Công văn 3706/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
20
lượt xem
1
download

Công văn 3706/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3706/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 127/1998/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3706/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g   ô c  H ¶i q u a n  sè 3706/TC H Q/ K T T T   C n g µ y 16 th¸ng 10 n¨ m   1998 V Ò  viÖc  íng d É n  thùc  Ö n  T h « n g  t sè  h hi 127/1998/TT­B T C KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy  17/9/1998  Tµi chÝnh  ban  Bé    ®∙  hµnh Th«ng   sè  t 127/1998/TT­ BTC  híng dÉn    thùc hiÖn    chÕ  thuÕ  ®é  nhËp khÈu      phô  ®èi víisè  tïng,chitiÕt       dù phßng  cïng  linhkiÖn  bé    SKD, CKD, IKD    ®Ó phôc  s¶n  vô  xuÊt.§Ó     viÖc  thùc hiÖn    thèng nhÊt trong c¶      níc,Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn      chitiÕtnh  sau:  1. §èivíi chitiÕt,       sè     phô    tïngnhËp  khÈu    víimôc  ®Ých  phßng  háng  dù  h  trong qu¸ tr×nh s¶n        xuÊt,l¾p      r¸ps¶n  phÈm   hoµn  chØnh    linhkiÖn  tõbé    SKD,  CKD,  IKD  nhËp  khÈu  (nÕu  chitiÕt,phô      sè      tïng ®ã hiÖn  møc   cã  thuÕ suÊt  cao h¬n  thuÕ  suÊt  cña  linh kiÖn  bé    nhËp khÈu)  îc tÝnh  ®   thuÕ theo thuÕ  suÊtcña  linhkiÖn  t¹ thêi®iÓm     bé    ®ã      i nhËp khÈu. 2. §Ó   îc ¸p    ®   dông  chÝnh  s¸ch thuÕ quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   nªu  1  trªn,c¸c     doanh  nghiÖp    khilµm        thñ tôch¶iquan  ph¶ixuÊttr×nh hå  gåm           s¬  cã: ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ tÝnh thuÕ nhËp khÈu cho  chitiÕt, sè     phô    tïngdù  phßng theo bé      linhkiÖn  SKD, CKD, IKD cña ®¬n  vÞ. ­ B¶n    ®Þnh møc    tiªuhao  tõng  chitiÕt, sè     phô    tïngnhËp khÈu  phßng  dù  (nhËp khÈu thªm) ngoµi bé        linh kiÖn SKD, CKD, IKD  îc Bé  ®   C«ng  nghiÖp  kiÓm    x¸cnhËn. travµ    ­ C«ng      v¨n cña  Th¬ng    Bé  m¹icho phÐp  nhËp  khÈu  chitiÕt, sè     phô    tïng dù phßng    ®Ó phôc  cho  vô  s¶n xuÊt,l¾p      linhkiÖn    r¸p tõ bé    SKD, CKD, IKD  (cña nh÷ng  Æt     m hµng Nhµ    níccÊp  chØ    giÊy phÐp  tiªuvµ    nhËp  khÈu). ­B¶n      gi¶itr×nh vÒ  ho¹ch s¶n    kÕ    xuÊt,l¾p      r¸ptrong n¨m.   3. Sè      chitiÕt,  phô    tïng nhËp khÈu  nÕu  trong n¨m    kh«ng  dông  sö  ®Õn   th× ph¶itrõvµo        ®Þnh  møc  nhËp khÈu  phßng  dù  cña n¨m  sau.Hµng    n¨m, c¨n     cø vµo  b¶n ®¨ng  kÕ  ký  ho¹ch  s¶n xuÊt,l¾p      r¸p trong n¨m    cña ®¬n    vÞ, giÊy   phÐp  nhËp  khÈu cña  Th¬ng    Bé  m¹i nÕu    cã,®Þnh  møc    tiªuhao cho tõng  sè  chi tiÕt, phô tïng nhËp khÈu dù phßng (nhËp khÈu thªm) ® îc Bé  C«ng  nghiÖp  x¸c nhËn;  l phô  Sè îng  tïng,chi tiÕtdù        phßng  nhËp  khÈu n¨m  íc tr   chuyÓn  qua. Côc      h¶iquan  duyÖt  ho¹ch  kÕ  nhËp  khÈu      sæ chitiÕt, phô    tïng cho doanh  nghiÖp. 4.ViÖc    quyÕt to¸n:   Mçi    chitiÕt,phô      tïng nhËp khÈu  ph¶i ® îc më         sæ theo    dâi riªng,chÆt    chÏvÒ  l     sè îng nhËp  khÈu, sè îng ®∙  dông    l   sö  vµo  viÖc s¶n xuÊt,l¾p      r¸p,sè  tån kho  sæ     vµ  theo dâiph¶itæng          hîp hµng quý    (3 th¸ng1    lÇn). ­ C¨n  vµo    cø  sæ theo    dâi doanh nghiÖp  tiÕn hµnh  tæng hîp b¸o c¸o  quyÕt    t×nh  to¸nvÒ  h×nh  dông  chitiÕt, sö  sè     phô    phßng  tïng dù  nhËp  khÈu  víic¬    quan   h¶iquan  vµo cuèin¨m    d¬ng lÞch (31/12 hµng    n¨m).ChËm     nhÊt   ®Õn  hÕt ngµy 01/04 n¨m    sau,nÕu    doanh nghiÖp  cha  c¸o quyÕt      b¸o    to¸nth×
  2. 2 sÏ xö  lý kh«ng  ¸p dông  c¸ch tÝnh thuÕ  theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t i   127/1998/TT­BTC. Trêng    quan    hîp c¬  h¶iquan  kiÓm      traph¸thiÖn doanh  nghiÖp  nhîng b¸n     sè    chi tiÕt,phô    tïng dù    phßng  nhËp  khÈu th×    lý truy thu  sÏ xö      thuÕ nhËp  khÈu  xö  vµ  ph¹tvÒ     hµnh   vi trèn lËu    thuÕ theo    c¸c c¨n  tÝnh  cø  thuÕ, tÝnh    ph¹tquy    ®Þnh      t¹ thêi®iÓm   i hµnh    vinhîng b¸n  ph¸thiÖn.   bÞ    Tæng   côc    H¶i quan híng dÉn      ®Ó c¸c ®¬n  biÕt vµ  vÞ    thùc hiÖn    thèng  nhÊt,trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            nÕu  víng m ¾c   cã    ph¶n  vÒ  ¸nh  Tæng  côc    H¶i quan (Côc kiÓm      trathu thuÕ xuÊtnhËp    khÈu) ®Ó       gi¶i quyÕt kÞp    thêi.
Đồng bộ tài khoản