intTypePromotion=1

Công văn 3759/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
10
download

Công văn 3759/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3759/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 phí hoa tiêu hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3759/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3759/BGTVT-TC ------------------------ V/v: Thực hiện dự toán chi ngân sách Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2009 nhà nước năm 2009 phí hoa tiêu hàng hải Kính gửi: Cục Hàng hải VN Căn cứ văn bản số 7206/BTC-TCDN ngày 21/5/2009 của Bộ Tài chính về việc thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 phí hoa tiêu hàng hải, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung sau: 1- Về cơ chế tài chính đối với hoạt động hoa tiêu hàng hải: Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải, các Công ty hoa tiêu thuộc Cục Hàng hải VN tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Thông tư 91/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính cho đến khi có hướng dẫn mới. 2- Về nguồn kinh phí hoạt động cho các Công ty hoa tiêu hàng hải: - Cục Hàng hải VN căn cứ dự toán ngân sách thu phí hoa tiêu hàng hải đã giao, căn cứ dự kiến nguồn thu phí hoa tiêu hàng hải tại mỗi công ty, khẩn trương trình Bộ kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích và kế hoạch tài chính về hoạt động cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải cho các Công ty Hoa tiêu trực thuộc, để Bộ GTVT thoả thuận với Bộ Tài chính làm cơ sở giao kế hoạch cho các công ty theo quy định tại Thông tư số 91/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính. - Cục Hàng hải VN thực hiện rà soát lại kế hoạch thu - chi phí hoa tiêu tại các công ty, báo cáo Bộ để thoả thuận với Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh nguồn dự toán chi phí hoa tiêu hàng hải năm 2009 (theo dự toán là 183.800 triệu đồng) giữa các công ty hoa tiêu trực thuộc, để bổ sung nguồn kinh phí hoạt động thiếu cho các công ty có số thu không đủ chi theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. 3- Cục Hàng hải VN khẩn trương trình Bộ định mức về chi phí dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải để Bộ xem xét ban hành, đồng thời trình Bộ đề xuất phương án đơn giá dịch vụ công ích hoa tiêu để Bộ xem xét, đề nghị Bộ Tài chính ban hành theo quy định làm cơ sở để thực hiện đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích cho các công ty hoa tiêu./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Cục TCDN - Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TC. Trần Doãn Thọ
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản