Công văn 3782-TM/QLTT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 3782-TM/QLTT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3782-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc quản lý, kiểm sát và xử lý vi phạm trong việc dán tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3782-TM/QLTT của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 3782 T M/ Q L T T  n g µy  06 th¸ng  n¨ m  1998 6  KÝnh    göi: Uû  ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,    thµnh      phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, §Ó  qu¶n      lý tèth¬n  viÖc kinh doanh  thÞ  êng    ë  tr néi ®Þa  nh÷ng  Æt   m hµng  Nhµ    níc quy ®Þnh  d¸n tem (kÓ  cò  míi)vµ    c¶  vµ    ®Ó ng¨n  chÆn  t×nh  tr¹ngquay    vßng  tem, lîdông     i viÖc kinh doanh    hµng  ®Ó     cò  hîp thøc ho¸ bu«n      b¸n hµng    nhËp    lËu,thay m Æt   ªnBé, Bé    li     Th¬ng    m¹ihíng dÉn  sau:   nh  Nguyªn t¾c chung      nh÷ng  Æt   lµtÊtc¶  m hµng nhËp khÈu    vµ    (c¶ cò  míi) quy ®Þnh  ph¶id¸n    tem u l th«ng    tr trªnthÞ  êng  nÕu kh«ng  tem  ®Òu     cã  d¸n  coi lµhµng    nhËp    tÞch    xö      lËu,bÞ  thu vµ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh  t¹ Th«ng   ªntÞch  77/1997  Th«ng   ªntÞch  30/1998.   i tli   sè  vµ  tli   sè  Trong qu¸ tr×nh kiÓm     tra,kiÓm  so¸t,c¸c lùc l chøc       îng  n¨ng cÇn chó ý  nh÷ng  êng    tr hîp sau: 1. C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      kinh doanh   khi mua  hµng  cña  cò  ngêi ®∙    sö  dông    Æt   c¸c m hµng  thuéc diÖn    quy  ®Þnh  ph¶id¸n    tem, ® Æc     biÖtchó  c¸c   ý    m Æt  hµng  ®iÖn    vµ  ®¹p  tö cò  xe  ngo¹icò, ngoµib¶ng          kª mua  hµng  theo  lËp  quy ®Þnh   t¹ Th«ng   73/TC/TCT  i tsè  ngµy  20/10/1997 cña  TµichÝnh,nhÊt   Bé        thiÕtph¶icã      giÊy   biªnnhËn  cña ngêi b¸n    hoÆc   ngêigöib¸n      giao cho,trong       ®ã      tªn,®Þa  ghirâ hä    chØ   n¬i®ang    chøng  ë, sè  minh    th nh©n  d©n  cña  ngêi  b¸n hoÆc   ngêi göi b¶n, n¬i cÊp          chøng  minh  , sè îng  th   l hµng, trÞ gi¸hµng..        . vµ ch÷  ngêi b¸n  ký    hoÆc   ngêi göi.GiÊy      biªn nhËn    nµy  ph¶i ® îc xuÊt tr×nh         cïng víi     hµng    ho¸ cho  quan  c¬  qu¶n    tr lýthÞ  êng    së  n¬ic¬  kinh doanh    ®¨ng  ký  ®Ó   îckiÓm    ®   tra.NÕu   kiÓm      tra,x¸c minh    mµ giÊy    biªnnhËn  kh«ng  ®óng  sù  thùc th× coinh        ngêikinh doanh  tiÕp tay bu«n    xö        ®∙      lËu,bÞ  ph¹thµnh  chÝnh  vµ tÞch    thu hµng    ho¸,nÕu  nghiªm  träng sÏtruycøu        tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. ­ C¸c  C«ng  tØnh, thµnh    Së  an    phè  trîlùc l qu¶n    hç     îng  lýthÞ  êng    tr x¸c minh ®Þa  chØ, chøng minh    th nh©n  d©n cña ngêib¸n  i   t¹ ®Þa    bµn    yªu khicã    cÇu. ­    Khi kinh doanh nh÷ng  Æt   m hµng  quy  cò  ®Þnh  d¸n tem,  chøc    tæ  c¸ nh©n  kinh doanh    ph¶imë       sæ s¸ch kÕ      to¸ntheo  quy ®Þnh  cña  Ph¸p lÖnh    kÕ to¸nthèng      quan    kª ®Ó c¬  ThuÕ   c¬  vµ  quan  Qu¶n    lýthÞ  êng  tr kiÓm    tra,theo  dâi. 2. C¸c  êng  hµng    ® îc xuÊt b¸n  íc ngµy    tr hîp  ho¸ ®∙      tr   quy ®Þnh ph¶id¸n    tem    mµ kh¸ch  hµng    ic¸c tæ  tr¶l¹     chøc, c¸ nh©n  ,     kinh doanh    ph¶ixuÊt tr×nh       ®Çy       ®ñ ho¸ ®¬n,  chøng    ph¸p  tõ hîp  cho  quan  c¬  Qu¶n    lýthÞ  êng    îc tr ®Ó ®   c¬ quan  Qu¶n    tr lýthÞ  êng kiÓm    tra.NÕu     ph¸thiÖn  sù  cã  gian lËn sÏbÞ  lý       xö    ph¹tviph¹m     hµnh  chÝnh  tÞch    vµ  thu hµng  ho¸. 3. §èivíim Æt         hµng  ®¹p: nÕu    xe    lµ khung  ®¹p  xe  ngo¹icã    l¾p  phô  lÉn  tïng néi vµ      ngo¹ith×  së    c¬  kinh  doanh ph¶i khai b¸o  xuÊt      vµ  tr×nh cho c¬  quan  Qu¶n    lýthÞ  êng  tr ho¸ ®¬n, chøng    tõ chøng minh  nguån gèc hîp ph¸p 
  2. 2 cña  khung  ®ã.  sè  xe  NÕu   kh«ng khaib¸o,kh«ng  ®ñ        cã  ho¸ ®¬n  chøng    tõhîp  ph¸p sÏbÞ  ph¹tviph¹m      xö      hµnh  chÝnh  tÞch    vµ  thu hµng  ho¸. 4. §èi víim Æt         hµng  ®éng  næ   c¬  (cã b¸nh ®µ): c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n      nhËp  khÈu  hoÆc   kinh doanh  thÞ  êng      ë  tr néi®Þa  Æt   m hµng ®éng  næ     c¬  (cã b¸nh ®µ)  g¾n   liÒn      víic¸c m¸y  c«ng    t¸ckh¸c th×    kh«ng  ph¶i d¸n    tem, nhng  nÕu  th¸o rêi®éng  næ         c¬  ®Ó kinh doanh    hoÆc   thay thÕ    söa  ch÷a th× ph¶i  khai b¸o  xuÊt    vµ  tr×nh cho  quan  c¬  Qu¶n    lý thÞ  êng  tr ho¸ ®¬n,  chøng    tõ chøng  minh  nguån  gèc    hîp ph¸p cña  ®éng  næ     sè  c¬  ®ã.  NÕu  kh«ng  khaib¸o,     kh«ng  ho¸ ®¬n  ®ñ    chøng      tõ hîp ph¸p ®Òu   xö        bÞ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh vµ  tÞch    thu hµng  ho¸. 5.C¸c    hµng    ho¸ quy ®Þnh ph¶id¸n tem  íckhib¸n ®Êu        tr       gi¸ph¶itæ    chøc  d¸n tem  hµng  nhËp  khÈu. Ph¶i cã        biªn b¶n      chitiÕtgiao cho ngêi tróng ®Êu      gi¸01    b¶n,01   b¶n u  c¬  l ë  quan  ®Êu    b¶n u  Chi côc  b¸n  gi¸,01  l ë    Qu¶n   lýthÞ  tr êng,01    b¶n u  Chi côc  l ë    ThuÕ, trong ®ã      xª ri sè    ghirâ sè    , nhÈy    cña  tem  d¸n  trªntõng  i   lo¹ s¶n phÈm   ®Êu    ® Æc   b¸n  gi¸vµ  ®iÓm  cña hµng    ho¸,nhÊt lµ®èi      víi  khung  ®¹p  xe  ngo¹i . 6.Mäi  êng      tr hîp tem  trªnhµng    r¸ch,bÞ    d¸n b¨ng  d¸n    ho¸ bÞ    n¸t, bÞ    dÝnh  phñ    Æt   lªnm tem, tem    kh«ng d¸n    trùctiÕp vµo hµng    ho¸,hoÆc  bÊt  h×nh  kú  thøc nµo    kh¸c®Ó       lîdông  i quay vßng tem ®Òu  kh«ng  îcchÊp  ®   nhËn. C¸c      lùc l   îng kiÓm     tra,kiÓm         so¸tkhiph¸thiÖn  kiªnquyÕt  lýnh  th×    xö    hµng  kh«ng cã  tem    d¸n,nÕu  nghiªm träng ph¶itruycøu        tr¸chnhiÖm    h×nh sù.
Đồng bộ tài khoản