Công văn 3808/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
6
download

Công văn 3808/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3808/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách về đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3808/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a t æ n g  c ô c thu Õ  S è  3808/TC T/N V7  g µ y  24 th¸ng 9 n¨ m  2001  n v Ò   Ö c C h Ý n h  s¸ch v Ò  ® Ê t ® ai vi K Ýnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh    §¨k L¨k Tr¶  êiC«ng  l  v¨n  è  s 1164/CV­NVT   µy  ng 10/9/2001  ña  ôc  Õ  cC thu tØnh  §¨k L¨K  ái vÒ   Ýnh  h   ch s¸ch  Ôn,  mi gi¶m  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê (SD§)  µ  v chuyÓn   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê (CQSD§),Tæng  ôc  Õ  ã    Õn      c thu c ý ki nh sau: ­  ¹iTiÕt c, §iÓ m     ôc     Çn   Th«ng   sè  T     2.1,M 2, Ph C,  t 115/2000/TT­ BTC   ngµy  11/12/2000  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  c BT  h  NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   CP ngµy  23/8/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v thu  Òn  ti SD§   quy  nh   i  îng  îc ®Þ ®è t ®  miÔn    Òn SD§:  Êtsö  ông  ¹ h¶i®¶o, c¸cx∙thuéc biªngií  ïng cao,x∙ thu ti   "§   d t    i          iv  ,    vïng  ©u,  ïng  (theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò       í   ïng  s v xa    ®Þ c Ch ph v x∙ biªn gi iv, cao,  vïng s©u, vïng xa)®Ó   µm  µ            l nh ë (kh«ng  bao  å m   t    ¹ thÞ    Þ  Ên)". g ®Ê ë t   tø,th tr i ­ §iÓ m     ôc      1.3,M IV,Th«ng   è  ts 104/2000/TT­ BTC   µy  ng 23/10/2000  ña  c Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thi µnh NghÞ  ®Þnh  sè  19/2000/N§­  ngµy   h CP 8/6/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Ò   Õ  ®Þ v thu CQSD§   quy  nh  i t ng ® îc ®Þ ®è  î     miÔn  Õ  thu CQSD§:  "ChuyÓn  Òn  ö  ông    ¹  t  éc      quy sd c¸c lo i®Ê thu c¸c x∙ n«ng  th«n ë  Òn  ói,   ¶o    mi n ®h¶i theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ".   ®Þ c Ch ph C¨n  vµo    cø  c¸cquy  nh  ®Þ trªn,   i t ng sö  ông  t    µm  µ    ¹   ®è  î   d c¸c ®Ê ®Ó l nh ë t i   c¸c    éc  x∙ thu biªn gií   ïng    iv , cao, x∙ vïng  ©u,  ïng  (theo     s v xa  quy  nh   ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  Ò       í   ïng cao,vïng s©u, vïng xa) ®Ó   µm  µ    ph v x∙biªngi iv   ,          l nh ë (kh«ng  bao  å m   t    ¹  Þ    Þ  Ên)®Ò u   éc  i  îng  Ôn  Òn  ö  ông  g ®Ê ë t i th tø,th tr   thu ®è t mi ti s d ®Êt; Ho Æc     chuyÓn  quyÒn  ö  ông  sd c¸c  ¹  t  éc  lo i®Ê thu c¸c    x∙ n«ng th«n    ë miÒn  ói (theo quyÕt  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò     n    ®Þ c Ch ph v x∙ n«ng  th«n  Òn  ói)th× mi n   thuéc ®èi t ng miÔn  Õ     î   thu CQSD§. ViÖc  c«ng  Ën    éc    í     ïng  nh x∙ thu biªn gi ix∙ v , cao, x∙ vïng  ©u,  ïng         s v xa, x∙ n«ng  th«n  Òn  óido  ñ íng Ch Ýnh  ñ  mi n   Th t   ph hoÆc   û   U ban  ©n  éc vµ  Òn  d t   mi nóicña  Ýnh  ñ  Õt  nh    ¬  ë    Þ  ña    Ch ph quy ®Þ trªnc s ®Ò ngh c UBND   tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng.§ Ò   Þ  ôc  Õ  tr     ¬   ngh C thu tØnh      ªnh Ö   íi ¬  §¨k L¨k li   v   quan  c chøc  n¨ng    ë tØnh    ¾ m   îcc¸cQuy Õt  nh  Ò       éc biªngií   ïng ®Ó n ®   ®Þ v c¸cx∙thu     iv   , cao,vïng s©u, vïng xa,x∙n«ng             th«n  Òn  óië  a  ¬ng  ×nh  µm      mi n   ®Þ ph m l c¨n cø thùc hiÖn  Öc  Ôn    Òn SD§,  Õ    vi mi thu ti   thu CQSD§   theo quy  nh.   ®Þ Tæng  ôc  Õ  c thu th«ng      ôc  Õ  b¸o ®Ó C thu tØnh      Õtvµ  §¨k L¨k bi   quy  nh. ®Þ  
Đồng bộ tài khoản