Công văn 3902/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 3902/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3902/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế theo Thông tư 08/2002/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3902/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan Sè 3902/TCQH-KTTT ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ viÖc Gi¸ tÝnh thuÕ theo th«ng t 08/2002/TT- BTC KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Qua xem xÐt b¸o c¸o cña H¶i quan ®Þa ph¬ng vµ khiÕu n¹i cña mét sè doanh nghiÖp ph¶n ¸nh nh÷ng víng m¾c trong viÖc xem xÐt hîp ®ång hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 08/2002/TT-BTC ngµy 23/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh. §Ó viÖc ¸p gi¸ tÝnh thuÕ ®îc thùc hiÖn thèng nhÊt ®óng quy ®Þnh, trªn c¬ së C«ng v¨n sè 2496 TCT/NV3 ngµy 08/7/2003 cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i quan híng dÉn nh sau: 1. §èi víi ®iÒu kho¶n thanh to¸n 100% gi¸ trÞ l« hµng nhËp khÈu ®îc thùc hiÖn qua ng©n hµng. C¸c trêng hîp thanh to¸n theo c¸c ph¬ng thøc: L/C, TTR, TT, DA, DP, nÕu kh«ng ghi cô thÓ trªn hîp ®ång “Thanh to¸n 100% trÞ gi¸ l« hµng” qua ng©n hµng nhng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau th× ®îc chÊp nhËn ®· ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ ®iÒu kho¶n thanh to¸n 100% trÞ gi¸ l« hµng cô thÓ nh sau: - NÕu thanh to¸n tríc khi nhËn hµng th× chøng tõ thanh to¸n cho l« hµng ®ã ®îc tËp hîp kÌm theo tê khai h¶i quan khi lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ ®Ó chøng minh víi c¬ quan H¶i quan lµ doanh nghiÖp ®· thùc thanh to¸n 100% trÞ gi¸ l« hµng qua ng©n hµng. H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nÕu x¸c ®Þnh ®óng lµ chøng tõ thanh to¸n cho l« hµng ®ã th× chÊp nhËn. - NÕu thanh to¸n sau khi nhËn hµng th× trªn hîp ®ång ph¶i thÓ hiÖn râ thêi h¹n thanh to¸n vµ doang nghiÖp ph¶i cam kÕt víi c¬ quan H¶i quan khi thanh to¸n sÏ nép bæ sung chøng tõ thanh to¸n ®Ó chøng minh ®· thùc thanh to¸n 100% trÞ gi¸ l« hµng quan ng©n hµng. Chøng tõ thanh to¸n ph¶i phï hîp víi thêi h¹n thanh to¸n, ph¬ng thøc thanh to¸n ghi trªn hîp ®ång. 2. C¸c ®èi tîng kh«ng ®îc chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña møc gi¸ ghi trªn hîp ®ång ®· ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i C«ng v¨n sè 2959/TCQH-KTTT ngµy 24/6/2003 cña Tæng côc H¶i quan. 3. C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 08/2002/TT-BTC ngµy 23/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh. 4. C«ng v¨n nµy thay thÕ C«ng v¨n sè 5501/TCHQ-KTTT ngµy 08/11/2002; C«ng v¨n sè 1677/TCQH-KTTT ngµy 17/4/2003 cña Tæng côc H¶i quan. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản