Công văn 3883/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
16
lượt xem
1
download

Công văn 3883/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3883/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dịch vụ tưới tiêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3883/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  sè 3883  C T/N V 7  n g µy  28 th¸ng 9 n¨ m  2001 v Ò   T viÖc c h Ý n h  s¸ch thu Õ  ® èi víi Þ c h  vô  tíi  d  tiªu KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  §ång  Th¸p Tr¶    lêiC«ng v¨n  575/CT.NV  sè  ngµy 10/9/2001  cña Côc  thuÕ tØnh  §ång Th¸p  chÝnh  vÒ  s¸ch thuÕ    ®èi    víidÞch  t     vô  íitiªu,Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  T¹i ®iÓm   ­    5b  Môc     PhÇn   ­  I ­  §  Th«ng   sè  t 99/1998/TT­ BTC  ngµy  14/7/1998 cña  TµichÝnh    Bé    quy  ®Þnh: “MiÔn thuÕ  nhËp  thu  doanh nghiÖp cho phÇn  nhËp  thu  cña    së  c¸c c¬  kinhdoanh    trongnícnh      sau: PhÇn  thu nhËp    tõ viÖc thùc hiÖn    c¸c hîp ®ång dÞch  kü  vô  thuËt trùc     tiÕp phôc  n«ng    vô  nghiÖp”. C¨n  Th«ng   li   sè  cø  t ªnbé  55/TTLB  ngµy  12/10/1992  cña  ªnBé     li   Tµi chÝnh  Uû   ­  ban  khoa häc  thuËt nhµ    kü    níc híng dÉn    vÒ thuÕ  ®èi    víiho¹t  ®éng  khoa häc  c«ng  vµ  nghÖ,    QuyÕt  c¨n cø  ®Þnh  143/TCTK­PPC§   sè  ngµy  22/12/1993  cña Tæng  côc thèng  vÒ   kª  viÖc  ban hµnh    hÖ thèng   c¸c ngµnh  kinh tÕ    quèc  d©n  ho¹t®éng íi       th×    t   níclµ dÞch  s¶n  tiªu vô  xuÊt n«ng    nghiÖp  kh«ng  ph¶ilµdÞch  khoa      vô  häc  thuËt,v×  kü    vËy  phÇn    thu nhËp    tõviÖc  thùc  hiÖn  c¸c dÞch  nµy  vô  kh«ng thuéc  diÖn  îc miÔn   ®   thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp. Trêng    hîp chñ m¸y b¬m     hîp ®ång    nícký    víi n«ng d©n lµm  dÞch  b¬m   vô  níc phôc  s¶n    vô  xuÊt n«ng    nghiÖp, n«ng    d©n      tr¶chiphÝ  b¬m     níc cho  chñ  m¸y  b»ng    chñ  lóavµ  m¸y  lóacho     îng kh¸c®Ó       b¸n    c¸c®èi t     thu håivèn    th× chñ  m¸y  kh«ng thuéc diÖn    ph¶inép    thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngnhng vÉn  ph¶inép    thuÕ  thu nhËp    doanh  nghiÖp      ®èi víiphÇn    thu nhËp    tõdÞch  t     vô íi níc. tiªu Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh §ång Th¸p biÕt vµ    híng  dÉn     îng thùc hiÖn. c¸c®èi t      
Đồng bộ tài khoản