Công văn 3905/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Công văn 3905/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3905/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu chế phẩm vệ sinh răng, miệng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3905/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 3905 tc/tct ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu chÕ phÈm vÖ sinh r¨ng, miÖng KÝnh göi: Tæng côc H¶i quan Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n sè 1156/TCNQ-KTTT ngµy 20/03/2002 cña Tæng côc H¶i quan vÒ viÖc kiÕn nghÞ ¸p m· sè thuÕ ®èi víi mÆt hµng chÕ phÈm vÖ sinh r¨ng, miÖng cã tªn th¬ng m¹i lµ “GIVALEX”; Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 07/04/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu; Tham kh¶o B¶n gi¶i thÝch Danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña Héi ®ång Hîp t¸c H¶i quan ThÕ giíi; th×: MÆt hµng chÕ phÈm dung dÞch sóc miÖng kh«ng ph©n biÖt cã hay kh«ng cã ®Æc tÝnh ®Ó phßng bÖnh hoÆc ®iÒu trÞ bÖnh thuéc nhãm 3306, m· sè 33069000, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 30% (ba m¬i phÇn tr¨m). Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Tæng côc H¶i quan chØ ®¹o H¶i quan ®Þa ph¬ng thèng nhÊt thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản