Công văn 370/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 370/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 370/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 370/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ------------------ Số: 370/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009 V/v: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên Trả lời văn bản số 58/SXD ngày 09/02/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về các nội dung tại mục 1: - Mọi dự án đầu tư nói chung, dự án đầu tư xây dựng công trình nói riêng đều phải đánh giá hiệu quả đầu tư để Người quyết định đầu tư quyết định có đầu tư hay không. Vì vậy, đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, nó quyết định việc thành bại của dự án đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng. - Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình là công việc liên quan đến kiểm soát chi phí cho tất cả các khoản mục chi phí trong cơ cấu tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; giá gói thầu; thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, ...; Tổ chức, cá nhân tư vấn được phép thực hiện công việc này theo qui định tại Điều 5 của qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD. - Những công việc chưa được nêu trong 10 nội dung công việc (từ số 1 đến số 10) của Điều 3 này thì thuộc nội dung công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác, ví dụ như : thẩm tra phương án và chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ... 2. Về các nội dung tại mục 2: Điều kiện để được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được qui định cụ thể tại Điều 7 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD và Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ- BXD ngày 01/02/2008 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ; Phạm vi hoạt động của cá nhân tư vấn đã được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thực hiện theo qui định tại Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 06/2008/QĐ- BXD. 3. Theo quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD thì “Việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng” và “Xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng” là một trong những công việc của tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tổ chức và cá nhân tư vấn tham gia vào các công việc này ngoài yêu cầu hiểu biết về pháp luật đấu thầu, còn đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về định giá xây dựng. Do đó, khi tham gia thực hiện các hoạt động này, tổ chức và cá nhân tư vấn phải đảm bảo cả 2 điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo qui định.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản