Công văn 3907/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Công văn 3907/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3907/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3907/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a T æ n g  C ô c  thu Õ   è  3907 T C T/ N V 7  n g µ y   th¸ng 10 n¨ m   s 1  2001 v Ò   vi Ö c  h Ý n h  s¸ch thu ti Ò n s ö   ô n g  ® Ê t c d KÝnh  öi: ë  Þa  Ýnh  g   § ch S tØnh  Qu¶ng  Þ Tr Tr¶  êi l  C«ng    è  v¨n s 892/CV­ ngµy  §C  07/8/2001 cña  ë  Þa  Ýnh    S § ch tØnh  Qu¶ng  Þ  Ò     Òn sö  ông  t  Tr v thu ti   d ®Ê (SD§);Tæng  ôc  Õ  ã    Õn      c thu c ý ki nh sau: 1. LuËt §Êt ®ai n¨m        1993  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  c hi l     t  15/10/1993,theo     ®ã   é    nh, c¸ nh©n  îc Nhµ   íc giao  t    h gia ®×    ®  n  ®Ê ë ph¶inép  Òn    ti SD§;  C¸c  ­ tr êng  îp ngêi®ang  ö  ông  t    ¹ ®«  Þ  µ   a  ã  Êy têhîp lÖ  Ò   t, h    sd ®Ê ë t   th m ch c gi       v ®Ê   i th× khihîp ph¸p    Òn      ho¸ quy SD§ ph¶inép  Òn SD§    ti   theo    èc  êigian cô  c¸c m th     thÓ: ­  ö   ông  t      nh   íc ngµy  Sd ®Ê ë æn ®Þ tr   18/12/1980 kh«ng ph¶i nép  Òn   ti   SD§; ­ Sö  ông  t    õngµy   d ®Ê ë t   18/12/1980 ®Õ n   ícngµy    tr   15/10/1993 nép    20%   tiÒn SD§;   ­Sö  ông  t      nh  õngµy   d ®Ê ë æn ®Þ t  15/10/1993 nép    100%   Òn SD§. ti   Theo  quy  nh    y,  é    nh, c¸nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt  , ®Þ trªn®© h gia®×     ®  n    ë  ® îcphÐp  îp ph¸p ho¸ quyÒn    h     SD§  ,tõngµy  ë    15/10/1993 trël¹®©y,  Õu  a       i n ch nép  Òn SD§  × cha  îccoilµhoµn  µnh  Üa  ô  µichÝnh    îccÊp  ti   th   ®      th ngh v t  ®Ó ®   giÊy chøng  Ën  Òn    nh quy SD§. 2. NghÞ   nh  è    ®Þ s 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v thu tiÒn SD§  ã  Öu  ùcthihµnh      c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý;V×   Ëy,hé    15  k t  k   v   gia ®×nh, c¸nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt  , ® îcphÐp     ®  n    ë    chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  m ®Ý sd ®Êt,hîp ph¸p    Òn  ö  ông  t    µ     ho¸ quy sd ®Ê ë v mua   µ    éc së  ÷u  µ   íc nh ë thu   h Nh n   kÓ   õngµy  t  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  u   ®Þ n c hi l     h ®Ò ph¶ithùc hiÖn      møc    thu tiÒn SD§    theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh. C¸c  êng  îp ngêisö  ông  t  ­ ®Þ   tr h   d ®Ê ® îcc¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy giao ®Êt  , hîp ph¸p    Òn  ö  ông    ë    ho¸ quy sd ®Êt  ... ícngµy  ë    tr NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   ã  Öu  ùcthihµnh,®∙  îc CP c hi l      ®  th«ng b¸o  ép  Òn  n ti SD§,  ng  êi sö  ông  t  a  ép  Òn,nép  Òn  a  nh ng   d ®Ê ch n ti   ti ch ®ñ  th× nay ® îc thùc hiÖn theo møc  thu tiÒn SD§  cña NghÞ  ®Þnh  sè  38/2000/N§­ CP. 3. LuËt ®Êt  ai      ® kh«ng  ã c quy  nh  ¹  t  ên; Trêng  îp  Ön  Ých  ®Þ lo i®Ê v   h di t ®Êt  ên  ang    v® kª khainép  Õ  µ  t  ×  îccoilµ ®Êt  , ®Êt  ên  ang    thu nh ®Ê th ®       ë  v® kª khaivµ  ép  Õ  ö  ông  t      n thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp  îc coilµ ®Êt  ®      n«ng  nghiÖp.  Trªn c¬  ë    Õu  t  ên  ña  é    nh  îc x¸c ®Þnh  µ ®Êt    s ®ã n ®Ê v c h gia ®× ®   l  s¶n  Êt xu   n«ng  nghiÖp  ×  th kh«ng  éc  Ön  thu di ph¶i nép  Òn    ti SD§;    é    nh,    Khi h gia ®× c¸ nh©n   ang   ö  ông  t  ên  ® sd ®Ê v (thuéc  Ön  Þu  Õ   ö  ông  t  di ch thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp) ® îc c¬      quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  m ®Ý thµnh  t    ×  ®Ê ë th ph¶i nép  Òn    ti SD§   quy  nh   ¹  iÓ m     ôc  ,phÇn    ®Þ t i® 2, m II  B, Th«ng   è  t s 115/2000/TT­ BTC   µy  ng 11/12/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d thi µnh   h NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­ CP.
  2. 2 § Ò   Þ   ë   Þa  Ýnh  ngh S § ch tØnh Qu¶ng  Þ  èi hîp  íic¸c ngµnh  Tr ph   v    chøc  n¨ng  ña   a   ¬ng  ôc  Õ,  ë   µi  Ýnh  VËt      ùc  Ön  c ®Þ ph (C thu S T ch ­  gi¸)®Ó th hi chÝnh  s¸ch thu tiÒn SD§       theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.    
Đồng bộ tài khoản