Công văn 3811/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Công văn 3811/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3811/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3811/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 3811/TCHQ-KTTT ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2000 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu d¹ng linh kiÖn KÝnh göi: C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 3269 TC/TCT ngµy 10/8/2000 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu d¹ng linh kiÖn ®èi víi mét sè trêng hîp nhËp khÈu bé linh kiÖn cã mét sè chi tiÕt cha ®óng víi tiªu chuÈn quy ®Þnh do Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng quy ®Þnh. Theo néi dung c«ng v¨n nµy, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: §èi víi trêng hîp c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu bé linh kiÖn ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c mÆt hµng thuéc c¸c ngµnh c¬ khÝ - ®iÖn - ®iÖn tö, ®· ®îc quy ®Þnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cho d¹ng linh kiÖn CKD t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§/BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nhng cã mét sè chi tiÕt cha ®óng víi tiªu chuÈn d¹ng linh kiÖn CKD do Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng quy ®Þnh, ph¶i ¸p dông tÝnh thuÕ theo thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mÆt hµng ®ã ë d¹ng cao h¬n m«t bËc quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu (¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ë d¹ng nguyªn chiÕc). Néi dung quy ®Þnh trªn ®îc ¸p dông thèng nhÊt ®èi víi c¸c tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 10/8/2000. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản