Công văn 3920/VPCP-TTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
115
lượt xem
19
download

Công văn 3920/VPCP-TTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3920/VPCP-TTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn dự trù kinh phí cho mạng tin học phục vụ quản lý điều hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3920/VPCP-TTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña V¨n phßng ChÝnh phñ sè 3920/VPCP-TTTH ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2000 vÒ viÖc híng dÉn dù trï kinh phÝ cho m¹ng tin häc phôc vô qu¶n lý ®iÒu hµnh KÝnh göi : - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. - UBND c¸c TØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Tõ n¨m 1997, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ UBND c¸c tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (sau ®©y gäi lµ Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng) ®· b¾t ®Çu triÓn khai Dù ¸n tin häc ho¸ hÖ thèng thèng tin qu¶n lý trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc; M¹ng tin häc diÖn réng cña ChÝnh phñ kÕt nèi m¹ng tin häc cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®ang ®i vµo ho¹t ®éng, phôc vô truyÒn nhËn th«ng tin ®iÖn tö gi÷a c¸c c¬ quan hµnh chÝnh trong c¶ níc. Sau n¨m 1999, Ch¬ng tr×nh Quèc gia vÒ C«ng nghÖ th«ng tin gi¶i thÓ, kinh phÝ cña Ch¬ng tr×nh dµnh cho c¸c Dù ¸n tin häc ho¸ qu¶n lý cña c¬ quan hµnh chÝnh bÞ c¾t, do ®ã viÖc triÓn khai Dù ¸n tin häc qu¶n lý t¹i c¸c Bé vµ §Þa ph¬ng g¾p khã kh¨n, kh«ng thùc hiÖn ®îc. §Ó chuÈn bÞ kÕ ho¹ch n¨m 2001, V¨n phßng ChÝnh phñ ®Ò nghÞ bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng bè trÝ ng©n s¸ch tho¶ ®¸ng ®Ó cñng cè vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ hÖ thèng m¹ng tin häc phï hîp víi ®Æc ®iÓm yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña tõng c¬ quan, trong ®ã ®Ò nghÞ tËp trung vµo c¸c c«ng viÖc sau: - X©y dùng c¸c C¬ së d÷ liÖu th«ng tin phôc vô c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. - Hoµn thiÖn vµ n©ng cÊp M¹ng tin häc trung t©m cña Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. - Chi mua s¾m söa ch÷a, vËn hµnh, truyÒn th«ng cho hÖ thèng m¹ng tin häc. - Chi ®µo t¹o tin häc cho c¸n bé, chuyªn viªn cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh trùc tiÕp vËn hµnh m¹ng tin häc qu¶n lý. ViÖc lËp dù to¸n cho c«ng t¸c tin häc ho¸ qu¶n lý ®iÒu hµnh ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng c¨n cø ChØ thÞ sè 13/2000/CT-TTG ngµy 17/7/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; Th«ng t sè 73/2000/TT-BTC ngµy 19/7/2000 cña Bé Tµi ChÝnh; Th«ng t sè 111/1998/TT-BTC ngµy 15/7/1998 vµ Th«ng t sè 19/TT-BTC ngµy 14/4/1997; Th«ng b¸o sè 1504/VPCP-HC ngµy 19/4/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ mét sè viÖc cÇn triÓn khai t¹i Héi nghÞ V¨n phßng UBND cÊp TØnh.
  2. 2 Híng dÉn lËp dù trï kinh phÝ cho m¹ng tin häc phôc vô qu¶n lý ®iÒu hµnh t¹i c¸c Bé, ngµnh, §Þa ph¬ng n¨m 2001 (KÌm theo c«ng v¨n sè 3920/VPCP-TTTH ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2000) 1/ Ph¹m vi: M¹ng tin häc trung t©m cña UBND TØnh, thµnh phè thuéc trung ¬ng (®Æt t¹i V¨n phßng UBND TØnh), vµ m¹ng cña bé, ngµnh cã nèi m¹ng víi V¨n phßng ChÝnh phñ. C¸c m¹ng tin häc thµnh phÇn cña bé, ngµnh, tØnh cã nèi m¹ng víi M¹ng tin häc trung t©m cña bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 2/ Néi dung c«ng viÖc vµ kinh phÝ tèi thiÓu: C¨n cø c¸c Th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi ChÝnh; thùc tÕ chi phÝ vËn hµnh cña m¹ng tin häc diÖn réng cña ChÝnh phñ; tÝnh to¸n kinh phÝ b¶o tr× m¸y tÝnh cña mét sè c¬ quan hµnh chÝnh, xin gîi ý tÝnh chi phÝ b¶o ®¶m vËn hµnh m¹ng tin häc cã qui m« trung b×nh nh sau: 1 §µo t¹o tin häc: cho 2 líp c¸n bé l·nh ®¹o vµ 3 líp c¸n 45,000,000 ®ång bé chuyªn viªn, 2 líp cho kü s tin häc. 2 Kinh phÝ b¶o tr× m¹ng tin häc (m¸y chñ, m¸y tr¹m, m¸y 25,000,000 ®ång in) víi ®Þnh møc 80.000 ®ång/thiÕt bÞ/quÝ. 3 Chi phÝ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu th«ng tin: (bao gåm 30,000,000 ®ång hå s¬ c«ng v¨n, v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt...) 4 X©y dùng c¸c øng dông míi trong hÖ thèng m¹ng 50,000,000 ®ång (theo híng dÉn thèng nhÊt cña V¨n phßng ChÝnh phñ) 5 Cíc phÝ truyÒn tin cho m¹ng tin häc diÖn réng. tõ 15,000,000 ®Õn 70,000,000 ChÝ cíc phÝ X25 : 6,000,0000 ®ång/th¸ng. ®ång Chi phÝ cíc ISDN: 1,500,000 ®ång/th¸ng ( nÕu ®¬n vÞ cã sö dông ®êng truyÒn X25, ISDN) Chi cíc ®iÖn tho¹i: 800,000 ®ång/th¸ng 6 Chi söa ch÷a n©ng cÊp m¹ng LAN, m¸y tÝnh PC 25,000,0000 ®ång ( kho¶ng 20% gi¸ trÞ phÇn cøng ®· ®Çu t) ViÖc mua s¾m míi, më réng m¹ng tin häc phôc vô qu¶n lý kh«ng thuéc dù trï kinh phÝ nªu trªn. C¸c bé, ngµnh, v¨n phßng UBND TØnh ®a dù trï kinh phÝ trªn vµo kÕ ho¹ch ng©n s¸ch n¨m 2001 cña TØnh ®Ó b¶o ®¶m cho m¹ng tin häc diÖn réng ho¹t ®éng thêng xuyªn, b¶o ®¶m sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña UBND TØnh vµ kÕt nèi trao ®æi th«ng tin víi m¹ng tin häc diÖn réng cña ChÝnh phñ.
Đồng bộ tài khoản