intTypePromotion=1

Công văn 3790/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 3790/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3790/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế NK bột ngũ cốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3790/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 3790/TCHQ-KTTT ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2000 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu bét ngò cèc KÝnh göi: C¸c Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 3404 TC/TCT ngµy 8/8/2000 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu bét ngò cèc; C¨n cø biÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§/BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ c¸c quyÕt ®Þnh söa ®æi bæ sung sè 67/1999/Q§-BTC ngµy 24/6/1999, sè 91/2000/Q§-BTC; Tæng côc h¶i quan híng dÉn cô thÓ viÖc ¸p m· sè, thuÕ suÊt ®èi víi mÆt hµng trªn nh sau: MÆt hµng doanh nghiÖp khai b¸o lµ "Bét dinh dìng ngò cèc cho trÎ em" ®· trén thªm ®êng, h¬ng vani..., nÕu ®îc x¸c ®Þnh chØ dïng ®Ó lµm thøc ¨n cho trÎ em th× ph©n lo¹i vµo m· sè 19011090, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 30% (ba m¬i phÇn tr¨m). ViÖc ¸p dông m· sè tÝnh thuÕ theo híng dÉn trªn thùc hiÖn tõ ngµy 8/8/2000. §èi víi c¸c l« hµng ®· nhËp khÈu tríc ngµy 8/8/2000 vÉn thùc hiÖn møc thuÕ nhËp khÈu c¬ quan H¶i quan ®· ¸p dông. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè biÕt vµ th«ng b¸o c«ng khai t¹i c¸c ®iÓm lµm thñ tôc H¶i quan ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®îc biÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2