Công văn 376/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 376/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 376/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc thực hiện Thông tư số 98/2002/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 376/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc ThuÕ sè 376 TCT/DNNN  ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 2004 vÒ viÖc gi¶i quyÕt víng m¾c  thùc hiÖn Th«ng t sè 98/2002/TT­BTC KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Thêi gian qua Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc mét sè C«ng v¨n   cña UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng vµ ý kiÕn   cña nhiÒu Côc thuÕ, doanh nghiÖp khi thùc hiÖn Th«ng t sè  98/2002/TT­BTC ngµy 28/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc   híng dÉn thùc hiÖn miÔn, gi¶m thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®îc  hëng  u   ®∙i   ®Çu   t  theo   NghÞ   ®Þnh   sè   51/1999/N§­CP   ngµy   08/07/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   KhuyÕn khÝch ®Çu t  trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10.   §Ó   xö   lý   víng   m¾c   ®èi   víi   nh÷ng   trêng   hîp   c¬   së   kinh   doanh ®∙ ®îc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, UBND tØnh, thµnh phè   cÊp giÊy u ®∙i ®Çu t; trong ®ã c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh  ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt. C¨n cø C«ng v¨n sè 345 TC/TCDN   ngµy  9/1/2004  cña  Bé  Tµi  chÝnh,  Tæng  côc  ThuÕ  híng  dÉn  thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt ®èi víi c¸c trêng  hîp ®îc hëng u ®∙i ®Çu t nh sau: 1.   §èi   víi   doanh   nghiÖp,   nÕu   ®¸p   øng   ®îc   c¸c   ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP ngµy  08/07/1999 cña ChÝnh phñ nªu trªn vµ ®∙ ®îc c¬ quan Nhµ  níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t  tríc  ngµy Th«ng t  sè 98/2002/TT­BTC nªu trªn cã hiÖu lùc thi  hµnh th× tiÕp tôc ®îc thùc hiÖn miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt  cho thêi gian  u ®∙i cßn l¹i theo giÊy chøng nhËn  u ®∙i  ®Çu t. 2. §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp ®îc c¬ quan Nhµ níc  cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t  sau ngµy  Th«ng t  sè 98/2002/TT­BTC nªu trªn cã hiÖu lùc thi hµnh  th× ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Môc IV PhÇn B Th«ng  t sè 98/2002/TT­BTC. Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè c¨n cø vµo híng dÉn trªn  ®Ó gi¶i quyÕt viÖc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt cho c¸c c¬ së  kinh doanh trªn ®Þa bµn ®Þa ph¬ng m×nh ®îc thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản