intTypePromotion=1

Công văn 3936/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
51
lượt xem
2
download

Công văn 3936/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3936/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc triển khai Chiến lược phát triển xuất - nhập khẩu thời kỳ 2001-2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3936/TM-XNK của Bộ Thương mại

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  th¬ n g   ¹i  è  3936/T M­X N K  n g µy  14 th¸ng 11 n¨ m  2000  Ò  viÖc  m S v triÓn  hai C hi Õ n   k lîc p h¸t triÓn  x u Êt  h Ë p  k h È u  thêi ­ n  kú  2001 ­ 2010 KÝnh    göi: ­ C¸c    ®/c  tr Bé  ëng  Thñ  ëng    vµ  tr c¸c ngµnh  ªnquan  li   thuéc ChÝnh    phñ ­Chñ    tÞch  UBND     c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc T¦   Thi hµnh    ChØ  thÞ  22/2000/CT­ sè  TTg  ngµy  27/10/2000 cña  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ    vÒ chiÕn îc ph¸ttr   l     iÓn xuÊt ­ nhËp     khÈu  hµng hãa  dÞch  vµ  vô  thêikú    2001­ 2010,Bé    Th¬ng      m¹i xintr©n träng göití c¸c ®ång          i chÝ b¶n tãm  t¾t chiÕn îc®∙  îcChÝnh    l   ®   phñ th«ng qua    ®Ó lµm  së  c¬  cho  viÖc x©y dùng  c¸cch¬ng    tr×nh cô    thÓ  xuÊtkhÈu  vÒ    trong10    n¨m  ití . Bé  Th¬ng  m¹i tr©n  träng    ®Ò nghÞ  c¸c Bé, ngµnh,  UBND   c¸c tØnh,  thµnh phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  chøc  tæ  truyÒn    ®¹t nh÷ng    néi dung  b¶n  c¬  cña ChiÕn îc ph¸ttr   l     iÓn xuÊt ­    nhËp khÈu    2001­ thêikú  2010  i   tí c¸c doanh  nghiÖp s¶n  xuÊt,kinh doanh,quan        t©m  chØ  ®¹o x©y dùng ch¬ng  tr×nh,kÕ    ho¹ch ®Èy    m¹nh xuÊt khÈu    cña ngµnh,®Þa     ph¬ng m×nh    ®Ó gãp  phÇn  thùc  hiÖn thµnh c«ng  ChØ  thÞ  22/2000/CT­ sè  TTg  ngµy 27/10/2000 cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ.
 2. 2 Bé  ¬ng  th m¹i Céng  hßa      x∙héichñ  nghÜa    viÖtnam §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Hµ    néi,ngµy  th¸ng11  11    n¨m  2000 B¶n  tãm  t¾t C hi Õ n  lîc p h¸t triÓn x u Êt n h Ë p   h È u   k thêi ú  2001­2010  k ChiÕn îc ph¸ttr   l     iÓn xuÊt ­ nhËp     khÈu    2001­ thêikú  2010  îc x©y  ®   dùng  nh»m   thÓ  cô  hãa  nh÷ng ®Þnh  híng nªu trong ChiÕn îc ph¸ttr     l     iÓn kinh tÕ      x∙ héicña    §¶ng ®ang  îc th¶o  ®   luËn,®Ò   nh÷ng    ra  ®Þnh  híng  biÖn  vµ  ph¸p cô  thÓ    ®Ó phôc  ®¾c     nghiÖp  vô  lùcsù  c«ng  nghiÖp hãa,hiÖn      ®¹ihãa. ChiÕn îcxuÊt ­ nhËp  l      khÈu  îctr×nh bµy  ®     thµnh  phÇn. PhÇn  nhÊt 3    thø    ® a    ra nh÷ng ®¸nh    gi¸tæng    ho¹t®éng  qu¸tvÒ    xuÊt ­ nhËp     khÈu trong 10    n¨m  tr   íc.PhÇn  hai® a    thø    ra nh÷ng  ®Þnh  híng líncho      c«ng    t¸cxuÊt ­ nhËp     khÈu.  PhÇn  ba    thø  ®Ò xuÊtc¸cchÝnh      s¸ch vµ      gi¶i ph¸p thùc hiÖn      ChiÕn îc. l P h Ç n  thø n h Êt §¸nh gi¸ æ n g  q u¸t o¹t é n g    t  h  ® x u Êt ­ n h Ë p  k h È u  thêi ú  1 99 1­2 0 00  k I. h ÷ n g  thµnh tùu ®∙ ®¹t ® îc:  N 1. §∙ ®¹t® îcmôc                tiªu®Ò ra trong ChiÕn îcph¸ttr     l     iÓn kinh tÕ          x∙héithêi kú 1991­ 2000:kim    ng¹ch xuÊt khÈu    n¨m 2000  kiÕn    dù  ®¹t13,5 tû USD,      gÊp  5,6 lÇn kim  ng¹ch n¨m 1990  (2,4 tû USD). NhÞp           ®é t¨ng tr   ëng  b×nh qu©n  18,4%  n¨m,  nhanh  h¬n tèc    ®é t¨ng tr   ëng GDP  kho¶ng  2,6  lÇn (GDP  t¨ng  b×nh qu©n  7,6%/n¨m). 2.C¬    cÊu  xuÊtkhÈu  ® îcc¶ithiÖn theo híng "t¨ngc¸cm Æt     ®∙                hµng  chÕ  biÕn, gi¶m      tû träng c¸c s¶n      phÈm       th«,t¹omét  m Æt   sè  hµng  khèil lín cã   îng    vµ thÞ  êng ¬ng      tr t ®èi æn ®Þnh".Tû   träng s¶n    phÈm   chÕ biÕn  t¨ngtõ 8%   ®∙      vµo n¨m  1991    lªnkho¶ng  40%  vµo  n¨m 2000. N¨m     1991    4  Æt   míicã  m hµng  ®¹t gi¸trÞ xuÊt khÈu            trªn100  iÖu USD     tr   lµ dÇu    th«,thñy s¶n, g¹o  hµng    vµ  dÖt  may;  nay  thªm  m Æt   cã  8  hµng  n÷a    phª,cao    lµ cµ    su, ®iÒu, giµy dÐp,      than ®¸,®iÖn          tö,thñ c«ng    mü nghÖ  rau  vµ  qu¶.VÒ     mét  m Æt   sè  hµng,nícta       ®∙ chiÕm   lÜnh  trÝ cao:g¹o  vÞ      ®øng  hµng  thø      haitrªnthÕ  icµ  gií   phª  , ®øng  thø        h¹t®iÒu  hai, tiªuvµ    h¹t ®øng  ba. thø  3. ViÖc    thùc hiÖn  chñ  ¬ng  tr "ph¸ttr     iÓn nhiÒu  h×nh  thøc dÞch  thu vô    ngo¹itÖ, nhÊt        lµ ho¹t®éng  lÞch" cã    du    nhiÒu  tiÕn    bé. Kh¸ch  lÞch    du  níc ngoµivµo    ViÖt Nam   t¨ng tõ 250    ®∙      ngµn îtngêi vµo  l    n¨m  1991    lªnkho¶ng 2  tr  îtngêivµo  iÖu l     n¨m  2000, doanh        thu ®¹t kho¶ng  450  iÖu USD.  tr   Lao ®éng  ë    níc ngoµi,tÝnh    ®Õn   n¨m 2000  kho¶ng  v¹n  cã  9  ngêi,®em   i   l¹ kho¶ng    500  tr   iÖuUSD     thu nhËp  hµng  n¨m. C¸c    dÞch  kh¸cnh  vô    ng©n  hµng,hµng    kh«ng,  
 3. 3 viÔn th«ng, x©y    dùng, y      tÕ, gi¸o dôc..thu  îc kho¶ng  tû      ®   1  USD  vµo n¨m  2000. 4. NhËp    khÈu, vÒ   b¶n, ®∙    c¬    "phôc  cã  vô  hiÖu  qu¶  cho    iÓn s¶n  ph¸ttr   xuÊt vµ    ®æi    míic«ng  nghÖ,  thóc ®Èy    n©ng  cao chÊt l   søc   îng vµ  c¹nh tranh  cña hµng  hãa, ®¸p    øng  nhu  cÇu  cÇn  thiÕtcña    ®êi sèng".T    liÖu  s¶n  xuÊt  hiÖn nay  chiÕm   gÇn 95%   kim  ng¹ch  nhËp  khÈu, trong    27%       ®ã 26­ lµ m¸y  mãc  thiÕt bÞ, 68%  lµ nguyªn nhiªn  vËt liÖu; hµng tiªu dïng chØ  chiÕm  kho¶ng    5% (n¨m  1990    lµ15%). NhËp      siªugi¶m  vÒ      c¶  gi¸trÞ tuyÖt ®èi lÉn ­     t ¬ng ®èi: n¨m     1996 cßn  nhËp  siªu gÇn   tû    4  USD,  in¨m   tí  1999  chØ   cßn  kho¶ng      0,2 tû USD;    tû träng nhËp    víi   siªuso    xuÊt khÈu  gi¶m      ®∙  tõ 33%   trong   kú 1991­ 1995  xuèng cßn 18%   trongkú    1996­ 2000. 5. §∙ vîtqua  îc sù        ®   khñng  ho¶ng  thÞ  êng  tr vµo  ®Çu  nh÷ng n¨m  do  90  chÕ     ®é XHCN   Liªn X«  §«ng  bÞ  ë    vµ  ¢u  xãa    ®Èy    îc chÝnh  bá; ®∙  lï ®   i s¸ch   bao v©y,cÊm     vËn  vÒ  b¶n  vµ  c¬  thùc hiÖn  îcchñ  ¬ng    ®   tr "®a d¹ng  hãa  tr thÞ  ­ êng  ®a  vµ  ph¬ng  hãa  quan    hÖ kinh tÕ..    .tÝch cùc  th©m  nhËp, t¹ochç      ®øng  ë    c¸c thÞ  êng      iÓn c¸c quan    tr míi,ph¸ttr     hÖ míi”.   Nay      quan    ¬ng  nícta cã  hÖ th m¹i víitrªn160    vïng l∙nhthæ        nícvµ      trong ®ã  ký    ®∙  HiÖp  ®Þnh  Th¬ng      m¹i víi 61    níc.Chñ  ¬ng    tr "gianhËp    chøc  hiÖp    c¸ctæ  vµ  héikinh tÕ    quèc  kh¸ckhi tÕ      cÇn  thiÕtvµ  ®iÒu    cã  kiÖn” ®∙  îc thùc    ®   hiÖn  b»ng  viÖc gia nhËp ASEAN   (1995),   ASEM   (1996),APEC     (1998)vµ      trëthµnh  quan      O   s¸tviªnWT (1995). 6. ChÝnh    phñ  ®æi    ®∙  míimét  c¸ch c¬    b¶n  chÕ  c¬  qu¶n    lýtheo  híng më     réng quyÒn  kinh doanh  xuÊt  nhËp  khÈu, gi¶m    dÇn  hµng  rµo    phi thuÕ  h¹n  chÕ  chÕ    c¬  "xincho”,gi¶m    can    bítsù  thiÖp cña  Nhµ    nícvµo    ho¹t®éng  kinh  doanh  cña doanh  nghiÖp,n©ng    cao      vaitrßcña    c¸c c«ng  vÜ    thuÕ, cô  m« nh    l∙ suÊt,tû gi¸.ChÝnh    i       phñ  còng  dµnh  quan  ®∙  sù  t©m   Æc   ® biÖt cho    xuÊt   khÈu  th«ng qua    c¸c ch¬ng tr×nh hç    trî   trî nh   cÊp, trî   Quü  trî Quü      lËp  gi¸, Hç    , thëng..   .Hµnh  . lang ph¸p lýtõng bíc® îchoµn             thiÖn;trong ®ã  th«ng      ®∙  qua  ­ ® îcLuËt Th¬ng      m¹i. Nh×n  chung  itrong 10  l¹   ,   n¨m  qua,lÜnh    vùc  suÊt ­ nhËp     khÈu  ®¹t® îc ®∙      nhiÒu  thµnh tùu        b¶n  thùc  to lín,vÒ c¬  ®∙  hiÖn  îc nh÷ng  ®   chñ  ¬ng  tr nªu    ra trong ChiÕn îc æn     l   ®Þnh  ph¸ttr   vµ    iÓn kinh tÕ          ­ x∙ héi ®Õn  n¨m 2000, gãp    phÇn  ®¸ng    kÓ vµo  ph¸ttr   sù    iÓn kinh tÕ          ­ x∙ héi cña  ®Êt    níc,thóc ®Èy    s¶n  xuÊt,t¹o thªm      nhiÒu  c«ng  viÖc  ¨n  lµm, thu    ngo¹itÖ      ®Ó trang   tr¶inhu cÇu  nhËp khÈu  tÝch  vµ  lòy. Nh÷ng  thµnh      tùu trªnb¾t  nguån    tõnh÷ng  nguyªn nh©n    chñ  yÕu  sau: Mét    lµ,c«ng cuéc ®æi    thóc ®Èy   îng  míi ®∙    lùc l s¶n  xuÊt ph¸ttr       iÓn,c¬  cÊu s¶n xuÊt chuyÓn    dÞch dÇn,      tõ ®ã thóc ®Èy    xuÊt khÈu  c¶ithiÖn    vµ    c¬  cÊu  xuÊt­nhËp     khÈu. Hai    lµ,xuÊt  khÈu  îc ® Æt   ®   thµnh mét nhiÖm   träng  vô  t©m,  s¶n xuÊt  g¾n  liÒn víil th«ng,xuÊt khÈu; c¸c c¬     u          chÕ  chÝnh  s¸ch ngµy    cµng      phï hîp, th«ng tho¸ng,t¹o thuËn  i     lî cho    c¸c  ngµnh s¶n xuÊt,c¸c    ®Þa  ph¬ng  c¸c vµ    thµnh phÇn  kinhtÕ    tham    giaxuÊtnhËp    khÈu. Ba    lµ,chÝnh  s¸ch ®èi ngo¹i®éc    lËp,tù chñ, ®a         d¹ng  hãa, ®a     ph¬ng  hãa,tõng        bíchéinhËp  vµo  nÒn kinh tÕ    khu  vùc  thÕ    gãp  vµ  gií ®∙  i phÇn  ®Èy  lïchÝnh    i s¸ch bao    v©y  cÊm   vËn, më     réng  thÞ  êng  tr xuÊt ­ nhËp     khÈu. §Çu     t nícngoµichiÕm        tû träng ngµy    cµng    líntrong kinh doanh      xuÊt nhËp    khÈu    (tõ 4%   n¨m 1994    lªn22,3%  n¨m  1999,nÕu  c¶    kÓ  dÇu  khÝ        th× lªntí35%). i
 4. 4 II.N h ÷ n g  v Ê n  ® Ò  tån t¹i   1. Quy    m« xuÊt  khÈu cßn qu¸ nhá  víic¸c níc trong  so        khu vùc; b×nh    qu©n  tÝnh theo ®Çu     ngêikho¶ng    175 USD   n¨m 2000,trong khiMalaysian¨m          1996  ®¹t møc   ®∙    3700  USD, Th¸i Lan    933 USD   Phil inlµ 285  vµ  ipp     USD.  Riªng Trung    Quèc  n¨m  1999  kim  ng¹ch xuÊt khÈu        ®¹t195    tûUSD  b×nh qu©n  ®Çu   ngêi163    USD. 2. ViÖc  chuyÓn  dÞch  cÊu  c¬  s¶n  xuÊt,ngµnh    hµng  cha  b¸m    s¸ttÝn  hiÖu  cña  thÞ  êng  tr thÕ  i gií nªn    nhiÒu  s¶n  phÈm   lµm  kh«ng    ra  tiªuthô  îc. ®   Kh¶  n¨ng  c¹nh tranh cña      nhiÒu hµng  hãa  cßn  thÊp  gi¸thµnh  do    cao,chÊtl      îng cßn  kÐm,  mÉu   cha    víinhu  m∙  phï hîp    cÇu  thÞ  êng. §Çu   tr   t vµo kh©u n©ng  cao kh¶  n¨ng c¹nh tranh vµ    kh¶  n¨ng    tiªuthô  cha  tháa  ®¸ng. Tû    träng hµng    th« vµ  chÕ    s¬  trong c¬    cÊu  xuÊt khÈu    cßn    kh¸ cao.Trong  s¶n    sè  phÈm  chÕ  biÕn,hµng      gia c«ng  cßn chiÕm    tû träng lín. träng s¶n      Tû    phÈm   hµm  îng cã  l   c«ng  nghÖ  trÝtuÖ  vµ    cao cßn    rÊtnhá.XuÊt    khÈu  dÞch  cßn  vô  thÊp  so    xa  víi tiÒm  n¨ng. 3. NhËp    khÈu cha    c¶ithiÖn  îct×nh  ®   tr¹ngl¹chËu  c«ng      vÒ  nghÖ  mét  ë  sè ngµnh;Ýt    tiÕp cËn  îcvíic«ng    ®     nghÖ nguån.T×nh    tr¹ngnhËp          siªulíntuy ®∙  îckh¾c  ®   phôc nhng cha    thËtv÷ng ch¾c. 4. Sù    hiÓu  biÕtvÒ    thÞ  êng  tr ngoµicßn  chÕ.    h¹n  Nhµ    níccha  cung cÊp  ® îc th«ng      tin®Çy     ®ñ cho    c¸c doanh nghiÖp. Ngîc l¹       i nhiÒu  , doanh  nghiÖp  cßn  l¹  û  i vµo Nhµ     níc,thô ®éng chê kh¸ch  hµng. §èi víimét  thÞ  êng,       sè  tr   hµng  xuÊtkhÈu    vÉn cßn ph¶iqua    trung gian.   5. ViÖc    héi nhËp  vµo kinh  khu  tÕ  vùc  thÕ  i vµ  gií cßn kh«ng  lóng  Ýt  tóng. Cho  i   tí nay  cha h×nh thµnh  îc chiÕn îc tæng  ®   l   thÓ, cha  lé tr×nh   cã      gi¶m  thuÕ  hµng  vµ  rµo    phi quan thuÕ    dµi h¹n. NhiÒu    doanh nghiÖp  cßn  tr«ng chê    vµo  b¶o  cña  sù  hé  Nhµ    Nhµ    nícvµ  níccòng  cha  a    îclétr×nh ® ra ®       gi¶m dÇn  b¶o  sù  hé. 6.C«ng      t¸cqu¶n   lýnhµ    th nícvÒ  ¬ng      cã  m¹ituy®∙  nhiÒu  c¶itiÕn nh­ sù      ng nh×n  chung cßn      kh¸thô ®éng. Sù    phèihîp gi÷a c¸cBé, ngµnh            ®Þa ph¬ng,  ®∙  chuyÓn  cã  biÕn  tÝch cùc nhng nh×n chung cha    îc søc  t¹o ®   m¹nh tæng  hîp.Cßn    thiÕu c¸n bé      qu¶n    tr×nh ®é. lýcã    Nh÷ng        tån t¹ trªnb¾t  i nguån    tõnh÷ng  nguyªn nh©n    chñ  yÕu  sau: Mét    lµ,tr×nh ®é     iÓn kinh tÕ    ph¸ttr     cña      níc ta cßn thÊp,c¬    cÊu  kinh tÕ    nãi chung    cßn    l¹c hËu,  n¨m  tõ  1997  ichÞu    l¹  t¸c ®éng  kh«ng  cña  Ýt  cuéc  khñng  ho¶ng trong khu    vùc.Toµn  t×nh    bé  h×nh      ®ã t¸c®éng    tiªucùc    tí ho¹t i   ®éng  xuÊt­nhËp     khÈu. Hai lµ,nÒn      kinhtÕ          níctatrªnthùc tÕ      míichuyÓn  sang  chÕ  tr c¬  thÞ  êng  vµ    míitiÕp cËn    tr   víithÞ  êng toµn cÇu trong kho¶ng  ¬in¨m        m   trël¹ ®©y,  i tr×nh  ®é    cßn  c¸n bé  cha theo kÞp    nhu  cÇu  kh«ng  nªn  thÓ tr¸nhkháibìngì.       Ba    lµ,cßn  lóng tóng trong viÖc    c¬    ®Ò ra  chÕ  qu¶n    lýnh»m  thùc hiÖn    ph¬ng ch©m   híng m¹nh      ra xuÊt khÈu  chñ    vµ  ®éng    héinhËp kinh tÕ    khu  vùc  vµ thÕ  i §Æc   gií   . biÖt,nhiÒu    chñ  ¬ng  tr chÝnh  s¸ch  ® îc ban  ®∙    hµnh  nhng  viÖc  iÓnkhaithùc hiÖn  tr       cßn chËm,  kÐm  hiÖu  qu¶.
 5. 5 P h Ç n  thø h ai § Þ n h  h íng p h¸t triÓn x u Êt ­ n h Ë p  k h È u   thêi ú  2 00 1­2 0 10  k I. × n h  h × n h  trong n íc, th Õ    T   giíi  vµ n h ÷ n g  thu Ë n  lîi,   khã  h¨n ® Æ t   k ra ch o  h o¹t  é n g  xu Êt n h Ë p  k h È u: ® Bícvµo    2001­   thêikú  2010,thÕ  lùccña      kh¸ch¼n  n¨m  íc   vµ    nícta®∙    10  tr   ®©y.      ra kháikhñng  §Êt níc®∙      ho¶ng kinh tÕ      së      x∙héi,c¬  h¹ tÇng  n¨ng    vµ  lùc s¶n xuÊt ® îc c¶ithiÖn        ®¸ng  kÓ, thÞ  êng  îc më   tr ®   réng.Tuy    nhiªn,tr×nh ®é      ph¸ttr     iÓn kinh tÕ    cña      níc ta cßn thÊp,GDP     b×nh qu©n ®Çu   ngêi n¨m    2000  míi ®¹t gÇn      400  USD.    C¬ cÊu  kinh tÕ  tr×nh      vµ  ®é c«ng  nghÖ  nh×n  chung  cßn    l¹chËu.  Kh¶  n¨ng c¹nh tranh cßn  thÊp  c¶  ë  cÊp    ®é quèc   gia,doanh  nghiÖp    lÉn s¶n phÈm. Trªn b×nh    diÖn  quèc    tÕ,khoa  häc  c«ng  vµ  nghÖ     iÓn m¹nh  vµ  ph¸ttr   mÏ  ®ang   trëthµnh   îng s¶n  lùc l   xuÊt trùctiÕp,® a        thÕ    gií vµo    ph¸t  iÓn i thêikú    tr   míi:thêikú      kinh  tr  tÕ  ithøc  x∙ héi th«ng    vµ      tin.C¸c  ngµnh  dÞch  vµ    vô  c¸c ngµnh  kinh tÕ    giµu  hµm  îng  l chÊt x¸m    iÓn m¹nh. Kh¸iniÖm   ¬ng      ph¸ttr       th m¹i ® îcmë     réng,bao    gåm   c¸c s¶n  c¶    phÈm   h÷u h×nh  cña  nÒn s¶n  xuÊt truyÒn    thèng  c¸c s¶n  lÉn    phÈm  "mÒm"  cña  nÒn  s¶n xuÊt dùa    vµo  i tr thøc.Møc    ®é  phæ   cËp cña  m¹ng  InternetkhiÕn      tû träng cña  ¬ng      th m¹i®iÖn      tö t¨ngnhanh,   qua  thay ® æi  ®ã    h¼n  ph¬ng thøc kinh doanh      (theo sè      liÖu cña  UNCTAD   th×  n¨m  1995,gi¸trÞth       ¬ng    m¹i®iÖn      100  iÖu USD     tö míicã  tr   th× n¨m  1999  lµ ®∙    180    tûUSD   n¨m  vµ  2002        sÏlªntíkho¶ng  i 1.234    tûUSD). Xu  híng toµn    cÇu  hãa,khu    vùc hãa      Æt   víi m c¸c tÝch cùc  tiªucùc  vµ    cña  nã    sÏ tiÕp    tôc diÔn biÕn th«ng qua  hîp      sù  t¸c­ ®Êu   tranh phøc      t¹pgi÷a c¸c     ®èi    t¸c.§Æc   biÖt,cuéc    khñng  ho¶ng võa  qua cho thÊy kinh  thÕ  i tÕ  gií vµ  khu vùc  cßn  chøa  Èn  nhiÒu nh©n      tè bÊt tr¾c.Kh«ng  i     lo¹  kh¶  trõ n¨ng    sÏcßn  x¶y      ra c¸ccuéc  khñng ho¶ng  kinhtÕ  tµichÝnh  vÒ    vµ    míi. Trong nÒn  kinh tÕ    thÕ  ic¸c níc c«ng  gií       , nghiÖp  ph¸ttr     iÓn vÉn    gi÷ vÞ  trÝ ¸p    ®¶o.      Mü sÏ tiÕp      siªucêng  tôc lµ     hµng  ®Çu,  võa  c¹nh tranh gay    g¾t,  võa  t×m c¸ch dung    hßa   lî Ých    i víiT©y    ¢u, NhËt,Nga, Trung      Quèc, vµ  mét    ë  chõng  mùc  nµo  lµÊn      ®ã    §é,sÏchiÕm  trÝngµy  vÞ    cµng    líntrong nÒn    kinh tÕ    vµ  ¬ng    th m¹i thÕ  iCh©u         gií   . ¸ ­ Th¸iB×nh  ¬ng  D ®ang    håiphôc  nhanh chãng  sau  khñng ho¶ng,tiÕp tôc lµ mét          thÞ  êng      tr tiªuthô réng    cïng ch©u  línvµ    ¢u  h×nh  thµnh kh«ng  gian kinhtÕ    (Eurasia)     ¸­¢u  . Nh×n  chung  ivµo  l¹  , thËp  ®Çu   kû  cña thÕ  XXI,ho¹t®éng  kû      xuÊt­nhËp     khÈu  cña      nh÷ng  níctacã  thuËn    khã  lîvµ  i kh¨n chñ    yÕu  sau: 1.VÒ     thuËn  i lî : Nh    nãi, trªn®∙    "thÕ"vµ    "lùc"cña      kh¸ctr     nícta®∙    íc.C¸c nguån    lao lùanh    ®éng,  ®Êt  ®ai,tµinguyªn..      .cßn      kh¸ dåi dµo. C¬   h¹    së  tÇng  îc c¶i thiÖn ®       h¬n,    t¹o thuËn  i lî cho    ph¸t tr   iÓn  kinh  vµ  tÕ  ®Èy   m¹nh  xuÊt khÈu.    Víi bªn  ngoµi,ta ®∙  quan        cã  hÖ kinh tÕ    ¬ng        ­ th m¹i víinhiÒu    nhiÒu  chøc  níc vµ  tæ  kinh tÕ, tµichÝnh        quèc    tÕ. Hµng  hãa  ViÖt Nam   cã  Æt   i   c¸c níc   ®∙  m t¹  c¶      tÊt línvµ      c¸c trung t©m     kinh tÕ      lín.Qu¸  tr×nh    héi nhËp      héi cho      sÏ t¹oc¬    ta më réng  tr thÞ  êng      iÓnkinhtÕ  t¨ngcêng  ®Ó ph¸ttr     vµ    quan    ¬ng  hÖ th m¹i. 2.VÒ     khã  kh¨n,th¸chthøc:    
 6. 6 ­ N ícta vÉn          lµmét    nícnghÌo vµ    kÐm     iÓn.Dù  ph¸ttr   kiÕn  n¨m    10  tí chØ  i cã thÓ  a  ® GDP    lªngÊp  ®«i.C¬    cÊu  s¶n  xuÊt sÏtiÕp        tôc chuyÓn  dÞch  theo  híng tiÕn  h¬n  bé  song  nh×n chung  cßn    l¹chËu  víichiÒu  so    híng  ph¸ttr     iÓn cña thÕ  iThùc  gií   . tr¹ng®ã    ¶nh  hëng    tiªucùc    tí quy  i m«,  cÊu  hiÖu  c¬  vµ  qu¶  cña    ho¹t®éng  xuÊt­nhËp     khÈu. ­  N¨ng    lùc c¹nh tranh  cña quèc    gia,doanh  nghiÖp  s¶n  vµ  phÈm   cßn  thÊp  trong khinícta l¹ ph¶inhËp            i   cuéc ®ua tranh ngµy    cµng gay  g¾t    trªnthÞ  tr êng  khu vùc  thÕ  i Tr×nh    vµ  gií   . ®é cña ®éi  ngò c¸n  lµm  bé  c«ng    t¸cxuÊt   nhËp khÈu  c«ng    vµ  t¸ctham  u  chiÕn îc,chÝnh  m vÒ  l   s¸ch cßn      bÊt cËp. ­ Kinh  thÕ    khu    tÕ  gií vµ  i vùc,® Æc     biÖtlµt×nh      h×nh    tµichÝnh    ­ tiÒn tÖ    ­ tû gi¸,         s¶n  gi¸ phÈm,  nhÊt lµgi¸n«ng        s¶n,nhiªnliÖu cßn        chøa ®ùng  nhiÒu  nh©n   tè kh«ng    æn ®Þnh, khã  b¸o,cã    dù    thÓ    t¸c®éng    tiªucùc    tí nÒn  i kinh tÕ    vµ kinhdoanh    xuÊt­nhËp     khÈu cña    nícta. Nh×n  toµn côc, níc ta ®øng  íc nhiÒu        tr   thuËn    lî h¬n  víikhi bíc vµo  i so        thËp  90. Tuy  kû    nhiªn,kh«ng    thÓ xem   êng    th c¸c th¸ch thøc,khã      kh¨n  ®∙  nh  tr×nh bµy    trªn. II. ô c    M tiªu vµ q u a n  ®i Ó m  p h¸t triÓn x u Êt  h Ë p  k h È u:   ­ n Ho¹t®éng    xuÊt ­ nhËp     khÈu  trong 10    n¨m   tí cÇn  i phôc  trùctiÕp cho  vô      môc    tiªuchung    îcth«ng  sÏ®   qua        thø  cña  t¹ §¹ihéilÇn  IX  i §¶ng      víi dung  néi c¬  b¶n    lùc gia  lµ:nç    t¨ng tèc      ®é t¨ng tr   ëng  xuÊt  khÈu,  gãp  phÇn  ®Èy  m¹nh  CNH­H§H,    t¹o c«ng  viÖc  ¨n  lµm,  thu  ngo¹itÖ; chuyÓn      dÞch  cÊu  c¬  xuÊt  khÈu  theo  híng n©ng  cao        gi¸trÞ gia t¨ng,gia    t¨ng s¶n    phÈm   chÕ  biÕn  vµ  chÕ      i t¹o, lo¹ s¶n  c¸c   phÈm   hµm  îng c«ng  cã  l   nghÖ  chÊtx¸m  vµ    cao,thóc ®Èy      xuÊt  khÈu  dÞch      vô; vÒ nhËp  khÈu  chó  träng thiÕt bÞ  nguyªn    vµ  vËt liÖu  phôc  s¶n  vô  xuÊt,nhÊt lµc«ng        nghÖ   tiªntiÕn,b¶o    ®¶m     c¸n c©n  ¬ng    th m¹ië  møc  hîp    lý,tiÕn  i tí c©n    b»ng  kim  ng¹ch  xuÊt ­ nhËp     khÈu; më     réng  ®a  vµ  d¹ng hãa  tr thÞ  êng  ph¬ng  vµ  thøc kinh doanh;héinhËp          th¾ng    lîvµo  i kinh tÕ    khu vùc  thÕ  i vµ  gií . §Ó       ®¹tc¸cmôc    tiªutrªn,  cÇn  n¾m   v÷ng    c¸cquan  ®iÓm   chØ  ®¹o  sau: Mét    lµ,tiÕp        tôc kiªn tr× chñ  ¬ng  tr dµnh  tiªncao  u    cho xuÊt khÈu      ®Ó thóc ®Èy    ëng    t¨ngtr GDP,    iÓns¶n  ph¸ttr   xuÊt,thu hótlao®éng, cã            thªm ngo¹i  tÖ; Hai lµ,chñ      ®éng    héinhËp  vµo kinh tÕ    khu  vùc  thÕ      së    vµ  gií trªnc¬  gi÷ i v÷ng ®éc  tù chñ  ®Þnh  lËp    vµ  híng XHCN,    ho¹ch    víikÕ  tæng  thÓ  létr×nh vµ      còng  c¸c bíc ®i  lý,phï hîp    nh      hîp      víitr×nh    ®é ph¸ttr     iÓn cña ®Êt    quy  níc vµ  ®Þnh  cña    chøc      c¸ctæ  mµ tatham gia; Ba      lµ,lÊy viÖc    ph¸thuy      néilùc,®Èy  m¹nh  chuyÓn  sù  dÞch  cÊu  c¬  kinh  tÕ  ®æi    chÕ   vµ  míi c¬  qu¶n    lý;hoµn  chØnh    hÖ thèng luËtph¸p;n©ng      cao  hiÖu  qu¶  søc  vµ  c¹nh tranh cña      c¸c doanh nghiÖp còng  cña  nh  toµn  nÒn  bé  kinh tÕ    lµm  kh©u  then  chèt,cã  nghÜa    ý  quyÕt ®Þnh  ®èi    víiviÖc    më réng  kinhdoanh    xuÊt­nhËp     khÈu,héinhËp      quèc  tÕ. Bèn    lµ,g¾n  kÕt thÞ  êng  tr trong      níc víithÞ  êng  tr ngoµi níc;võa      chó  träng thÞ  êng  tr trong    níc,võa  søc    ra  më réng  ®a   vµ  d¹ng hãa  thÞ  êng  tr ngoµi.
 7. 7 N¨m         lµ,kiªntr×chñ  ¬ng  d¹ng  tr ®a  hãa    c¸c thµnh  phÇn kinh tÕ    tham   gia ho¹t®éng    xuÊt­nhËp     khÈu,trong ®ã      kinhtÕ    Nhµ          nícgi÷vaitrßchñ  ®¹o; III.C¸c ch Ø     tiªu c ô  th Ó:   A. V Ò  quy  «   m vµ tèc  é  t¨ng  ëng ® tr C¸c chØ    tiªuxuÊt ­ nhËp     khÈu mét  phÇn  quan träng tïythuéc      vµo  chØ   tiªuchung    cña nÒn  kinh tÕ.Theo  th¶o ChiÕn îcph¸ttr       dù    l     iÓn kinh tÕ          ­ x∙héi thêikú    2001­ 2010    th× trong vßng  n¨m      10  tí GDP       i sÏt¨nggÊp    ®«i (b×nh  qu©n  hµng  n¨m  ph¶it¨ng kho¶ng      7,2%);gi¸trÞ s¶n îng        l n«ng  nghiÖp    t¨ng kho¶ng  4%/n¨m,  vµo  n¨m   2010  s¶n îng ¬ng  l l thùc    tr ®¹t 40  iÖu tÊn, n«ng    nghiÖp  chiÕm     tû träng kho¶ng  17%     16­ GDP   trong ®ã       tû träng s¶n    phÈm  ch¨n  nu«i  t¨ngtõ18,6%    25%,      lªn20­ thñy s¶n      ®¹ts¶n îng 2,5­ tr             l   3  iÖutÊn;gi¸trÞgiat¨ng cña  c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n  hµng n¨m  8­ 9%, ®Õn  n¨m  2010 c«ng  nghiÖp  chiÕm     tû träng  41%   40­ GDP,    tû träng  c«ng nghiÖp  chÕ     t¸cchiÕm   80%       gi¸trÞs¶n  xuÊtc«ng    nghiÖp. Dù  th¶o ChiÕn îc cßn  kiÕn  l   dù  nhÞp    ®é t¨ng tr   ëng  xuÊt khÈu  nhanh  gÊp ®«i  nhÞp    ®é t¨ng tr   êng GDP,      tøc lµ kho¶ng 14,4%/n¨m, trong ®ã       n«ng  s¶n xuÊt khÈu    qua chÕ  biÕn    ®¹t kim ng¹ch  7    6­ tû USD   vµo n¨m 2010, l  ¬ng  thùc b×nh  qu©n   5  iÖu  4­ tr tÊn/n¨m, kho¸ng    s¶n    ®¹t kim  ng¹ch kho¶ng  tû 3    USD,  s¶n phÈm  c«ng  nghiÖp chiÕm  80%   70­ tæng kim  ng¹ch xuÊt khÈu      (c¸c chØ    tiªunµy    sÏcßn  îc®iÒu  ®   chØnh). ViÖc      giat¨ngxuÊtkhÈu    14,4%/n¨m    lµnhiÖm  kh«ng  vô  ®¬n  gi¶n v×:   ­ XuÊt    ph¸t®iÓm     cña    2001­ thêikú  2010 cao  h¬n nhiÒu  víithêikú  so      1991­ 2000  (13,5 tû    USD   víi2,4    so    tû USD). Víinh÷ng      h¹n chÕ  cßn tån    t¹i trong nhiÒu  lÜnh  vùc, ® Æc     biÖt lµ nh÷ng      h¹n chÕ  mang tÝnh  cÊu, th×  c¬    viÖc          gia t¨nggi¸trÞ tuyÖt®èi ë      møc    tû USD/n¨m  trªn2    ®ßi    nç    háisù  lùccao  ®é trong c«ng      t¸cxuÊtnhËp    khÈu. ­ Trong  n¨m    10  qua,khèidoanh      nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi®∙    ®ãng  gãp  mét  phÇn      kh¸ líncho    ëng  t¨ng tr xuÊt khÈu, më   nh÷ng  Æt       ra  m hµng    míi vµ khaiph¸ c¸c thÞ  êng              tr míi.KÓ tõ n¨m  1998,®Çu        tnícngoµivµo        nícta cã  chiÒu  híng ch÷ng    gi¶m    l¹ vµ  i dÇn. HiÖn    nay cha    râ kh¶ n¨ng  chÆn   cã  ®øng  ® îcchiÒu    híng nµy    kh«ng.NÕu     chiÒu híng ®ã    cßn  tiÕp diÔn    thÓ    th× cã  ¶nh  hëng  ®¸ng  títèc®é    ëng  kÓ      t¨ngtr i xuÊtkhÈu,chÝ  lµtrong nh÷ng      Ýt      n¨m ®Çu   cña    2001­ thêikú  2010. Tuy  nhiªn,yªu    cÇu  t¨ng nhanh  quy    tèc    m« vµ  ®é xuÊt  khÈu    lµ mét  nhiÖm   cÊp  vô  thiÕt®èi víinÒn        kinh tÕ        nícta.Mét  Æt   kh¾c  m nã  phôc nguy  c¬    tôthËu  kh«ng  chØ            iÓn trªnthÕ      ®èi víi nícph¸ttr     c¸c gií mµ ngay  víi   i c¶    c¸c níc trong    khu vùc. HiÖn    nay  kim  ng¹ch xuÊt khÈu    cña Malaysia cao    h¬n   ta kho¶ng  lÇn,Th¸iLan  6      h¬n    ta kho¶ng  lÇn.NÕu     4,5    ta phÊn  ®Êu   ®Õn   n¨m  2010    ®¹t kim ng¹ch  xuÊt khÈu    kho¶ng  tû USD   víimøc   60    vµ    t¨ng tr   ëng  nh  hiÖn  nay cña      hai níc th× kho¶ng  c¸ch    thÓ    ®ã cã  rótng¾n   xuèng  b»ng   1/3 Malaysiavµ  Th¸iLan.   Æt     1/2     M kh¸c,nã    cßn    nguån  t¹ora  ngo¹itÖ    c©n    ®èi nhËp  khÈu, t¨ng tÝch        lòy ngo¹itÖ, tiÕp      cËn  nÒn  khoa  häc  c«ng  nghÖ   cao  cña thÕ    gií phôc  c«ng  i vô  nghiÖp  hãa,hiÖn      ®¹ihãa  ®Êt      níc,t¹oc«ng   ¨n viÖc  lµm cho ngêilao®éng.    
 8. 8 Dùa trªnkinh nghiÖm   n¨m        10  qua kÕt      hîp víinh÷ng  b¸o  s¶n  dù  vÒ  xuÊt  vµ thÞ  êng  tr trong 10    n¨m  i trªnc¬  ph¸thuy      tÝnh  tí vµ    së      néilùc,cã  ®Õn  sù  thay ®æi  tÝnh    cã  ®ét  biÕn,Bé    Th¬ng      m¹i ®Ò xuÊt ph¬ng      ¸n phÊn ®Êu     t¨ng tr ëng  xuÊtnhËp    khÈu    2001­ thêikú  2010  sau: nh  1.VÒ     xuÊtkhÈu:   a) XuÊt    khÈu  hµng  hãa: ­ Tèc    ®é t¨ng tr   ëng b×nh qu©n trong    2001­ thêikú  2010    lµ 15%/n¨m,  trong®ã    2001­   thêikú  2005    t¨ng16%/n¨m,thêikú      2006­ 2010    t¨ng14%/n¨m. ­ Gi¸trÞ t¨ngtõ kho¶ng            13,5 tû USD       n¨m 2000    lªn28,4 tû USD       vµo  n¨m  2005  54,6 tûUSD   vµ      vµo n¨m 2010,gÊp    h¬n  lÇn  4  2000. b) XuÊt    khÈu  dÞch  vô: ­Tèc  t¨ngtr   ®é    ëng  b×nh  qu©n  trong thêikú      2001­2010    lµ15%/n¨m. ­ Gi¸trÞ t¨ng tõ kho¶ng  tû USD             2    n¨m 2000    tû USD   lªn4    vµo n¨m 2005  vµ      8,1 tûUSD  vµo  n¨m  2010,tøc lµgÊp        h¬n  lÇn; 4  c) Tæng    kim ng¹ch xuÊt khÈu      hµng  hãa  dÞch  t¨ngtõ kho¶ng  vµ  vô      15,5  tûUSD     vµo  n¨m 2000    lªn32,4 tûUSD       vµo n¨m  2005  62,7 tûUSD   vµ      vµo  n¨m  2010  (h¬n  lÇn); 4  2.VÒ     nhËp  khÈu: Do     cßn  níc ta  ®ang  trong qu¸ tr×nh c«ng  nghiÖp  hãa, hiÖn      ®¹i hãa,  tr×nh ®é    iÓn kinh tÕ    ph¸ttr     cßn  thÊp nªn cha thÓ  xãa  ® îcngay  bá    t×nh tr¹ng  nhËp  siªu.Tuy    nhiªn cÇn    ph¶irÊttiÕtkiÖm         ngo¹itÖ    trong nhËp    khÈu, chØ    nhËp  khÈu  nh÷ng  hµng  hãa  cÇn  thiÕt,m¸y    mãc  thiÕtbÞ    c«ng  nghÖ     míi vµ  s¶n xuÊt ra    nhiÒu  s¶n phÈm   ®¸p øng  nhu cÇu    tiªudïng,s¶n    xuÊt ®Ó     gi¶m  thiÓu nhu    cÇu  nhËp khÈu,ph¶igi÷® îcthÕ          chñ ®éng  trong nhËp    khÈu,kiÒm    chÕ   îc nhËp    gi¶m  ®   siªuvµ  dÇn    nhËp    tû lÖ  siªutiÕn  i tí sím    c©n b»ng  xuÊt   nhËp  xuÊtsiªu. vµ     Theo  híng ®ã  kiÕn    dù  nhËp khÈu  sau: nh  a) NhËp    khÈu  hµng  hãa: ­ Tèc    ®é t¨ng tr   ëng b×nh qu©n trong    2001­ thêikú  2010    lµ 14%/n¨m,  trong®ã    2001­   thêikú  2005    lµ15%   thêikú  vµ    2006­ 2010    lµ13%. ­      Gi¸ trÞ kim ng¹ch  t¨ng tõ    kho¶ng  14,5  USD   tû  n¨m  2000    lªn 29,2    tû USD  n¨m 2005  (c¶    2001­ thêikú  2005 nhËp khÈu 112  USD)  53,7    tû  vµ  tû USD   vµo n¨m  2010. b) NhËp    khÈu  dÞch  vô: ­Tèc  t¨ngtr   ®é    ëng  b×nh  qu©n  trong thêikú      2001­2010    lµ11%/n¨m. ­ Gi¸trÞ t¨ngtõ kho¶ng                1,2 tû USD   n¨m  2000    lªn2,02    tû USD   n¨m  2005  vµ      3,4 tûUSD   n¨m  2010. c)Tæng    kim  ng¹ch nhËp    khÈu  hµng    dÞch  ho¸ vµ  vô: Tæng kim  ng¹ch nhËp    khÈu hµng    dÞch  t¨ngtõkho¶ng  ho¸ vµ  vô      15,7 tû     USD   n¨m  2000    lªn31,2 tûUSD       n¨m 2005  57,14 tûUSD   vµ      n¨m  2010. Nh vËy, trong  n¨m    5  ®Çu   (2001­2005) nhËp  siªu vÒ     hµng  hãa gi¶m  dÇn, mçi    n¨m b×nh qu©n  900  iÖu USD   c¶    lµ4,73    tr   vµ  thêikú    tû USD;  n¨m  5  sau (2006­2010) nhËp  siªu tiÕp    tôc gi¶m. §Õn  n¨m  2008  c©n  b»ng  xuÊt  nhËp  hµng hãa phÊn  ®Êu  xuÊt siªu kho¶ng  tû USD       1    vµo n¨m  2010. NÕu    
 9. 9 tÝnh  xuÊt khÈu  c¶    dÞch  th× tí n¨m  vô      i 2002  c©n  ®∙  b»ng  xuÊt nhËp    khÈu  vµ  b¾t ®Çu  xuÊtsiªu,    n¨m  2010 xuÊtsiªu5,5 tûUSD.         Tuy  nhiªn,nh    nãi,t×nh    trªn®∙    h×nh kinh tÕ    khu vùc  thÕ    vµ  gií cßn  i Èn  chøa  nhiÒu nh©n    tè khã êng; do    l   ®ã cÇn    ®Ò phßng nh÷ng t×nh huèng    bÊt tr¾c  n¶y  sinh. B. V Ò  c¬  Êu hµng hãa  Êt ­ nh Ëp kh Èu vµ  c xu c¬ cÊu d Þch vô 1.C¬    cÊu  hµng  hãa  xuÊtkhÈu:   C¬ cÊu  xuÊtkhÈu    hµng  hãa  trong 10    n¨m    tí cÇn  îcchuyÓn  i ®   dÞch  theo  híng chñ    yÕu sau: ­ Trícm ¾t      huy  ®éng  mäi nguån    lùchiÖn  thÓ  ®Ó   cã  cã  ®Èy m¹nh xuÊt  khÈu,t¹oc«ng        ¨n viÖc  lµm,thu ngo¹itÖ;       ­ §ång      thêicÇn  chñ  ®éng    gia t¨ng xuÊt khÈu      s¶n  phÈm  chÕ  biÕn vµ  chÕ              t¹ovíigi¸trÞ gia t¨ng ngµy cµng  cao,chó    träng c¸c s¶n      phÈm   hµm  ­ cã  l îng c«ng    nghÖ  trÝthøc cao,gi¶m  vµ        dÇn    tûtränghµng    th«; ­ M Æt     hµng, chÊt l      îng,mÉu   cÇn  m∙  ®¸p øng nhu cÇu cña tõng thÞ  ­ tr êng; ­RÊt    chó  träng viÖc            giat¨ngc¸cho¹t®éng  dÞch  vô. TiÕc r»ng,c¸c m Æt       hµng xuÊt nhËp    khÈu    îc ®Ò   míi ®   cËp chñ yÕu ë  tr¹ngth¸    i "tÜnh",cha    thÓ  b¸o  îcnh÷ng  Æt   dù  ®   m hµng    sÏxuÊthiÖn    trong t  ¬ng  lai thÞ  êng   do  tr m¸ch b¶o  n¨ng    vµ  lùcs¶n xuÊtcña    ta. Theo    c¸c híng nãitrªn,      chÝnh  s¸ch c¸c nhãm       hµng  thÓ  cã  h×nh  dung  nh  sau: 1.1.Nhãm     nguyªn nhiªnliÖu:     HiÖn  nay  nhãm   nµy, víihai m Æt         hµng  chÝnh    lµ dÇu th«  than    vµ  ®¸, ®ang  chiÕm  kho¶ng    trªn20%  kim  ng¹ch  xuÊt khÈu    cña      níc ta.Sau    khinhµ  m¸y    läc dÇu  Dung  QuÊt  vµo  ®i  ho¹t®éng, îng    l dÇu  th« xuÊt khÈu      sÏ gi¶m  dÇn. Dù    kiÕn  vµo  n¨m  2005 îng dÇu    l   th« xuÊt khÈu    chØ  cßn kho¶ng gÇn  12  tr   iÖu tÊn (hiÖn nay    tr   lµ 16  iÖu tÊn).Tíin¨m      2010  haiph¬ng      cã    ¸n,tïythuéc   vµo îng khaith¸c: l     ­ NÕu  khai th¸c 14    tr       ­ 16  iÖu tÊn th×    dông  sÏ sö  trong    níc kho¶ng 12  tr     iÖutÊn,xuÊtkhÈu  ­4  iÖutÊn;   2   tr   ­ NÕu     khaith¸c20  iÖu tÊn  cã      tr   th×  kh¶ n¨ng xuÊt khÈu    kho¶ng  tr   8  iÖu tÊn. Dï  theo ph¬ng    ¸n nµo    th× kim ng¹ch dÇu      th« còng    sÏgi¶m  ®¸ng  vµo  kÓ  n¨m 2010 (theo ph¬ng  1    ¸n  th×    tû träng dÇu    th« trong gi¸trÞ xuÊt khÈu          dù  kiÕn    sÏchØ cßn      víi díi1% so    22%   hiÖn nay;theo    ph¬ng    th×    ®ã    ¸n 2  tû lÖ  sÏ cßn kho¶ng 3%). ThÞ  êng    tr xuÊt khÈu    chÝnh  vÉn    xtr©y­ , lµ¤­ lia Singgapore,   NhËt B¶n  Trung  vµ  Quèc,cã    thÓ  thªm Hoa  Kú. ViÖc  gi¶m xuÊt khÈu  dÇu th«    ®«i    sÏ ®i  víiviÖc gi¶m nhËp  khÈu  s¶n  phÈm   x¨ng dÇu      tõ níc ngoµi.Dù     kiÕn  ®Õn  n¨m  2010 s¶n xuÊt trong        níc sÏ ®¸p øng  îcgÇn  ®   80%  nhu cÇu  s¶n  vÒ  phÈm  dÇu  khÝ, tøc lµ kho¶ng  vµ        13  tr   iÖu tÊn s¶n  phÈm/n¨m, trÞ gi¸trªn3            tû USD.  NhËp  khÈu x¨ng  dÇu  vµo n¨m 
 10. 10 2010 chØ cßn kho¶ng  tr     4  iÖutÊn,gi¶m  50%   víi tr   hiÖn  so    iÖutÊn  8  nay;nÕu    tÝnh  theo thêigi¸hiÖn        nay      th× sÏgi¶m  kho¶ng 850­900  iÖuUSD. tr   VÒ  than    kiÕn  ®¸, dù  nhu  cÇu   néi®Þa       sÏ t¨ng ®¸ng  do  kÓ  x©y    c¸c nhµ  m¸y nhiÖt®iÖn    dïs¶n îng cã    míinªn    l   thÓ      tr   lªntí 15  iÖutÊn/n¨m  i (hiÖn  nay    lµ 10­ tr   12  iÖutÊn/n¨m)xuÊt khÈu      còng    sÏchØ  dao  ®éng  møc  tr   ë  4  iÖutÊn/n¨m  trong  n¨m   i mang   ikim  10  tí   , l¹  ng¹ch  mçi n¨m   kho¶ng  120­ 150  iÖu  tr USD.  Nh×n  chung, gi¸xuÊt      khÈu  than khã  kh¶  cã  n¨ng  t¨ng ®ét    biÕn  nguån  do  cung    tr trªnthÞ  êng  thÕ   ¬ng      gií t i ®èi dåidµo,v¶    lýdo    l¹ v×    m«i  êng  cÇu  i tr nªn  cã  híng gi¶m. NhiÖm   chñ  xu      vô  yÕu  trong nh÷ng    n¨m      g¾ng  tí lµ cè  i duy    tr× nh÷ng  thÞ  êng  cã  tr ®∙  nh NhËt  B¶n,  Trung Quèc,  T©y   ¢u...vµ    t¨ng cêng    th©m  nhËp vµo  tr thÞ  êng    Th¸iLan,Hµn    Quèc... Kh¶  n¨ng  t¨ng xuÊt khÈu    i     c¸c lo¹ kho¸ng  s¶n kh¸c ®Ó       bï vµo  thiÕu    hôt cña dÇu  th«      lµ rÊt h¹n chÕ.  Cho  ®Õn   n¨m  2010, quÆng     apati  tkhaith¸cra      chØ  thÓ  cã  ®¸p  øng mét  phÇn  cho  nhu  cÇu  s¶n xuÊt ph©n    bãn, cha  kh¶    cã  n¨ng tham    gia xuÊt khÈu.Kh¶      n¨ng s¶n  xuÊt vµ    xuÊt khÈu    alumin sÏtïythuéc         vµo viÖc  iÓn khaidù    tr     ¸n (nÕu  th×  cã  chØ    tõ sau 2005).Qu Æng     s¾t  khã cã  kh¶ n¨ng xuÊtkhÈu    l         víi îng línbëinhu  sè  cÇu trong nícsÏt¨ngm¹nh,kh¶            n¨ng  khaith¸cquÆng       Th¹ch  Khª  cßn cha    râ nÐt.§Êt hiÕm     nhng   îng th     tuy cã  tr÷l   ­ ¬ng    m¹i kh«ng  nhiÒu, viÖc    xuÊt khÈu  irÊt khã  l¹    kh¨n  c«ng  do  nghÖ   chÕ  biÕn  phøc    t¹p,cung  cÇu  thÕ  i æn   gií ®∙    ®Þnh.  C¸c  i lo¹  quÆng   kh¸c tr÷l      îng ®Òu  kh«ng  ®¸ng  kÓ. Nh vËy, tí    in¨m  2005, nhãm     nguyªn  nhiªn liÖu  kh¶    cã  n¨ng chØ  cßn  ®ãng  gãp  îc kho¶ng    ®   9% kim ng¹ch  xuÊt khÈu        (2,5tû USD)  víitrªn20%   so      hiÖn nay;®Õn     n¨m 2010,tûträng cña        nhãm   nµy    sÏgi¶m  xuèng cßn cha ®Çy  1%   íi500  iÖu USD)  (d   tr   hoÆc  3,5%  (kho¶ng  1,75    tû USD), tïytheo      ph¬ng    ¸n khaith¸cdÇu    vËy,viÖc      th«.V×    t×m      Æt   ra c¸c m hµng      míi®Ó thay thÕ      lµmét  th¸chthøc lín®èi víi           viÖc      giat¨ngxuÊtkhÈu.   1.2.Nhãm     hµng  n«ng,l©m, thñy s¶n:       HiÖn  nay  nhãm  nµy ®ang  chiÕm   gÇn  25%   kim  ng¹ch xuÊt  khÈu    víi nh÷ng  Æt   m hµng  chñ yÕu      phª,cao      lµ g¹o,cµ    su, chÌ,rau qu¶, thñy s¶n,h¹t         tiªuvµ    nh©n  ®iÒu    Æt   (trõm hµng      c¸c m Æt   chÌ,tÊtc¶    hµng  kh¸c ®Òu       ®¹tkim  ng¹ch    trªn100  iÖu USD/n¨m).Do   tr     s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  ph¶i chÞu    nh÷ng  h¹n  chÕ mang  tÝnh  cÊu    c¬  (nh diÖn  tÝch  h¹n,kh¶  cã    n¨ng khaith¸cvµ      ®¸nh  b¾t  h¹n..   thêitiÕtnªn  cã  .vµ      theo  th¶o ChiÕn îcchung,tèc®é    ëng  ) dù    l       t¨ngtr cña  nhãm  nµy    sÏchØ  møc  ë  4%/n¨m  trong toµn  2001­   kú  2010.Bªn    c¹nh ®ã,  nhu  cÇu cña  tr thÞ  êng thÕ    giícòng  h¹n,gi¸c¶    i cã      l¹kh«ng    i æn ®Þnh. V×    vËy,   dï kim    ng¹ch  tuyÖt ®èi    vÉn    t¨ng nhng   tû träng cña    nhãm     sÏ gi¶m  dÇn xuèng  cßn  22%   ¬ng  ¬ng  (t ® 5,85    tû USD)  vµo  n¨m  2005  17,2%  ¬ng  ¬ng  8,6 vµ  (t ® 8­   tûUSD)    vµo n¨m  2010. H íng ph¸ttr       iÓn chñ  ®¹o  cña nhãm  hµng  nµy trong 10    n¨m      tí lµ chuyÓn  i dÞch  cÊu  c¬  toµn lÜnh vùc, trong mçi      ngµnh, thËm     chÝ  trong tõng  i   lo¹ s¶n  phÈm,  n©ng  cao n¨ng suÊt,chÊt l   gi¸trÞ gia t¨ng.§Ó        îng vµ          ®¹tmôc    tiªunµy,  cÇn  sù  cã  ®Çu    t thÝch ®¸ng  vµo kh©u  gièng  c«ng  vµ  nghÖ   sau  thu ho¹ch,  kÓ  ®ãng    c¶  gãi,b¶o qu¶n, vËn    chuyÓn...     nh÷ng   ®Ó t¹ora  ®ét    n¨ng  ph¸ vÒ  suÊtvµ    chÊtl    îng s¶n phÈm. H¹tnh©n    ëng    t¨ng tr cña  nhãm       sÏ lµ thñy s¶n      bëitiÒm  n¨ng khaith¸cvµ      nu«i trång    cßn nhiÒu, nhu    cÇu thÞ  êng  tr thÕ  i gií t¨ng kh¸ æn       ®Þnh, thuÕ  suÊt thÊp.N¨m       1985  xuÊt khÈu    thñy s¶n    thÕ        gií míi®¹t17,2 tû USD,    i     tí n¨m  i
 11. 11 1995  ®¹t52    ®∙    tûUSD,        tøc lµt¨ngb×nh  qu©n    mçi n¨m    trªn13%.  §iÒu nµy  ªn li   quan  i thÕ    tí xu    tiªudïng cña  thÕ  i   gií lµ gi¶m      tiªuthô thÞt,t¨ng tiªuthô        thñy  s¶n.Víis¶n îng dù      l   kiÕn      iÖu tÊn  kim  ®¹t 3,7 tr   th×  ng¹ch xuÊt khÈu    thñy s¶n    cña  sÏ ®¹t 2,5  USD   ta      tû  vµo  n¨m  2005  3,2­ tû  vµ  3,5  USD   vµo  n¨m 2010,   chiÕm  40%  tæng  kim ng¹ch cña    nhãm   n«ng  l©m    h¶is¶n.ThÞ  êng    tr chÝnh    sÏ lµ NhËt    B¶n, EU,    Hoa  Kú, Trung  Quèc...     b¶o  §Ó ®¶m         ëng    tèc ®é t¨ng tr æn ®Þnh  cho  Æt   m hµng  nµy, cÇn    tiÕp    tôc chó  träng ®Çu         iÓn ®¸nh    t ®Ó ph¸ttr   b¾t  bê  nu«itrång,chuyÓn    xa  vµ      tõ qu¶ng  canh  sang  th©m  canh, ph¸ttr       iÓn nh÷ng  Æt   m hµng  kim  cã  ng¹ch cao  t«m, nhuyÔn    nh    thÓ.C«ng    nghÖ  sau    thu ho¹ch còng    cÇn  sù  cã  quan  t©m  tháa ®¸ng      ®Ó n©ng  cao  chÊtl          îng,gi¸trÞgia t¨ngvµ  sinhthùc phÈm     vÖ      cña  s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu.   VÒ  g¹o,do    nhu  cÇu  thÕ  i ¬ng  gií t ®èi    æn ®Þnh,  kho¶ng    tr   trªn20  iÖu tÊn/n¨m, nhiÒu      níc nhËp  khÈu nay  chó träng an    ninh ¬ng  l thùc,th©m     canh  t¨ngn¨ng    suÊt c©y    trång,gia t¨ngb¶o          hé,gi¶m  nhËp khÈu. Trong    hoµn  c¶nh  ®ã,  kiÕn  dù  trong suèt thêikú        2001­ 2010 nhiÒu  l¾m       ta sÏ chØ  thÓ  cã  xuÊt   khÈu  îckho¶ng  ­4,5 tr   ®   4     iÖutÊn/n¨m,thu vÒ        mçi n¨m  kho¶ng    tûUSD.  trªn1    §Ó   n©ng  cao  h¬n n÷a kim  ng¹ch,cÇn    ®Çu        t®Ó c¶ithiÖn c¬    cÊu  chÊtl   vµ   îng g¹o xuÊt khÈu; khai th¸c c¸c thÞ  êng              tr míi (nh Trung §«ng, Ch©u     Phi,Nam     Mü)  æn   vµ  ®Þnh   c¸c thÞ  êng  cã  Indonesia,Phil ines.   tr ®∙  nh    ipp . th«ng  . qua  c¸c hîp ®ång      G­to­ nghiªncøu  G,    kh¶ n¨ng phèihîp víiTh¸iLan            ®Ó ®iÒu    tiÕt nguån  cung,æn     ®Þnh    thÞ  êng,t¨nghiÖu  gi¸c¶  tr     qu¶ xuÊtkhÈu    g¹o. VÒ  nh©n  ®iÒu  cßn  thÓ  cã  t¨ng kim    ng¹ch    tõ 115  iÖu USD   tr   n¨m 2000  lªntí kho¶ng      i 400  iÖu USD   tr   hay cao h¬n  vµo n¨m 2010  nhu  v×  cÇu cßn    lín, li   ªntôc t¨ng (mét  dù    sè  b¸o  cho  thÊy nhu  cÇu    sÏ t¨ng b×nh    qu©n  7%/n¨m  trong 10    n¨m  i sÏ ®¹t møc   tí vµ        160­200.000  tÊn,gi¸xuÊt khÈu        còng t¨ng,tõ     3.799 USD/tÊn  n¨m 1994    lªn5.984 USD/tÊn),v¶      l¹ tiÒm  i n¨ng cña      nícta cßn  lín.  ThÞ  êng  tr chñ yÕu    lµMü,    xtr©y­   Eu, ¤­ lia,Trung Quèc. H¹ttiªuxuÊtkhÈu          trªnthÕ    gií kho¶ng  i 200.000  tÊn/n¨m,gi¸c¶      dao  ®éng  lín.Ta  kh¶    cã  n¨ng    më réng  s¶n xuÊt,gia t¨ng s¶n îng,tõ ®ã   kh¶        l     cã  n¨ng  t¨ng lªnthµnh      230­ 250  iÖu USD   víi160  iÖu USD   tr   so    tr   hiÖn nay. ThÞ  êng    tr chñ yÕu   lµCh©u    ¢u,Mü,  NhËt,Trung    Quèc,Trung    §«ng. VÒ  c¸c  irau, hoa  qu¶  lo¹    vµ  kh¸c,Thñ  íng    t ChÝnh  phñ  cã  ®∙  QuyÕt  ®Þnh  182/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 03/9/1999  phª duyÖt    ph¸ttr   ®Ò ¸n    iÓn ®Õn   n¨m 2010,theo ®ã      kim  ng¹ch xuÊtkhÈu        rau,hoa  qu¶    îc® a    vµ  sÏ®   lªnkho¶ng  1,2    tû USD     víithÞ  êng    tr lµ NhËt, Nga,    Trung  Quèc, Ch©u       ¢u. NÕu   quy  cã  ho¹ch    c¸c vïng chuyªn  canh  ®Çu    vµ  t tháa ®¸ng  vµo    c¸c kh©u  gièng,kü  nh    thuËt trång  ch¨m    vµ  sãc, c«ng    nghÖ   sau  thu ho¹ch.. th×  .   thËm  chÝ  thÓ  cã  thùc hiÖn      vîtmôc    tiªutrªn,     kim  ®¹t ng¹ch 1,6 tûUSD.       VÒ   phª,do  cµ­   s¶n îng  gi¸c¶  l vµ    phô  thuéc nhiÒu  vµo  ®iÒu  kiÖn    thêi tiÕtnªn      rÊt khã  b¸o  dù  chuÈn      x¸c vÒ khèi l vµ       îng  gi¸trÞ xuÊt  khÈu  trong   nh÷ng  n¨m  iFAO   b¸o    tí   . dù  tí n¨m  i 2005, s¶n îng thÕ        l   gií sÏ kho¶ng  tr   i 7,3  iÖu tÊn  víi so    6,6 tr   hiÖn  6,3­   iÖutÊn  nay.NÕu     thuËn  ixuÊtkhÈu  thÓ    lî ,   cã  ®¹t750  ngµn  vµo  tÊn  n¨m  2010   víikim  ng¹ch kho¶ng    850  iÖuUSD,  a  tr   ® ViÖtNam       vît qua Colombia ®Ó       trëthµnh   nícxuÊt khÈu  phª    haitrªnthÕ  i§Ó     cµ  línthø      gií   . ®¹tgi¸trÞcao,nªn          chó  träng ph¸ttr   phª chÌ(arabica)    chøc      iÓncµ      , tæ  tù hoÆc   thu    hót ®Çu      t níc ngoµi vµo    lÜnh vùc  chÕ  biÕn  phª  cµ  rang  xay  cµ  vµ  phª  hßa    tan.ThÞ  êng  tr xuÊt khÈu    chÝnh vÉn    lµEU, Hoa    Kú, Singapore vµ    NhËt  B¶n. Nãi    chung, xuÊt khÈu  phª        cµ  sÏ kh«ng  gÆp   khã kh¨n      línvÒ thÞ  êng  tr nhng  gi¸c¶    vÒ    sÏkhã    æn ®Þnh.
 12. 12 Víihaim Æt       hµng  quan träng cßn  i     l¹ lµ cao  vµ      su  chÌ,ChÝnh  phñ ®Òu   ®∙  ®Ò   ph¸ttr   cã  ¸n    iÓn.Tuy  nhiªn,cÇn    tÝnh    l¹ vÊn      iÓn cao  v×  i ®Ò ph¸ttr   su  nhu cÇu cña thÕ  i   gií t¨ng chËm,    chØ    trªn2%/n¨m, n¨m    2000  kho¶ng  tr   7  iÖu tÊn,gi¸c¶  xu      cã  híng  xuèng  thÊp. Dù     kiÕn  kim  ng¹ch  xuÊt khÈu    cao  cã  su  thÓ    ®¹t500  iÖu USD   tr   vµo n¨m  2010.Nhu    cÇu      chÌtrªnthÕ   gií tiÕp tôc t¨ng, i       hiÖn nay    ®¹t møc   1,3  iÖu tÊn/n¨m; ta cã  tr       tiÒm  n¨ng  ph¸ttr   thÓ  a    iÓn,cã  ® kim ng¹ch      chÌ lªnmøc   200  iÖu USD,  tr   tøc    lµ gÊp  lÇn  4  hiÖn  nay, trong ®ã       cÇn  lùct¨ngtû träng chÌchÊt l   nç             îng cao  cho    tr c¸c thÞ  êng  khã tÝnh  NhËt  nh  B¶n, §µiLoan, Trung        §«ng  ®«i víiviÖc    ®i      t¨ng cêng      hîp t¸c®ãng    i gãit¹  Nga  ®Ó  ®Èy m¹nh        tr tiªuthô trªnthÞ  êng  nµy. VÒ  thÞt th×    hiÖn  nay s¶n îng  l cña    cßn    níc ta  rÊt nhá    bÐ (chØ  b»ng  0,7%   cña thÕ  i   gií ) chÊt îng  , l cßn  so    xa  víinhu  cÇu    trªnthÞ  êng  tr thÕ  i gií  . Muèn   gia t¨ng xuÊt khÈu      s¶n phÈm   ch¨n nu«i th×    kh©u  then chèt lµ ®Çu         t vµo  kh©u  n©ng  cao  chÊt l vËt nu«iphï hîp    cÇu   îng        víiyªu  cña thÞ  êng  tr thÕ  gií     ic¶ithiÖn  , m¹nh  c«ng  mÏ  nghÖ chÕ  biÕn,vÖ    sinh thùc phÈm,      ph¬ng  tiÖn  vËn  chuyÓn,  æi    ® míi ph¬ng  thøc ch¨n  nu«i tõ s¶n      xuÊt nhá    sang  s¶n xuÊt   lín,  hiÖn    ®¹i.ThÞ  êng  tr ®Þnh  híng tr   ¾t      ícm lµHongkong,Nga, vÒ      l©u      dµilµ Singaporevµ    NhËt  B¶n. Ngoµi ra,mét        lo¹ts¶n phÈm   cßn  thÓ  cã  ph¸ttr       iÓn ®Ó hoÆc  thay thÕ    nhËp khÈu hoÆc  gãp phÇn  xuÊt khÈu  c©y  ®Ëu,    nh  hä  c©y  dÇu,    cã  t¬ t»m,  b«ng... §èivíi     toµn  nhãm   bé  n«ng thñy s¶n    cÇn    rÊtchó träng kh©u        c¶it¹ogièng  c©y  trång vËt nu«i,chÕ     biÕn, b¶o    qu¶n, vÖ     sinh  thùc phÈm,  chuyªn chë,  ®ãng    gãi,ph©n  phèi®Ó   thÓ  a    cã  ® th¼ng    tí kh©u    i tiªudïng,tõ ®ã      n©ng  cao  gi¸trÞgiat¨ng.       Nh×n  chung  ikim  l¹   , ng¹ch  cña nhãm  nguyªn nhiªnliÖu vµ        n«ng  l©m    h¶i s¶n tæng  céng        ®Õn   sÏ®¹ttõ 10  10,35    tû USD  vµo n¨m  2010,chiÕm    kho¶ng  20­21%   kim ng¹ch xuÊt khÈu  víi       so    trªn40%  hiÖn  nay  theo híng gia t¨ngchÊt         l   gi¸trÞ gia t¨ng.PhÇn  îng vµ          cßn    l¹ ph¶ilµ c¸c m Æt   i       hµng chÕ  biÕn  chÕ  vµ  t¹o.  §©y        lµbµito¸nchñ yÕu cho    ho¹t®éng  xuÊtnhËp    khÈu  trong thêigian 10        n¨m  i tí . 1.3.S¶n    phÈm   chÕ  biÕn  chÕ  vµ  t¹o: HiÖn nay  kim  ng¹ch cña  nhãm  nµy  ®¹ttrªn4    ®∙      tû USD,        tøc lµtrªn30%   kim  ng¹ch xuÊt khÈu.Môc          tiªuphÊn  ®Êu vµo n¨m 2010    21    lµ20­ tûUSD,   t¨ng h¬n  lÇn  víi 5  so    hiÖn nay  chiÕm  vµ  kho¶ng 40%   kim ng¹ch xuÊtkhÈu.     H¹tnh©n    cña  nhãm,  cho    tí n¨m  i 2010,vÉn        Æt     sÏlµhaim hµng  dÖt may  vµ giÇy  dÐp,    lµ nh÷ng  lÜnh  vùc  thÓ  cã  thu    hót nhiÒu    lao ®éng. Kim    ng¹ch  cña  mçi  Æt   m hµng  ph¶i®¹t kho¶ng  7,5        7­ tû USD.  vËy, dÖt  Nh    may    sÏ ph¶i  t¨ng b×nh    qu©n  14%/n¨m, giµy dÐp        t¨ng b×nh  qu©n  16%/n¨m. Nay  ký  15­   ®∙  ® îc HiÖp    ®Þnh  Th¬ng    m¹i ViÖt Nam       ­ Hoa  th×  kú  môc      ëng      tiªut¨ng tr trªnlµ kh¶  . thi Tuy  nhiªn,vÉn    cÇn  tiÕp      tôc më thªm  thÞ  êng  tr Trung  §«ng  §«ng  vµ  ¢u. Sau      c¸c tháa thuËn    îc víiHoa  vµ  ®¹t ®     Kú  EU,  Trung Quèc      sÏ trë thµnh  thµnh    viªn cña  O;  WT kh¶ n¨ng  c¹nh  tranh cña    hµng  hãa Trung  Quèc, trong     ®ã   dÖt  cã  may  giµy dÐp,  vµ    vèn  rÊtm¹nh, sÏ ® îc n©ng    ® îc hëng  ®∙          lªndo    nh÷ng  ®∙imíi trªnc¸c thÞ  êng  u          tr réng    Hoa  vµ  línnh  Kú  EU,  g©y  khã  kh¨n  kh«ng  nhá  cho hµng  hãa cña  ta. §Ó  kh¾c phôc khã kh¨n,®Èy    m¹nh xuÊt khÈu, híng      ph¸ttr   b¶n    iÓn c¬  cña    haingµnh dÖt may  giµy dÐp  vµ    trong 10    n¨m          lùc th©m   tí lµ gia t¨ng nç    i
 13. 13 nhËp    tr c¸cthÞ  êng    Æc   míi,® biÖtlµthÞ  êng      tr Mü,  Trung  §«ng  ch©u    ­ vµ  §¹iD ¬ng; æn     ®Þnh  t¨ng thÞ  vµ    phÇn      trªnc¸c thÞ  êng  tr quen  thuéc  EU,  nh  NhËt  B¶n, ® Æc     biÖt lµ NhËt      B¶n    bëi ®©y     lµ thÞ  êng    tr phi quota;chuyÓn    dÇn    tõ h×nh  thøc    gia c«ng    lµ chÝnh  sang   néi ®Þa  hãa    së  t¨ng cêng  trªnc¬      ®Çu    t s¶n xuÊt nguyªn    phô  liÖu ®Çu   vµo, t¹o nh∙n      hiÖu  uy  cã  tÝn;chuyÓn    m¹nh  sang  FOB;      b¸n  thu hót m¹nh  ®Çu      tnícngoµi,nhÊt lµ®Çu            ttõ EU,  Mü,  NhËt  B¶n, Hµn    Quèc, §µi Loan...          ®Ó t¨ng cêng  n¨ng    lùc th©m  nhËp        trël¹ c¸c thÞ  i tr êng  nµy  ®i  vµ  vµo    c¸c thÞ  êng  tr kh¸c.ChÝnh    s¸ch  ¬ng    th m¹i cña  Nhµ    níc, mµ   thÓ    cô  lµchÝnh  s¸ch thuÕ, chÝnh      s¸ch thÞ  êng,cÇn  trî   tr   hç    ®¾c     lùccho  tiÕn tr×nh nµy.     Do môc    tiªukim  ng¹ch  cña toµn nhãm  chÕ biÕn,chÕ      t¹ovµo  n¨m 2010  lµtrªn20        tû USD   nªn ngoµidÖt    may  giµy dÐp  vµ    cÇn  lùctiÕp cËn  nç      thÞ  ­ tr êng quèc    b¸o  tÕ, dù  nhu cÇu  cña ngêi tiªudïng        g¾ng          ®Ó tõ ®ã cè  t¹o ra nh÷ng ngµnh hµng míi. Trícm ¾t,    chñ yÕu dùa    cÊu  trªnc¬  ®Çu    thùc tiÔn  t vµ    xuÊt khÈu    trong  nh÷ng n¨m qua còng  thÞ  êng  nh  tr quèc    thÓ  b¸o  tÕ, cã  dù  nh÷ng  Æt   m hµng  nh: Thñ c«ng    mü nghÖ:  Kim ng¹ch hiÖn    nay  ®¹txÊp  200  iÖu USD.  ®∙    xØ  tr   §©y    lµ ngµnh hµng      mµ ta cßn  nhiÒu tiÒm n¨ng,dung îng    l thÞ  êng  tr thÕ    giíi cßn    lín.NÕu   chÝnh  cã  s¸ch ®óng  ®¾n     ®Ó kh¬i dËy    tiÒm  n¨ng th×  thÓ  cã  n©ng  kim ng¹ch    lªn 800  iÖu  tr USD  vµo n¨m  2005  1,5  USD   vµ  tû  vµo  n¨m  2010, trong      ®ã hµng  gèm   chiÕm   sø  kho¶ng 60%.  ThÞ  êng  tr ®Þnh  híng    lµ EU, NhËt B¶n  Hoa    vµ  Kú. C¸c thÞ  êng  Trung  tr nh  §«ng,Ch©u      §¹id¬ng  còng  lµthÞ  êng    tr tiÒm  tµng,cÇn  lùcph¸ttr     nç      iÓn (Bé  Th¬ng    tr×nh Thñ íng m¹i®∙    t   ChÝnh  phñ      ®Ò ¸n riªngvÒ  Æt     m hµng nµy). Thùc  phÈm   chÕ  biÕn: Kim    ng¹ch  hiÖn nay      míi ®¹t 100  iÖu USD,  tr   tËp  trung chñ    yÕu  vµo  nh÷ng  Æt   m hµng  kh«ng ®ßi    háinhiÒu  c«ng  vÒ  nghÖ  nh  b¸nh  kÑo, s÷a, mú   liÒn,phë  liÒn,bét ngät,dÇu      ¨n    ¨n        thùc vËt.. TiÒm       . n¨ng  ph¸ttr     iÓn cña  ngµnh  hµng  nµy  cßn        mét  níc cã  kh¸ línbëië  sè    nhu  cÇu, cha    kÓ  céng  ®ång  ngêiViÖt Nam   nícngoµikh¸ ®«ng. Dù  tí n¨m      ë          b¸o    i 2005  kim  ng¹ch xuÊt khÈu  kh¶      cã  n¨ng    vît200  iÖu USD   tí n¨m  tr   vµ   i 2010    ®¹t700  iÖu tr   USD     víithÞ  êng    chñ  tr tiªuthô  yÕu   lµ Nga, §«ng  u, EU,  xtr©y­   Hoa  ©   ¤­ liavµ  Kú. Trong    nhãm   nµy,cÇn    hÕt  søc  chó  träng m Æt     hµng dÇu  thùc vËt bëiníc         ta lµ níc cã        tiÒm  n¨ng  c©y  dÇu  vÒ  cã  (dõa,®Ëu     nµnh, võng,l¹c. .      . )Nhµ    . níc cÇn  quy  ho¹ch l¹ c¸c vïng trång c©y  dÇu          i     cã  ®Ó tËp  trung nguån    nguyªn liÖu     ®ñ  dïng cho    c¸c nhµ  m¸y chÕ  biÕn,h¹n    chÕ  dÇn îng dÇu  l   nguyªn liÖu nhËp      khÈu. Trung    Quèc  Trung  vµ  §«ng    lµthÞ  êng  tr xuÊt khÈu    ®Çy  tiÒm n¨ng    ®èi víi Æt    m hµng  nµy. S¶n  phÈm       gç:VíithÕ  m¹nh  nh©n  vÒ  c«ng  tay nghÒ,  vµ    ®©y     lµ ngµnh  cã tiÒm  n¨ng    iÓn ë      ph¸ttr   níc ta.Ngµnh  cßn  mét  cã  thuËn    lî n÷a    i lµ nhu  cÇu  thÕ          gií t¨ng kh¸ æn ®Þnh  i (b×nh qu©n  mçi n¨m    t¨ng kho¶ng  8%   7­ trong suèt     thêigian tõ 1994        ®Õn  1998).Sau      khichuyÓn  híng sang  dông    sö  nguyªn liÖu     nhËp,  kim ng¹ch  xuÊt  khÈu s¶n  phÈm   cña  (kh«ng    mü   gç  ta  kÓ gç  nghÖ)  ®ang   håiphôc  dÇn. Dù    kiÕn  ®Õn  n¨m 2005  thÓ    cã  ®¹t600  iÖu USD   tí tr   vµ   i n¨m  2010        ®¹t 1,2 tû USD.      iÓn ngµnh  §Ó ph¸ttr   nµy,cÇn  ®Çu      cã  t tháa  ®¸ng  vµo  kh©u  trång rõng  ®¬n    vµ  gi¶n hãa        thñ tôc trong xuÊt khÈu      s¶n  phÈm     gç, nhÊt lµs¶n      phÈm   rõng    gç  tùnhiªn. Hãa  phÈm     tiªudïng: §©y      lµ ngµnh hµng    míi xuÊt hiÖn trong    vµi n¨m  gÇn ®©y       víih¹tnh©n      lµ bét giÆt,chÊt tÈy          röa,mü phÈm...Kim    ng¹ch hµng 
 14. 14 n¨m  ®¹t xÊp    tr   ®∙    xØ 30  iÖu USD.  ThÞ  êng    tr tiªuthô  chÝnh    lµ Trung Quèc,  Campuchia,I­   r¾c  mét  níc®ang    iÓn.Mét  l   vµ  sè    ph¸ttr   sè îng nhá  ® îcxuÊt ®∙      sang      c¸c níc ASEAN   EU.  hoµn  vµ  Ta  toµn  kh¶  cã  n¨ng    iÓn xuÊt khÈu  ph¸ttr     nh÷ng  Æt   m hµng  nµy. Môc      tiªukim ng¹ch  vµo  n¨m  2005    lµ 200  iÖu USD,  tr   vµo n¨m  2010    lµ 600  iÖu USD.  tr   ThÞ  êng  tr chÝnh  trong    2001­ thêikú  2005  vÉn      sÏ lµ Trung Quèc, Campuchia,c¸c níc ASEAN   mét  níc ®ang            vµ  sè    ph¸t tr   iÓn;sang    2006­ thêikú  2010  g¾ng   cè  len vµo    c¸c thÞ  êng  tr kh¸c nh EU,    NhËt  B¶n,Nga, Hoa      Kú. S¶n  phÈm   khÝ, ®iÖn: §©y      c¬      sÏlµ ngµnh  hµng  hoµn  toµn    míitrong 10    n¨m  iM Æc     tí   . dï kim  ng¹ch  hiÖn nay          tr   míi®¹t trªndíi10  iÖu USD   nhng hoµn  toµn  kh¶  cã  n¨ng    t¨ngkim  ng¹ch lªn300  iÖuUSD       tr   vµo  n¨m  2005  1    vµ  tûUSD   vµo n¨m  2010.Nªn  chÝnh    cã  s¸ch thu hót®Çu            tnícngoµihíng vÒ      xuÊtkhÈu.     Trong  lÜnh vùc  nµy  ®ang  nh÷ng  cã  dÊu  hiÖu    kh¸ tÝch  cùc (vÝ    dô, c«ng    ty Cadivi®∙    b¾t  ®Çu   xuÊt khÈu      c¸p ®iÖn      ra nícngoµivíi     khèil     dù     îng lín;14  ¸n s¶n  xuÊt  ®¹p  xe  100%   vèn    §µi Loan  ® îc cÊp  ®∙    giÊy  phÐp,  dù  n÷a  16  ¸n  ®ang  chê cÊp  giÊy phÐp, tæng      c«ng  suÊt kho¶ng  tr     6  iÖu xe/n¨m,xuÊt khÈu      80%;    qu¹t®iÖn, m¸y    xay    x¸t,®éng  c¬.. .còng  ®ang  tÝch cùc  t×m  êng  ® xuÊt   khÈu      ra nícngoµi).  ThÞ  êng  tr ®Þnh  híng ®èi víixe        ®¹p      Hoa      lµEU vµ  Kú, víi c¸cs¶n    phÈm  kh¸clµc¸cnícASEAN,          Trung  §«ng  Ch©u  vµ  Phi. S¶n  phÈm   nhùa: KÕt    qu¶ xuÊt khÈu    s¶n  phÈm   nhùa  trong nh÷ng    n¨m  gÇn  ®©y     lµ ®¸ng khÝch    chç  lÖ.Tõ  ®¸p  øng chñ  yÕu  nhu  cÇu  trong níc,níc       ta ®∙    b¾t  ®Çu   xuÊt khÈu    sang Campuchia,Lµo,Trung      Quèc  c¸c nícNam   vµ      ¸ nh  §é, SriLanka.M Æt     Ên        hµng chñ  yÕu      lµ b¹tnhùa  ®å   vµ  nhùa    gia dông.   Trong  nh÷ng  n¨m  icÇn  ®Çu    tí   , cã  ttháa  ®¸ng vµo  kh©u  chÊt l   mÉu    îng vµ  m∙  ®Ó     më réng  thÞ phÇn      trªnc¸c thÞ  êng  tr hiÖn    cã, t¨ng cêng    th©m  nhËp   c¸c thÞ  êng    NhËt  tr míinh  B¶n, EU   Hoa        vµ  Kú. VÒ s¶n  phÈm,  bªn c¹nh  nhùa  ®å  gia dông    cÇn  chó  ph¸ttr   ý    iÓnnhùa  c«ng  nghiÖp  ®å  vµ  ch¬ib»ng    nhùa.NÕu     lµm  îcnh÷ng  ®   viÖc nµy,kim    ng¹ch  thÓ    cã  ®¹t 200  iÖu USD   tr   vµo  n¨m  2005  vµ 600  iÖuUSD   tr   vµo  n¨m 2010.   Nh vËy,bªn    c¹nh dÖt may  giµy dÐp, trong 10  vµ        n¨m    tí ®©y   i cÇn  chó ý  ph¸ttr     iÓn nh÷ng  ngµnh  kÕt    hîp gi÷a lao ®éng      gi¶n ®¬n      víic«ng  nghÖ  trung  b×nh    thÓ    c«ng    mµ cô  lµ thñ  mü nghÖ,  thùc phÈm     chÕ biÕn, s¶n    phÈm     gç, hãa  phÈm     tiªudïng,s¶n    phÈm  nhùa  s¶n  vµ  phÈm   khÝ    c¬  ­ ®iÖn; phÊn    ®Êu   ® a kim ng¹ch  cña nhãm  hµng    míi nµy    5    lªn4,5­ tû USD  hoÆc   h¬n  vµo n¨m  2010.Cã    thÓ   nãi®©y   lµkh©u ®ét    ph¸ cña xuÊt khÈu    ViÖt Nam     trong nh÷ng    n¨m  ícm ¾t  tr   (2001­ 2005). 1.4.Nhãm     hµng      vËtliÖu x©y  dùng N íc ta cã      nguån  nguyªn liÖu    dåi dµo    ®Ó s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng  kh«ng  nh÷ng  thÓ  cã  cung cÊp  cho  ®ñ  nhu cÇu  trong nícmµ       cßn  kh¶  cã  n¨ng  xuÊtkhÈu    lín. Ngµnh s¶n  xuÊt    xi m¨ng    lµ ngµnh  c«ng  nghiÖp ph¸ttr     iÓn m¹nh  trong  mÊy  n¨m  gÇn ®©y,  s¶n îng  l hµng  n¨m  ±  tr   ( 13  iÖu tÊn)®∙    cung  øng    ®ñ cho  nhu  cÇu trong níc.Theo      chiÕn îc ph¸ttr   l     iÓn s¶n  xuÊt xim¨ng      th×    ¸n c¸c dù    ph¸ttr       iÓnxim¨ng  trong vµin¨m    kh¶      tícã  i n¨ng  thõa hµng  d    n¨m kho¶ng    3  tõ2­ tr   iÖu tÊn    ®Ó xuÊt khÈu    (n¨m 2001  thÓ  cã  ± 300.000  xuÊt khÈu      ngµn  tÊn).  Tuy nhiªn,do      c¸c nhµ  m¸y    xim¨ng    míi®Çu  ,khÊu  t  hao    línnªn    gi¸thµnh  s¶n  xuÊt cßn    cao, kh¶    n¨ng c¹nh tranh yÕu    h¬n  víixim¨ng      so      c¸c níc trong khu    vùc,do  kh©u    ®ã  then chètvíi         m¨ng        xi lµh¹ gi¸thµnh.
 15. 15 Ngµnh  c«ng  nghiÖp  s¶n xuÊt g¹ch èp  t sø  sinh trong níctuy míi     l¸  vµ  vÖ            ra ®êi nhng  sím      ®∙  hßa  nhËp  vµo m«i  êng  tr c¹nh tranh víi     s¶n phÈm   cïng lo¹   i   cña      c¸c níc trong khu vùc. VÒ   Æt     m c«ng  nghÖ     c¸c nhµ  m¸y cña  ViÖt Nam     nhËp  c«ng nghÖ     tiªntiÕn  nªn chÊt l s¶n   îng  phÈm       ®¹t tiªuchuÈn  ISO, hoµn    toµn  kh¶  cã  n¨ng c¹nh  tranh    víihµng  ngo¹i  Æt   .M kh¸c,®©y       lµ ngµnh  c«ng  nghiÖp  s¶n xuÊtvËt liÖu x©y        dùng,sö    dông    87%   tí 80­ i nguyªn liÖu (®Êt sÐt,         fensfat  ,th¹ch cao, bét mµu,        gas.. ) . trong          níc.Sø vÖ sinh  cña ViÖt Nam     ®∙  b¾t ®Çu   m Æt       cã  trªnc¸c thÞ  êng  tr NhËt B¶n, Nga,    Myanmar, Bangladesh,     Ph¸p,Ucraina.§©y        lµ nh÷ng  Æt   m hµng  tiÒm  cã  n¨ng  xuÊt khÈu      líntrong t  ­ ¬ng  . lai Do  nguån  cã  nguyªn liÖu c¸ttèt®Ó           s¶n  xuÊtkÝnh,theo kÕ        ho¹ch th× tõ       nay ®Õn  n¨m 2010 ngµnh  c«ng nghiÖp  kÝnh      sÏtrëthµnh  ngµnh c«ng nghiÖp  vËt liÖu x©y dùng mòi  nhän. Dù     tÝnh  n¨m 2010  n¨ng    lùc s¶n xuÊt    ®¹t 60  tr   2, ®¸p  iÖu m   øng    ®ñ cho  nhu cÇu  trong níc vµ      xuÊt khÈu. HiÖn      nay kÝnh  cña ViÖtNam     s¶n xuÊt®∙  îcxuÊtkhÈu    ®     sang Campuchia;trongt    ¬ng    laicÇn  më  réng  thªm  tr thÞ  êng. 1.5.S¶n    phÈm   hµm  îng c«ng  l   nghÖ  chÊtx¸m  vµ    cao: §©y    lµngµnh  hµng    míixuÊt hiÖn    nhng  mang    ®∙  l¹ kim  i ng¹ch xuÊt khÈu      kh¸lín,     kho¶ng  700  iÖuUSD   tr   vµo  n¨m  2000.H¹tnh©n        lµhµng  ®iÖn    tin tövµ    häc.Víixu      thÕ  ph©n  c«ng    lao ®éng  theo  chiÒu  s©u    trªnthÕ    gií hiÖn  i nay,ta     hoµn  toµn  kh¶  cã  n¨ng    iÓn h¬n  ph¸ttr   n÷a  nh÷ng  Æt   m hµng  nµy,tr   ¾t      ícm lµ gia c«ng      råitiÕn  i   tí  hãa  néi dÇn.  VÊn          c¬  ®Ò cèt lâilµ cã  chÕ   chÝnh  s¸ch  khuyÕn  khÝch,ph¸ttr       iÓnnguån  nh©n   lùc.Môc    tiªukim  ng¹ch xuÊtkhÈu  Æt      ® ra cho  ngµnh    tû USD   lµ 2,5    vµo  n¨m  2005  ªngphÇn  m   Khoa  (ri   mÒ Bé  häc    ­ C«ng  nghÖ  m«i  êng  kiÕn    vµ  tr dù  lµ350   ­ 500  iÖu USD)  6­ tû USD   tr   vµ  7    vµo  n¨m  2010  ªngphÇn  m     tû USD). VÒ   (ri   mÒ lµ1      thÞ  êng    tr th× nh»m   vµo      c¸c níc c«ng  nghiÖp    iÓn (phÇn  m)   c¶      ph¸ttr   mÒ vµ  c¸cníc§PT  (phÇn  cøng).CÇn       coi ®©y    lµkh©u  ®ét    ph¸ trong 5    n¨m  cuèicña  2001­   kú  2010. 2.C¬    cÊu  dÞch  xuÊtkhÈu: vô    L©u  nay  ta Ýt  ë    chó  träng tí xuÊt khÈu     i   dÞch    vô,thËm chÝ kh«ng  sè  cã  liÖu thèng      kª mét c¸ch cã      hÖ thèng.Tuy    nhiªnqua    tæng  sè  hîp  liÖu cña      c¸c ngµnh,cã    thÓ  bé    s¬  íctÝnh  ¬ng    th m¹idÞch  haichiÒu  vô    cña ViÖt Nam     n¨m  2000    tû USD,  ®¹t 3,2    trong ®ã     xuÊt khÈu    tû USD   nhËp    ®¹t 2,0    vµ  khÈu    ®¹t 1,2 tûUSD.     C¸c ngµnh dÞch  thu  vô  ngo¹itÖ    bao  gåm  nhiÒu lÜnh vùc (theo  O   WT th× cã      tí155  i i lo¹ h×nh),b¶n      nµy    míichØ  thÓ    cã  ®Ò cËp      i tíc¸clo¹ h×nh  i   dÞch  vô  du  nh  lÞch,xuÊtkhÈu        lao®éng, vËn      t¶ihµng kh«ng,bu    chÝnh  viÔn  th«ng  vµ dÞch  ng©n  vô  hµng. 2.1.XuÊt    khÈu    lao®éng: Trong  nhiÒu  n¨m qua  xuÊt khÈu      lao ®éng    lµ ngµnh  ngo¹itÖ  thu    quan  träng. B×nh qu©n  giai  ®o¹n  1996­ 2000, mçi n¨m  níc ta  a ra níc ngoµi ®   kho¶ng  v¹n    2  lao ®éng      víithêih¹n hîp ®ång    5  tõ 3­ n¨m,  riªng n¨m    2000  dù  kiÕn    v¹n    lµ 3  lao ®éng.  HiÖn nay  ngêi ViÖt Nam   sè      ®ang    lao ®éng  i   t¹ níc ngoµi vµo    kho¶ng  v¹n  9  ngêi.Víi thu      nhËp b×nh  qu©n  ®Çu  ngêi kho¶ng    5.000USD/n¨m,   íc tÝnh kim ng¹ch xuÊt khÈu      lao ®éng  n¨m  2000      sÏ ®¹t 450  tr   iÖuUSD.
