Công văn 3828/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Công văn 3828/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3828/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc công tác quản lý lĩnh vực đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở người nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3828/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a V¨n p h ß n g  C h Ý n h  p h ñ  s è  3828/VP C P­V X   n g µ y  21 th¸ng 8 n¨ m  1999 v Ò   Ö c c«n g  t¸c u ¶ n  lý l Ü nh v ù c ® a lao  vi  q ® é n g   i  µ m   Ö c c ã  th êi ¹ n ë  n íc n g o µ i ®l vi  h K Ýnh  öi: g  ­C¸c  é,c¬    b   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ thu   ph ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ X Ðt    Þ   ña  é   ®Ò ngh c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi (C«ng  v X∙    v¨n  è  s 2360/L§TBXH­QLL§NN   µy  th¸ng7  ng 12    n¨m  1999) vÒ     c«ng    t¸cqu¶n  ýtrong  l  lÜnh  ùc  a    ng  ÖtNam   i  µm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµi, ã  ñ   v ® lao®é Vi   ® l vi c th     n    Ph Th t ng Ph¹m  í  Gia  Khiªm  thay m Æt   ñ íng Ch Ýnh  ñ  ã    Õn      Th t   ph c ý ki nh sau: C¸c  é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  ã  n  Þ  ¹t®éng  Êt khÈu    ng  b    ph c ®¬ v ho   xu   lao ®é ph¶ithùc hiÖn      nghiªm  ócnhiÖ m  ô  t  v qu¶n  ý®∙  îcquy  nh. l  ®   ®Þ Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héicÇn    êng    X∙    t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ýNhµ   l  níc ®èi  íiviÖc  a    ng  Öt Nam   i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi,   v  ® lao ®é Vi   ® l vi c th   ën     ® Æc   Ötlµc«ng    ©y  ùng  ¬  Õ   Ýnh  bi     t¸cx d c ch ch s¸ch,kiÓm    µ    trav gi¸m    ùc s¸tth   hiÖn. Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héichñ  ×,phèihîp víi   é, ngµnh,   X∙    tr        B  c¸c   ®Þa   ¬ng  ªnquan  chøc  éi nghÞ  ph li   tæ  H  tæng  Õt  µ  ¸nh    ét  k v® gi¸m c¸ch toµn    diÖn,rótkinh nghiÖ m  µ  ×m    ÷ng         v t ra nh gi¶iph¸p ®ång  é    b nh»m   ùc hiÖn  èt th   t  c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  y  ¹nh  l   ®È m c«ng    ÊtkhÈu    ng  t¸cxu   lao®é trongthêigian tí .     i V¨n phßng  Ýnh  ñ    Ch ph xin th«ng b¸o      ¬  ®Ó c¸c c quan  ªnquan  Õt vµ  li   bi   thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản