Công văn 3715/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Lan Dai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 3715/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3715/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3715/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3715/TCHQ-KTTT N G ÀY 1 6 T H Á N G 0 8 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C T H Ự C H I Ệ N QĐ16/2006/QĐ-BTC NGÀY 24/3/2006 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố Ngày 24/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 16/2006/QĐ- BTC ngày 24/3/2006 về việc thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ EU, Hoa Kỳ và Australia. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan quán triệt các đơn vị thực hiện thống nhất như sau: 1. Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006 được áp dụng cho các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/01/2006. Các lô hàng phát sinh trước ngày Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành nếu có đủ điều kiện áp dụng thuế suất theo Quyết định này nhưng đã áp dụng mức thuế nhập khẩu cao hơn thì số tiền thuế chênh lệch giữa số thuế đã nộp với số thuế theo mức thuế quy định tại Quyết định này được xử lý hoàn trả theo quy định hiện hành. 2. Các Quyết định số 81/2005/QĐ-BTC ngày 18/11/2005 và Quyết định số 4773/QĐ- BTC ngày 09/12/2005 vẫn có hiệu lực thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006. Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị biết và thực hiện đúng quy định. KT. Tổng Cục trưởng Phó Tổng Cục trưởng Đặng Thị Bình An
Đồng bộ tài khoản