Công văn 3822/TC/VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Công văn 3822/TC/VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3822/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3822/TC/VP của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 3822 TC/VP ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2004  vÒ viÖc ®Ýnh chÝnh th«ng t sè 120/2003/TT­BTC KÝnh göi: ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng ­ C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ Bé tµi chÝnh ®∙ ban hµnh Th«ng t  sè 120/2003/TT­BTC  ngµy   12/12/2003   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè  158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi   tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi,   bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Trong   qu¸ tr×nh in Ên, Th«ng t  nµy ®∙ cã sai sãt cÇn ®îc ®iÒu  chØnh. Cô thÓ nh sau: ­ T¹i vÝ dô nªu t¹i ®iÓm 5, môc I, phÇn B ®∙ in “vÝ  dô: C«ng ty A ë ViÖt Nam thuª mét C«ng ty ë níc ngoµi söa  ch÷a tµu biÓn... th× C«ng ty A ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ GTGT  10% trªn gi¸ 100 triÖu  ®ång.”,  nay xin söa l¹i lµ; “VÝ  dô: C«ng ty A ë ViÖt Nam thuª mét C«ng ty ë níc ngoµi söa  ch÷a   tµu   biÓn....   th×   C«ng   ty   A   ph¶i   tÝnh   vµ   nép   thuÕ  GTGT 5% trªn gi¸ 100 triÖu ®ång.” ­ T¹i ®o¹n cuèi ®iÓm 2, môc I, phÇn D in “Trêng hîp  thuÕ ®Çu vµo doanh nghiÖp tæng hîp tõng quý lín h¬n 200  triÖu ®ång th× doanh nghiÖp cã thÓ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ tõng  quý.”, nay xin söa l¹i lµ “Trêng hîp thuÕ ®Çu vµo doanh  nghiÖp  tæng hîp tõng quý tõ 200 triÖu  ®ång  trë lªn th×  doanh nghiÖp cã thÓ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ tõng quý.” ­ T¹i vÝ dô 2, ®iÓm 6, môc I, phÇn D ®∙ in “C«ng ty  x©y dùng M thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh cña dù ¸n C...”,  nay xin söa l¹i lµ “C«ng ty x©y dùng M thùc hiÖn x©y l¾p  c«ng tr×nh cña dù ¸n B...” ­ T¹i mÉu sè 07C/GTGT, sè thø tù 2, cét thø hai “chØ  tiªu” cña BiÓu ®∙ in: “Sè thuÕ ph¶i nép (=1 x 3%)”, nay  xin söa l¹i lµ “Sè thuÕ ph¶i nép (= 1 x 3%   hoÆc = 1 x  2%)”. ­ T¹i mÉu sè 13/GTGT: + §o¹n g¹ch ®Çu dßng thø nhÊt ®∙ in “­ C¨n cø §iÒu 16  LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT); §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè  79/2000/N§­CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi  tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT;”, nay xin söa l¹i lµ “­ C¨n  cø   §iÒu   16   LuËt   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   (GTGT);   §iÒu   15  NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ 
  2. 2 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ  LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT;” + §o¹n g¹ch ®Çu dßng thø hai ®∙ in “­ C¨n cø híng dÉn  t¹i   phÇn   D   Th«ng   t  sè   125/2003/TT­BTC   ngµy  12/12/2003...”, nay xin söa l¹i lµ “­ C¨n cø híng dÉn t¹i  phÇn D Thèng t sè 120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003...” + §o¹n g¹ch ®Çu dßng thø ba ®∙ in “­ C¨n cø vµo QuyÕt  ®Þnh sè 1362/1998/Q§­BTC...”, nay xin söa l¹i lµ “­ C¨n  cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 1632/1998/Q§­BTC...” + §iÒu 3, dßng thø 3 (tõ trªn xuèng) ®∙ in “... ¤ng  (Bµ) Trëng phßng KÕ ho¹ch ­ KÕ to¸n ­ Thèng kÕ, M¸y tÝnh  vµ   ...”,   nay   xin   söa   l¹i   lµ   “...   ¤ng   (Bµ)   Trëng   phßng  Tæng hîp vµ dù to¸n; ¤ng (Bµ) Trëng phßng Tin häc vµ xö  lý d÷ liÖu vÒ thuÕ vµ....” Bé Tµi chÝnh thµnh thËt xin lçi vÒ sai sãt trªn vµ ®Ò  nghÞ c¸c c¬ quan ®Ýnh chÝnh gióp ®Ó thùc hiÖn. 
Đồng bộ tài khoản