 16. 16 Theo  Lao  Bé  ®éng Th¬ng  binh  X∙    vµ  héi th× môc    tiªuphÊn  ®Êu  n¨m  2005    lµ xuÊt khÈu    150­200 ngµn    lao ®éng  ®Õn   vµ  n¨m 2010    tr     lµ 1  iÖu lao ®éng. NÕu     thùc hiÖn  îcmôc      ®   tiªunµy,kim    ng¹ch  kiÕn      dù  sÏ®¹t kho¶ng    1,5 tûUSD     vµo n¨m 2005  4,5­ tûUSD   vµ  6    vµo  n¨m 2010. 2.2.Du    lÞch: Du  lÞch    lµ mét ngµnh  dÞch  cã  nghÜa  vô  ý  kinh  x∙ héi quan  tÕ      träng.   Trong  nh÷ng  n¨m qua, ngµnh  lÞch  ®¹t ® îc nhiÒu      du  ®∙      bíc tiÕn ®¸ng    ghi nhËn. Tuy    nhiªntiÒm    n¨ng cña ngµnh cßn      rÊtlínnÕu  biÕt khaith¸cvµ        ph¸t   huy    tètnh÷ng  thÕ m¹nh  s½n    cã.Theo Tæng  côc  lÞch,dù  Du    kiÕn  n¨m  2000  sÏ cã    kho¶ng  tr   2  iÖu kh¸ch  lÞch  du  quèc  tí ViÖt Nam     tÕ    i   víidoanh  ngo¹i thu    tÖ kho¶ng  500  iÖuUSD. tr   Theo  chiÕu îc ph¸ttr   l     iÓn cña ngµnh th×  i tí n¨m    2005    sÏ phÊn ®Êu     thu hót ® îc 3  iÖu kh¸ch quèc  víidoanh        tr     tÕ    thu xÊp  1    xØ  tû USD,  n¨m 2010    thu hót4,5 tr       iÖukh¸ch ®¹t1,6 tûUSD.         2.3.VËn      t¶ibiÓn  dÞch  c¶ng,giao nhËn: vµ  vô      Kim  ng¹ch  xuÊt khÈu    trong lÜnh    vùc vËn    t¶ibiÓn n¨m  2000    míichØ    ®¹t xÊp    tr   xØ 20  iÖu USD.  HiÖn  nay    c¸c doanh  ®a sè    nghiÖp  cña  lùa  ta  chän  ®iÒu  kiÖn giao hµng      lµ CIF hoÆc   C&F       ®èi víihµng  nhËp  khÈu  FOB     vµ  ®èi víi  hµng  xuÊt khÈu. Do      vËy  hµng  n¨m    ta ph¶ichimét îng ngo¹itÖ            l     kh¸ lín®Ó nhËp  khÈu  dÞch  vËn    vô  t¶icña    níc ngoµi,®ång    i       thêil¹ ®Ó tuétmÊt  héi   c¬    thu ngo¹itÖ      khi xuÊt  khÈu.  Nguyªn  nh©n  kh¸ch  quan  mét  phÇn    tËp  lµ do  qu¸n  cña  doanh  nghiÖp    kÕt  ®ång, nhng  khiký  hîp    nguyªn  nh©n  chÝnh  vÉn  lµníctacha  mét      m¹nh,ho¹t®éng        cã  ®éi tµu ®ñ      réng    trªnnhiÒu  tuyÕn  cíc vµ    phÝ  cha  c¹nh tranh.V×    vËy  trong thêigian tí cÇn            i t¨ng cêng  ®Çu      iÓn tph¸ttr   hÖ  thèng  c¶ng  biÓn, ®i    ®«i    víiviÖc          gia t¨ng ®éi tµu,tËn  dông  thÕ  m¹nh  vÒ  vÞ    trÝ ®Þa     gi¸thµnh  lý,h¹    vËn  chuyÓn   ®Ó n©ng  cao  kim ng¹ch  xuÊt khÈu,     gi¶m  kim  ng¹ch nhËp    khÈu    tiÕtkiÖm  ngo¹itÖ    cho  ®Êt    níc.NÕu     cícphÝ  vËn  t¶ichØ     chiÕm     1% trong tæng    kim  ng¹ch  hµng  hãa  ViÖt Nam     xuÊt khÈu    vµ  ngµnh  dÞch  vËn        vô  t¶iníc ta ®¶m   ¬ng  îc th×  ® ®   kim ng¹ch  xuÊt khÈu    cña  ngµnh  vËn    t¶ibiÓn  lµ trªndíi250  iÖu USD   ®∙        tr   n¨m  2005  500  iÖu USD   vµ  tr   n¨m  2010. 2.4.C¸c    ngµnh  dÞch  kh¸c(ng©n  vô    hµng,vËn      t¶ihµng  kh«ng,bu    chÝnh  viÔn  th«ng,x©y    dùng,y        tÕ,gi¸odôc.. ) .: HiÖn  nay,do        c¸c Bé, ngµnh  cßn ®ang    thu thËp  liÖu vÒ  sè    xuÊt ­ nhËp     khÈu  dÞch  li   vô  ªnquan   tí ngµnh  i m×nh  nªn  Th¬ng    Bé  m¹i cha tæng  ® îc hîp    sè liÖu chÝnh      x¸c.Tuy  nhiªn,cã    thÓ  bé    s¬  íctÝnh  kim ng¹ch xuÊt khÈu    cña  nhãm  nµy      sÏ ®¹t xÊp    tû USD   xØ 1    n¨m 2000  trong ®ã     chiÕm    tû träng línlµ       dÞch  ng©n  vô  hµng  (thanh to¸n quèc      tÕ, chuyÓn  tiÒn,kiÒu    hèi),bu    chÝnh  viÔn th«ng  vËn    vµ  t¶ihµng  kh«ng.Dù    kiÕn  kim  ng¹ch cña nhãm   nµy      sÏ t¨ng kho¶ng  10%/n¨m    2001­ thêikú  2010,®¹t1,6 tû USD           n¨m 2005  2,6 tû USD   vµ      n¨m 2010. Cã  thÓ h×nh  dung, ngµnh    dÞch  ph¸ttr   vô    iÓn nhiÒu nhÊt vµo    thêikú  2001­2010      sÏ lµ xuÊt khÈu      lao ®éng, du    lÞch,bu    chÝnh  viÔn th«ng,vËn      t¶i vµ ng©n  hµng. §Þnh    híng ph¸ttr         iÓn c¸c ngµnh  thÓ  îctãm    cô  ®   t¾t qua b¶ng  díi  ®©y: Ngµnh  dÞch  vô Kim  ng¹ch 2005  iÖu   (tr   Kim  ng¹ch 2010  iÖu   (tr  
 17. 17 USD) USD) ­XuÊt khÈu        lao®éng 1.500 4.500 ­Du    lÞch 1.000 1.600 ­ Mét sè ngµnh kh¸c  1.600 2.000­ 2.500 (ng©n   hµng,   bu  chÝnh  viÔn  th«ng,  vËn  . . t¶i . ) Tæng   kim   ng¹ch  4.100 8.100­ 8.600 XKDV Tãm   i tí n¨m  l¹   i ,   2010, kim    ng¹ch  c¬  vµ  cÊu xuÊt khÈu  îc dù    ®   kiÕn nh  sau: Nhãm   hµng Kim  ng¹ch 2010  iÖu   (tr   Tû  träng %   USD) 2000 2010 1.Nguyªn    nhiªnliÖu   1.750 20,1 3­3,5 2.N«ng    s¶n,h¶is¶n     8.000­8.600 23,4 16­17 3.ChÕ     biÕn,chÕ    t¹o 20.000­ 21.000 31,4 40­45 4.C«ng    nghÖ  cao 7.000 5,4 12­14 5.Hµng    kh¸c 12.500 19,8 23­25 Tæng  kim  ng¹ch hµng  48.000­ 50.000 100 hãa Tæng kim  ng¹ch dÞch    vô 8.100­ 8.600 3.C¬    cÊu  hµng  hãa  nhËp  khÈu: §èivíi     hµng  nhËp  khÈu    th× ph¬ng  ch©m   chung  lµ: ­ ¦u tiªnnhËp        khÈu   ,thiÕtbÞ  c«ng  vËt t    vµ  nghÖ     tiªntiÕn phôc  c«ng    vô  nghiÖp  hãa, hiÖn      ®¹i hãa, n¨ng    cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña    hµng hãa s¶n  xuÊttrong níc,®Èy        m¹nh  xuÊtkhÈu.   ­ Cè    g¾ng  dông   ,thiÕtbÞ    sö  vËt t    mµ trong níccã      thÓ s¶n  xuÊt ® îc®Ó       tiÕtkiÖm    ngo¹itÖ,n©ng      cao tr×nh ®é    s¶n  xuÊt. ­H¹n    chÕ    tímøc    cã  i tèi®a  thÓ  îcviÖc  ®   nhËp  khÈu  hµng    tiªudïng. ­ TËp    trung vµo    nhËp  thiÕtbÞ    hiÖn          c«ng  ®¹itõ c¸c níccã  nghÖ  nguån  (Mü,NhËt,T©y        ¢u);gi¶m  nhanh  tiÕn tíh¹n chÕ        i nhËp  thiÕtbÞ    c«ng  nghÖ    l¹c hËu hoÆc  c«ng nghÖ  trung gian.   Nhu  cÇu  nhËp  khÈu    t¨ngn¨m  2010  kiÕn  sau: dù  nh  Nhãm   hµng Kim  ng¹ch 2010  iÖu   (tr   Tû  träng (%)   USD)
 18. 18 2000 2010 1.M¸y    mãc  thiÕtbÞ   18.000 27 36 2. Nguyªn  nhiªn vËt  30.000 69 60 liÖu 3.Hµng      tiªudïng 2.000 4 4 Tæng  kim  ng¹ch NK   50.000 100 100 C¬  cÊu nhËp khÈu    sÏchuyÓn  dÞch  theo híng t¨ngtûträng m¸y,thiÕtbÞ                c«ng  nghiÖp  c«ng  vµ  nghÖ     tõ 27%   n¨m  2000    lªn 36%   2010, gi¶m      tû träng  nhËp  khÈu nguyªn nhiªnvËt liÖu tõ 69%             n¨m 2000  xuèng  60%  n¨m 2010,gi÷     nguyªn tû träng hµng          tiªudïng  møc    hiÖn  ë  4% nh  nay.Kh¶    n¨ng  nµy  tÝnh  cã  hiÖn thùc v×    trong nh÷ng    n¨m        tí ta sÏ gi¶m  i nhËp  khÈu  x¨ng dÇu, mét  ®å  sè  dïng  l©u  bÒn, ph©n  bãn  c¸c lo¹      vµ    i liÖu x©y  vËt dùng..   .hµng    , tiªudïng  nhËp  khÈu  ®ang  îc thay  ®   thÕ  dÇn  b»ng  hµng s¶n  xuÊt trong  níc,nhÊt      lµ vµo  nh÷ng  n¨m cuèithêikú      2001­ 2010. N ícta cßn      ®ang  trong qu¸ tr×nh c«ng        nghiÖp  hãa    ­ hiÖn    ®¹ihãa, tr×nh     ®é  ph¸ttr     iÓn kinh tÕ    cßn  thÊp, do      ®ã cha  thÓ  xãa  ® îc t×nh  bá    tr¹ng nhËp    siªu.Møc    nhËp    siªucao  hay thÊp cßn    tïythuéc kÕt    qu¶  thùc hiÖn      c¸c chÝnh  s¸ch ®Èy    m¹nh  xuÊt khÈu  sö    vµ  dông        hîp lýc¸c nguån  vèn  nhËp  khÈu. §ång    thêi  ,cÇn  tÝnh    tí nh©n        i tè khimë cöa  thÞ  êng  tr theo cam   kÕt  quèc   tÕ, hµng  rµo quan  thuÕ  phi quan  vµ    thuÕ    sÏ gi¶m  dÇn  ®ã   do  hµng    níc ngoµi sÏ dÔ       x©m   nhËp  tr thÞ  êng      níctah¬n.Do  tacÇn      ®ã    ra søc  n©ng  cao  kh¶  n¨ng  c¹nh  tranh cña    hµng    néi®Þa,  chñ  ®éng  vµo  ®i  thÞ  êng    tr níckh¸c,®æi    b¶n    míic¬  ph¬ng  thøc  qu¶n   lý nhËp  khÈu. Ph¬ng  kh¶        ¸n  thilµ kiÒm   chÕ   nhËp  khÈu,   gi¶m  dÇn    nhËp  tû lÖ  siªu,khèng    chÕ  nhËp    siªuhµng  n¨m  møc   ë  kh«ng   qu¸ 10%   kim  ng¹ch  xuÊt khÈu, tiÕn tí c©n         i b»ng  xuÊt nhËp  xuÊt siªuvµo    vµ      cuèi  thêikú    cña  chiÕn îc2001­ l  2010. VÒ   thÞ  êng  tr nhËp  khÈu  cÇn  chuyÓn  dÞch  theo híng gi¶m  thiÓu    tû träng  cña  thÞ  êng  tr ASEAN     nãi riªng,Ch©u        ¸ nãi chung  xuèng cßn  kho¶ng  55%  (hiÖn  nay ASEAN   ®ang  chiÕm    tí30%   i kim  ng¹ch xuÊtkhÈu      cña    ta,riªng  Singapore lµ17­     18%,  toµn Ch©u    ¸ chiÕm xÊp  80%).Tû  xØ    träng cña      c¸cthÞ  tr êng  cung  øng c«ng  nghÖ  nguån  NhËt,EU,  nh    B¾c     Mü hiÖn    rÊtthÊp (NhËt   kho¶ng  12%,    EU kho¶ng  10%,  B¾c     Mü cha  ®Çy  4%), do  cÇn    ®ã  n©ng  dÇn  tû träng    cña  NhËt, EU   B¾c           vµ  Mü lªn trªn30%   vµo  n¨m  2005  40%   vµ  vµo  n¨m  2010. CÇn  chñ  ®éng  thay  æi    ® vÒ c¨n  b¶n  ph¬ng  thøc  qu¶n    lý nhËp khÈu  theo híng t¨ng cêng  dông      sö  c¸c c«ng  phi thuÕ  cô    "hîp lÖ" nh        c¸c hµng  rµo  tiªuchuÈn  thuËt,vÖ     kü    sinh,m«i  êng..     tr . h¹n  , ng¹ch  thuÕ  quan, thuÕ    tuyÖt  ®èi,thuÕ    mïa    vô,thuÕ  chèng      ph¸ gi¸, chèng   trîcÊp,c«ng  létr×nh râ rµng    bè        cho viÖc    hµng  dì bá  rµo b¶o    hé, kh¾c  phôc  iÖt®Ó   tr   nh÷ng  bÊt      hîp lýtrong  chÝnh  s¸ch b¶o    hé, c©n  ®èi  i l¹ ®èi îng    t b¶o  theo  hé  híng  íc hÕt  tr   chó träng  b¶o  n«ng  hé  s¶n. Gi¶m     dÇn   träng  tû  cña  thuÕ  nhËp  khÈu  trong  cÊu  c¬  nguån  ng©n  thu  s¸ch.C¶i c¸ch      biÓu  thuÕ  c¶ic¸ch  vµ    c«ng    thuÕ    t¸cthu  ®Ó gi¶m  dÇn, tiÕn tíxãa  chÕ  tÝnh       i bá  ®é  thuÕ  theo gi¸tèi       thiÓu vµ    tÝch  cùc xóc  tiÕn viÖc xÕp  s¾p   i   l¹ c¸c doanh  nghiÖp, ®æi      míi c«ng  nghÖ,  ph¬ng  thøc  qu¶n      lý®Ó n©ng  cao  hiÖu qu¶  søc  vµ  c¹nh tranhcña      tõng ngµnh    hµng. 4.C¬    cÊu  dÞch  nhËp  vô  khÈu
 19. 19 C¸c  ngµnh dÞch  mµ     vô  ta ph¶ichitr¶ngo¹itÖ          chñ  yÕu    lµ dÞch  tµi vô    chÝnh  (b¶o hiÓm,  kiÓm  to¸n. .  . )ng©n  , hµng (thanh to¸n,chuyÓn    tiÒn.. )bu  . , chÝnh  viÔn  th«ng, vËn      t¶i(hµng  kh«ng, ® êng    thñy),thuª chuyªn      gia    níc ngoµi,du    lÞch,du    häc..   .Tæng      . gi¸trÞ nhËp khÈu  dÞch  n¨m  vô  2000    íctÝnh  vµo kho¶ng  1,2  USD.    tû  Dù kiÕn  nhËp  khÈu  dÞch  t¨ng kho¶ng  vô    10,5%  trong thêikú      2001­ 2010,®¹tgi¸trÞ2,02            tûUSD  n¨m  2005  3,4 tû USD   vµ      n¨m  2010. Tuy  nhiªn,trong    viÖc ho¹ch  ®Þnh  chiÕn îc xuÊt  l   nhËp  khÈu dÞch  vô  thêikú    2001­ 2010 cÇn  tÝnh    tíyÕu      i tèhéinhËp  quèc  trong ®ã  héinhËp  tÕ    cã    vÒ  dÞch    vô.NÕu   ViÖt Nam       gia nhËp  O   WT trong giai®o¹n      nµy  lÜnh  th×  vùc  dÞch  còng    vô  sÏph¶itõng bícmë         cöa  theo nh÷ng    nguyªn t¾c    cña HiÖp  ®Þnh  chung  Th¬ng    vÒ  m¹i DÞch  (GATS),t¹o®iÒu  vô      kiÖn  cho    c¸c nhµ cung øng  dÞch  níc ngoµi më   vô      réng ho¹t ®éng    kinh doanh  iViÖt  t¹  Nam.  §iÒu  nµy  ch¾c  ch¾n  Æt    ® c¸c ngµnh  dÞch  cña      ícsù  vô  nícta tr   c¹nh  tranh gay    g¾t vµ  s϶nh    hëng m¹nh    tíkim  i ng¹ch nhËp    khÈu  dÞch  cña  vô  ta. C.  Ò  thÞ tr V êng xuÊt ­ nh Ë p kh Èu Mét trong nh÷ng kh©u  then chèt cña    ChiÕn îc ph¸ttr   l     iÓn xuÊt ­ nhËp     khÈu ®Õn  n¨m  2010      lµ më réng  ®a   vµ  d¹ng   ho¸ thÞ  êng. Quan  tr   ®iÓm  chñ  ®¹o  lµ: ­ TÝch    cùc,chñ    ®éng  tranh thñ më       réng  tr thÞ  êng,nhÊt lµsau          khitham  giaWT O;   ­  ph¬ng  §a  ho¸  ®a   vµ  d¹ng ho¸ quan      hÖ víic¸c ®èi    t¸c,phßng ngõa  chÊn  ®éng  ®ét  ngét; ­ Më     réng    vÒ  tèi®a  diÖn song träng ®iÓm         lµc¸c thÞ  êng  søc  tr cã  mua  lín,  tiÕp cËn    tr   c¸cthÞ  êng  cung  øng c«ng nghÖ  nguån; ­T×m     kiÕm    tr c¸cthÞ  êng    Mü   tinh, míië  La­  Ch©u  Phi. XuÊt ph¸ttõ c¸c ph¬ng        ch©m  chung    nãi trªn,cã    thÓ tÝnh ®Õn   trÝ vÞ    cña    tr c¸cthÞ  êng  sau: nh  1.Khu    vùc  Ch©u ­Th¸iB×nh  ¬ng: ¸    D TiÕp      tôccoiträng khu    vùc vµy trong 10    n¨m    ë  tí v×  gÇn    dung îng i ta,cã  l   lín,   iÓn t  ph¸ttr  ¬ng    ®èi n¨ng ®éng. ThÞ  êng    tr träng ®iÓm   i   t¹ khu    vùc nµy      sÏlµ c¸c níc ASEAN,      Trung  Quèc (c¶ Hång  C«ng), NhËt    B¶n,    §µi Loan  Hµn  vµ  quèc. ASEAN    lµmét  tr thÞ  êng        kh¸lín, kho¶ng  víi 500  iÖud©n, ë        tr     s¸tníctavµ  ta lµ mét      thµnh  viªn,tuy tr   ¾t      ícm gÆp   khã  kh¨n t¹m      thêisong  tiÒm  n¨ng    ph¸t tr   iÓn cßn    lín, l©u nay  chiÕm  kho¶ng      kim  trªndíi1/3  ng¹ch bu«n  b¸n cña    níc ta,s¾p  ikhiAFTA    tí    , h×nh  thµnh    tacµng  thªm  cã  ®iÒu  kiÖn xuÊtkhÈu  thÞ    vµ  tr êng  nµy.M Æt     kh¸c,ASEAN   nhiÒu  Æt     cã  m hµng  gièng    ta,®Òu   híng ra      c¸c thÞ  êng  tr kh¸c lµ chÝnh      chø cha  ph¶i lµ bu«n  b¸n        trong khu  vùc    lµ chÝnh,  trong  nh÷ng  n¨m  i kh¶  tí   , n¨ng xuÊt  g¹o, dÇu    th« cho  khu vùc  nµy    sÏ gi¶m,  trong        khi ®ã víiviÖc  dông  ¸p  biÓu  thuÕ  AFTA,  hµng  cña  ASEAN   ®iÒu  cã  kiÖn  thuËn   lî h¬n  i trong viÖc  vµo  ®i  thÞ  êng    ®ã   tr ta,do  cµng  ph¶i ra    søc  phÊn  ®Êu   gia  t¨ng kh¶    n¨ng c¹nh  tranh    vµo  ®Ó ®i  thÞ  êng  tr ASEAN,   c¶i thiÖn c¸n c©n  ¬ng      th m¹i.
 20. 20 C¸c doanh nghiÖp cña    ta cÇn  tÝch cùc,chñ    ®éng  tËn  dông  thuËn    lîdo  i c¬ chÕ AFTA             më ra ®Ó gia t¨ngxuÊt khÈu    sang    tr c¸c thÞ  êng  nµy    t¨ng tõ ®ã    kim ng¹ch nhng    gi¶m  tû träng,h¹n  vÒ      chÕ  nhËp siªu.Ngoµira,cÇn        khaith¸c     tètthÞ  êng    tr Lµo  Campuchia. vµ  M Æt   hµng  träng t©m    cÇn  îc®Èy  ®   m¹nh xuÊtkhÈu            sÏlµg¹o,linhkiÖn   vi tÝnh, mét      vµi s¶n phÈm   khÝ  c¬  (®èi víic¸c        níc ngoµi §«ng  ¬ng)  ho¸   D vµ    phÈm     tiªudïng,thùc phÈm       chÕ biÕn,s¶n    phÈm  nhùa,hµng    b¸ch ho¸ (®èivíi         Lµo  Campuchia).VÒ   vµ    nhËp khÈu, m Æt     hµng chñ yÕu   tõ thÞ  êng  tr nµy    sÏ lµnguyªn liÖu s¶n        xuÊt dÇu    thùc vËt,ph©n      bãn, linhkiÖn        vitÝnh    khÝ    ­ c¬  ­ ®iÖn    tö,x¨ng  dÇu, s¾t    thÐp,t©n    mét  chñng  i   dîcvµ  sè  lo¹ m¸y    mãc, thiÕtbÞ,       phô tïng. Trung  Quèc    lµmét  tr thÞ  êng      s¸tnícta®ång        lín, i l¹ ë        thêil¹ lµmét    i níccã  kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao    kh«ng  nh÷ng    tr trªnthÞ  êng  thÕ      gií mµ cßn  i ngay    trªn thÞ  êng        nghÜa      tr níc ta.Víiý  ®ã ta cÇn  tÝch cùc,chñ    ®éng  h¬n trong viÖc    thóc ®Èy    bu«n  b¸n    víiTrung  Quèc    mµ híng  chÝnh      lµ c¸c tØnh  Hoa  Nam  vµ  T©y  Nam  Trung  Quèc, phÊn    ®Êu   a  ® kim  ng¹ch    lªnkho¶ng  4    3­ tû USD.  Mét  trong nh÷ng  ph¬ng  c¸ch    lµ tranh thñ tho¶  thuËn  cÊp  ë  ChÝnh  phñ      vÒ trao ®æi  mét  m Æt   sè  hµng    l       së    víi îng lín, sè  trªnc¬  æn ®Þnh, thóc ®Èy      bu«n b¸n  chÝnh  ng¹ch.Bªn    c¹nh  cÇn    ®ã  coiträng bu«n  biªnmËu,    b¸n    tËn  dông ph¬ng  thøc nµy    ®Ó gia  t¨ng xuÊt    khÈu    së  trªn c¬  h×nh  thµnh  ®iÒu  sù  hµnh  tËp  trung  nhÞp  vµ  nhµng. §ång    thêi,cÇn    chó  träng  thÞ  êng  tr Hång  C«ng­  mét  thÞ  êng        vèn    tr tiªuthô línvµ  lµ mét kh©u  trung chuyÓn    quan  träng nhng    gÇn  ®©y  xu  cã  híng thuyªngi¶m      trongbu«n        b¸n víita. M Æt  hµng chñ yÕu  vµo    ®i  hai thÞ  êng  tr nµy        sÏ lµ h¶is¶n, cao      su, rau  hoa qu¶, thùc phÈm       chÕ biÕn  ho¸ phÈm     vµ    tiªudïng.Hµng    nhËp  khÈu chñ  yÕu    tõTrung  Quèc        sÏlµho¸ chÊt,thuèc trõs©u, mét  chñng  i         sè  lo¹ ph©n    bãn,   chÊtdÎo nguyªn liÖu,b«ng,s¾t            thÐp,m¸y    mãc, thiÕtbÞ  phô      vµ  tïng. Tû träng xuÊtkhÈu      vµo  NhËt  B¶n  ph¶i® îcc¶ithiÖn.Ta  NhËt          vµ  cÇn  cã  sù    trao ®æi, bµn      ®Õn   kÕt    b¹c ®Ó ®i  ký  tho¶ thuËn  viÖc  vÒ  NhËt B¶n dµnh  cho  hµng  ho¸ cña VIÖt Nam       qui chÕ  MFN  ®Çy  ®ñ. C¸c  doanh nghiÖp cÇn  t¨ngcêng    t×m  hiÓu    c¸cth«ng    li   tincã  ªnquan  ®Õn  ph¬ng  thøc ph©n    phèi,    thñ tôc xin dÊu      chøng  nhËn  chÊt l      îng JIS,JAS  Ecomark  vµ  còng  chÕ  x¸c nh  ®é    nhËn  íc vÒ   tr   thùc  phÈm  nhËp  khÈu  cña NhËt. §©y      lµ viÖc hÕt søc quan  träng,cã  nghÜa    ý  quyÕt ®Þnh      ®èi víi®Èy m¹nh  xuÊt khÈu    n«ng s¶n  thùc vµ    phÈm,  Æt   m hµng      thÕ  mµ ta cã  m¹nh. Ngoµi ra,cÇn        hÕt  søc quan t©m ®Õn   thu hótvèn      ®Çu      ttõNhËt  B¶n. Trong  nh÷ng  n¨m    Æt   tí m i hµng chñ    lùcxuÊt khÈu    sang NhËt  B¶n      sÏlµ: h¶i s¶n, hµng      dÖt may,  giµy dÐp  s¶n    vµ  phÈm     da, than  cao    phª, ®¸  su, cµ    rau qu¶, thùc phÈm       chÕ  biÕn, chÌ,®å       gèm   vµ sø  s¶n  phÈm     Æt   gç. M hµng  chñ yÕu  nhËp  khÈu      sÏlµm¸y  mãc, thiÕtbÞ      c«ng  nghÖ  cao,chÊt dÎo nguyªn         liÖu,linh kiÖn      ®iÖn  tinhäc  khÝ,  tö    c¬  thuèc    trõ s©u  nguyªn  vµ  liÖu,s¾t    thÐp,nguyªn phô        liÖu dÖt­may     ­da. Hµn  Quèc    lµ thÞ  êng  tr nhËp  khÈu    líntrong khu    vùc.Tuy    nhiªn,      ta vÉn  nhËp      siªulín,hµng  xuÊt cña      ta vÉn cha  chç  cã  ®øng  v÷ng  ch¾c    trªnthÞ  ­tr êng  nµy. Trong      thêigian  i    tí   ®Ó ®Èy  , m¹nh  xuÊt khÈu    sang  Hµn Quèc, cÇn    kiªntr×thuyÕt phôc  më         b¹n  cöa  thÞ  êng.CÇn   tr   chó träng tí mét     i nh©n      tè míi lµ Nam       ­ B¾c  TriÒu  Tiªn c¶ithiÖn      quan  hÖ, Hµn  Quèc   sÏ quan t©m  nhiÒu  h¬n  i tí B¾c  TriÒu  Tiªn nhng  Æt      m kh¸c t×nh    h×nh  B¾c   TriÒu Tiªn ® îc c¶i      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2