Công văn 3923-TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
22
lượt xem
1
download

Công văn 3923-TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3923-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc quy định địa bàn quản lý của các phòng quản lý xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3923-TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 3923 T M/ X N K  n g µ y 18  B T th¸ng 7 n¨ m  1998 v Ò  viÖc q u y  ® Þ n h  ® Þ a  b µ n  q u ¶ n  lý c ña c¸c  h ß n g p q u ¶ n  lý xu Êt n h Ë p  k h È u KÝnh    göi: C¸c  phßng  qu¶n    lýxuÊt  nhËp  khÈu khu  vùc  Néi,H¶i  Hµ    Phßng,  N½ng,  §µ  Nha  Trang, CÇn   Th¬, thµnh    phè  ChÝ   Hå  Minh §ång  kÝnh    göi: Së  Th¬ng    tØnh, thµnh  m¹i c¸c    phè C¨n  quyÕt  cø  ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    0781/1998/Q§­ Bé  m¹i sè  BTM   ngµy 06/7/1998    vÒ viÖc    gi¶ithÓ  phßng  3  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu vùc  H¶i Phßng,Nha      Trang,CÇn     Th¬; Nay  Th¬ng    Bé  m¹i quy ®Þnh ®Þa  bµn qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu cña c¸c  phßng  qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu khu  vùc  Néi,§µ  Hµ    N½ng,  thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh  sau: nh  1. §Þa    bµn  qu¶n    lýcña phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu vùc  Néi Hµ    gåm: thµnh  phè    Hµ Néi,thµnh    phè  H¶i Phßng,    c¸c tØnh Qu¶ng  Ninh, Lµo    Cai,Yªn        B¸i,Hµ Giang, Tuyªn    Quang,  L¹ng S¬n, Cao  B»ng, B¾c     C¹n, Th¸i     Nguyªn, Lai Ch©u,      S¬n  La, Hoµ  B×nh,  B¾c  Giang, B¾c     Ninh, Phó    Thä,  VÜnh  Phóc, H¶i  ¬ng, H ng    D   Yªn, Th¸iB×nh,        Hµ T©y,  Ninh B×nh,    Hµ Nam,  Nam   §Þnh,Thanh    Ho¸,NghÖ     TÜnh.   An, Hµ  ¤ng Trëng phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu  vùc    H¶i Phßng bµn  giao  toµn  nhiÖm     s¬, tµiliÖu li   bé  vô, hå        ªnquan  ®Õn  doanh nghiÖp    c¸c ®Þa  ph­ ¬ng m×nh  phô tr¸ch vµ      tµis¶n..  .cho «ng Trëng  phßng  qu¶n    lý xuÊt nhËp  khÈu khu vùc  Néi. Hµ  2. §Þa    bµn qu¶n    lýcña phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  N½ng   §µ  gåm   c¸c tØnh: Qu¶ng      B×nh, Qu¶ng    TrÞ, Thõa    Thiªn ­ HuÕ,     Qu¶ng Nam,  Qu¶ng  Ng∙i, B×nh §Þnh, Phó    Yªn,Kh¸nh    Hoµ,      §¨k L¨k,Gia    Lai,Kon  Tum,  thµnh  phè  §µ N½ng. Bµ Trëng phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  khu vùc Nha Trang bµn giao  toµn  nhiÖm     s¬, tµiliÖu li   bé  vô, hå        ªnquan  ®Õn  doanh nghiÖp    c¸c ®Þa  ph­ ¬ng m×nh  phô  tr¸ch.   .cho  . «ng  Trëng  phßng qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu vùc  §µ N½ng   thµnh  vµ  phè    Hå ChÝ  Minh. VÒ       tµis¶n bµn giao cho «ng Trëng  phßng qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu  N½ng. §µ  3. §Þa    bµn qu¶n    lýcña  phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu thµnh  phè Hå  ChÝ   Minh  gåm: thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh,c¸ctØnh      Ninh ThuËn, B×nh    ThuËn,  L©m  §ång,§ång      Nai,B×nh  ¬ng,B×nh  D   Phíc,T©y    Ninh,Bµ    RÞa    ­ Vòng  Tµu,  Long    An, TiÒn Giang,BÕn     Tre,§ång    Th¸p,VÜnh    Long, Trµ    Vinh,CÇn     Th¬,  Sãc Tr¨ng,B¹c    Liªu, Mau,  Giang,KiªnGiang.   Cµ  An      ¤ng Trëng  phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu vùc CÇn  Th¬ bµn  giao  toµn  nhiÖm     s¬, tµiliÖu li   bé  vô, hå        ªnquan ®Õn  doanh nghiÖp    c¸c ®Þa  ph­ ¬ng m×nh  phô  tr¸ch vµ      tµis¶n.. .cho «ng Trëng  phßng qu¶n    lý xuÊt nhËp  khÈu khu vùc thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh.
  2. 2 Sau    khinhËn  bµn giao    c¸c phßng qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu    Hµ Néi,§µ    N½ng, thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh th«ng  cho    b¸o  c¸c doanh  nghiÖp biÕt®Ó   ªn   li   hÖ     gi¶iquyÕt c«ng    viÖc. §Ò   nghÞ    c¸c«ng Gi¸m ®èc  Th¬ng      Së  m¹ic¸ctØnh,thµnh    phè  th«ng  b¸o  c¸cdoanh    nghiÖp trong tØnh    biÕtquy    ®Þnh  nµy.
Đồng bộ tài khoản