Công văn 39-TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 39-TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 39-TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc đăng ký về thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 39-TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  tµi ch¸nh  sè 39­T C/T C T   g µy  08­01­1991  n v Ò  viÖc ®¨n g  ký v Ò  thu Õ KÝnh      göi:­C¸c    Bé, ngµnh  Trung  ë  ¬ng    TµiChÝnh ­Së       ­Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè,® Æc     khu    trùcthuéc    Trung     ¬ng      Thi hµnh  LuËt doanh  nghiÖp   nh©n,  t LuËt c«ng    ty,c¸c LuËt thuÕ  doanh    thu,thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt,thuÕ      c¸c NghÞ    lîtøc vµ    i ®Þnh  cña H§BT   quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  theo c¸cTh«ng   45      tsè  TC/TCT, 46TC/TCT, 47TC/     TCT   58TC/TCT, Bé    vµ    Tµi chÝnh  híng dÉn    thªm  chÕ  kª khai®¨ng  vÒ  ®é      ký  vÒ thuÕ  kª khainép  vµ      thuÕ  sau:  nh    1.Kª    khai®¨ng  vÒ    ký  thuÕ  : a)          §èivíi ®¬n  kinhtÕ  c¸c vÞ    quèc  doanh  : ­ C¸c    ®¬n  kinh tÕ  vÞ    quèc  doanh  Trung  do  ¬ng  UBNN     vµ  c¸ctØnh  qu¶n  lýth× kª khai®¨ng  vÒ          ký  thuÕ    víiCôc  thuÕ  tØnh,thµnh    phè. ­ C¸c    ®¬n  kinh tÕ  vÞ    quèc  doanh  UBNN   do  quËn, huyÖn, thÞ        x∙qu¶n    lý th× kª khai®¨ng  vÒ        ký  thuÕ      víiChi côc  thuÕ  quËn,huyÖn, thÞ      x∙. b) §èivíi   chøc        tæ  c¸c cña    quan  c¸c c¬  hµnh chÝnh,®oµn    thÓ thµnh lËp  theo  QuyÕt  ®Þnh  268­   sè  CT ngµy  th¸ng 7  30    n¨m 1990  cña  Chñ tÞch H§BT:  NÕu   c¸cngµnh  Trung  do    ë  ¬ng  UBNN     vµ  c¸ctØnh,thµnh    phè qu¶n        lýth× xin cÊp giÊy  phÐp  kinh doanh  kª  vµ  khai ®¨ng  vÒ     ký  thuÕ    víiCôc thuÕ  tØnh,   thµnh phè; c¸c tr     êng  kh¸c xin cÊp  hîp      giÊy phÐp kinh doanh  kª khai®¨ng    vµ      ký  thuÕ      vÒ  víiChi côc thuÕ quËn,huyÖn;   c) §èivíi         HTX,  s¶n  c¸c tæ  xuÊt vµ  c¸ thÓ:kª khai®¨ng  vÒ    hé          ký  thuÕ    víi Chi côc    thuÕ quËn,huyÖn, thÞ      x∙. C¨n  vµo  cø  quy    m« kinh doanh    ®Þa ®iÓm  kinh doanh    cña tõng  ®¬n  vÞ  vµ tr×nh    ®é cña  c¸n  qu¶n      bé  lý thu,Côc thuÕ  tØnh, thµnh    phè  thÓ  cã  uû  nhiÖm  cho Chi côc  thuÕ qu¶n    lý thu thuÕ ®èi    víimét  xÝ  sè  nghiÖp  quèc  doanh  thuéc tØnh  qu¶n    c¸c  chøc  lý vµ  tæ  kinh  cña  tÕ  c¸c  quan  c¬  hµnh  chÝnh, sù    nghiÖp, ®oµn    thÓ  nÕu  thÊy thuËn tiÖn, nhng  thuÕ    sè  thu  îc ®   ph¶n    ¸nh ®óng    c¸ckho¶n  môc    thu theo môc      lôcng©n  s¸ch quy    ®Þnh. C¸c ®¬n  cã  vÞ  nhiÒu  ®Þa  ®iÓm  kinh doanh  c¸c quËn, huyÖn    ë      trong  cïng mét tØnh, thµnh    phè  Côc  th×  thuÕ  thÓ  nhiÖm   cã  uû  cho    Chi côc thuÕ  qu¶n      lýthu cho        phïhîp víit×nh h×nh thùc tÕ    tõng n¬i.   2.Kª    khainép    thuÕ: C¸c  nghiÖp  xÝ  quèc  doanh,c¸c ®¬n  kinh doanh        vÞ    nãichung  ph¶ithùc     hiÖn nghiªm  chØnh  chÕ        ®é kª khinép  thuÕ theo ®óng    c¸c quy ®Þnh trong  c¸c Th«ng  sè  TC/TCT,  TC/TCT  47TC/TCT    t 45  46  vµ  ngµy  th¸ng 10  4    n¨m  1990 cña  TµichÝnh.Tuy  Bé      nhiªn®Ó           phïhîp víithùc tÕ    hiÖn  nay  t¹ochñ  vµ    ®éng  cho ®¬n  kinh doanh,sau  vÞ      mçi  lÇn  hµng  b¸n  ®¬n  tù tÝnh  thuÕ  vÞ    sè  doanh    thu (hay thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt)vµ      nhiÖm       tù lËp uû  chinép ngay vµo 
  2. 2 ng©n s¸ch,nhng    ®Õn     quy  thêih¹n  ®Þnh    (5 ngµy ®Çu  th¸ngsau)®¬n  vÉn      vÞ  ph¶ilËp      tê khainép    thuÕ  cña th¸ng tr     quan    íc göic¬  thuÕ    quan  ®Ó c¬  thuÕ  tÝnh  ra  vµ  lÖnh  chÝnh  thu  thøc.C¨n  lÖnh  chÝnh    cø  thu  thøc,®èi    chiÕu    víi sè  thuÕ  nép  ®∙  trong th¸ng,nÕu      cßn thiÕu ®¬n  sÏph¶inép    vÞ      thªm  cho ®ñ. §Ò  nghÞ    c¸c Bé, ngµnh, c¸c Së        Tµi chÝnh, Côc    thuÕ tØnh, thµnh    phè,  ® Æc  khu    trùc thuéc Trung ¬ng  chØ  ®¹o, híng    dÉn    c¸c ®¬n  kinh  vÞ  doanh  thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản