Công văn 373/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Công văn 373/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 373/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 373/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 373 tct/nv2  n g µy  21 th¸ng 01 n¨ m  2003  Ò  viÖc gi¶i v  ®¸p  ch Ý n h  s¸ch  thu Õ  tncn KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  B×nh  §Þnh Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  1222/CT­ TTr ngµy 23/10/2002 cña Côc thuÕ tØnh  B×nh §Þnh    vÒ viÖc    gi¶i®¸p víng  ¾c   m thuÕ TNCN,  Tæng   côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. C¨n  môc  I   cø  II Th«ng   05/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy 17/01/2002 cña Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thi  hµnh  NghÞ  ®Þnh  sè  78/2001/N§­  ngµy  CP 23/10/2001 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh Ph¸p lÖnh thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp cao th×: ­ §èivíi         nh©n    c¸ lµngêiViÖt Nam,        c¸ nh©n kh«ng  mang quèc tÞch ViÖt  Nam   nhng ®Þnh   c kh«ng    thêih¹n  ViÖt  ë  Nam,  viÖc quyÕt to¸n thuÕ    thu  nhËp  êng  th xuyªn  îc tÝnh    thu  ®   trªnsè  nhËp  thùc  nhËn  tÕ  trong n¨m d¬ng  lÞch chiacho  th¸ng®Ó       12    tÝnh   thu nhËp chÞu thuÕ  b×nh qu©n th¸ng. ­ §èivíi         nh©n    c¸ lµngêinícngoµithuéc ®èi t   trót¹ ViÖt Nam,           îng c    i     viÖc  quyÕt  to¸n thuÕ    thu nhËp  êng  th xuyªn tÝnh    ph¸tsinh,kh«ng  trªn sè      ph©n  biÖtn¬ichitr¶thu nhËp  ViÖtNam             ë    hay  nícngoµi. ë    2.Thu    nhËp  chÞu  thuÕ  îcx¸c®Þnh  ®     vµo    thêi®iÓm  nhËn    thu nhËp.§èi     víic¸c kho¶n        chitiÒn ¬ng, tiÒn  ca    l   ¨n  bæ sung  cña  quý  íc (n¨m  íc)nhng  tr   tr   ®¬n  thùc chivµo  vÞ      ®Çu   quý cña  n¨m sau    th× tÝnh vµo    thu nhËp chÞu  thuÕ  cña n¨m  sau. Tæng  côc  thuÕ      tr¶lêiCôc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản