Công văn 3783/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
12
download

Công văn 3783/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3783/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3783/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3783/VPCP-ĐMDN V/v xây dựng Đề án thành lập Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2007 Ngân hàng thương mại cổ phần Kính - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt gửi: Nam - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Các Bộ: Bưu chính, Viễn thông, Tài chính. Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tờ trình số 224/TCCB-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2007) về việc xin chủ trương thành lập ngân hàng thương mại cổ phần trên cơ sở chuyển đổi Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng Đề án thành lập ngân hàng thương mại cổ phần trên cơ sở chuyển đổi Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đề án cần đề xuất được việc kế thừa các quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện và xác định giá trị của Công ty để tham gia góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần theo quy định của pháp luật; tuân thủ đúng các quy định về tiêu chí, điều kiện thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần. 2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Bưu chính, Viễn thông thẩm định Đề án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng; - Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: TH, KTTH, CN, Website Chính phủ; Phạm Viết Muôn - Lưu: VT, ĐMDN (3)
Đồng bộ tài khoản