Công văn 371/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
347
lượt xem
36
download

Công văn 371/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 371/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 371/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 371/BXD-KHTC Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009 V/v: báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn , tài sản nhà nước Kính gửi: Doanh nghiệp thuộc Bộ Thực hiện Nghị quyết số 28/2008/NQ-QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội về Chương trình hành động giám sát của Quốc hội trong năm 2009 và Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH12 ngày 30/12/2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước”. Căn cứ theo Công văn số 350/VPQH-TH ngày 25/02/2009 của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị báo cáo đến Đoàn giám sát Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại đơn vị từ 01/01/2006 đến 31/12/2008 theo những nội dung chủ yếu sau: - Đánh giá tình hình huy động nguồn vốn, tài sản nhà nước để thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất – kinh doanh, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao. - Đánh giá tính hiệu quả hoạt động của đơn vị thông qua việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước. - Đánh giá tình hình đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác. Trong đó cần làm rõ tình hình đầu tư vốn vào các lĩnh vực có độ rủi ro cao như tài chính, ngân hàng, bất động sản... - Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tập trung chủ yếu tài sản là bất động sản. - Những yêu cầu, kiến nghị về cơ chế, chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại đơn vị. Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10 tháng 4 năm 2009, để tổng hợp báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn giám sát của Quốc hội ./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, KHTC. Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản