hàng. Trường hợp kho hàng thực hiện việc bán hàng hoá, phát sinh doanh thu thì kho hàng phải lập và giao cho khách hàng hoá đơn GTGT, đ ồng th ời ph ải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi đặt kho hàng theo h ướng d ẫn t ại Điểm 2, Mục I, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hi ện. Trong quá trình th ực hi ện, trường hợp có vướng mắc đề nghị báo cáo về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Văn Huyến
Đồng bộ tài khoản