intTypePromotion=1

Công văn 3913/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 3913/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3913/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3913/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  sè 3913  C T/N V 1  n g µy  1 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   T viÖc k h Ê u  trõ thu Õ  G T G T  ® Ç u  vµo KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  VÜnh  Long Tæng côc thuÕ nhËn  îcC«ng    244/CT­ ®   v¨n sè  TQD   ngµy 7/9/2001 cña  Côc thuÕ tØnh VÜnh  Long    vÒ viÖc khÊu    trõ thuÕ GTGT  ®Çu  vµo,     Tæng   côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  quy  cø  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 1.2b môc  I   II phÇn  Th«ng   122/2000/TT­   B  tsè  BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­  CP ngµy 29/12/2000  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ GTGT   th×:hµng    ho¸,dÞch  thuéc    vô  ®èi  îng  t chÞu  thuÕ GTGT,  kinh doanh    nép thuÕ GTGT   theo ph¬ng    ph¸p tÝnh      trùctiÕp trªnGTGT   ho¸     cã    ®¬n  b¸n hµng  theo mÉu   02/GTTT­3LL  sè  hoÆc   mÉu   02/GTGT­2LN  sè  ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  885/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  16/7/1998 cña  tr Bé  ­ ëng  Tµi chÝnh; hµng  Bé      ho¸    lµ n«ng  s¶n, l©m     s¶n, thuû    s¶n cha qua  chÕ  biÕn  mua  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt kh«ng    chÞu  thuÕ  GTGT   kh©u  ë  s¶n xuÊt sö    dông ho¸ ®¬n  GTGT  quy ®Þnh  t¹ ®iÓm  1 môc  IV phÇn  B  Th«ng t i  sè  122/2000/TT­ BTC     îckhÊu    th× ®   trõtheo tûlÖ            3% trªngi¸mua  theo ho¸ ®¬n.     Theo  quy ®Þnh  trªn,tr   êng  c¬  kinh doanh  hîp  së    nép thuÕ theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ mua  vµng, b¹c,®¸      quý, ngo¹itÖ  ho¸      cã  ®¬n GTGT   (trªnho¸    ®¬n  chØ    ghidßng      gi¸b¸n,dßng  thuÕ  suÊt,sè    thuÕ  GTGT  kh«ng    g¹ch  ghivµ  bá) th× kh«ng  îckhÊu        ®   trõthuÕ GTGT   ®Çu   vµo theo tûlÖ            3% trªngi¸mua. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  tØnh  VÜnh  Long  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2