intTypePromotion=1

Công văn 3949/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 3949/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3949/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng van, vòi nước cho bồn rửa bát, bồn tắm theo Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3949/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 8949/TC H Q­K T T T   q n g µy  11 th¸ng 9 n¨ m  2001 v Ò   viÖc p h © n  lo¹im Æ t   µ n g  van,  ßi n íc   h v   ch o  bå n  röa b¸t, b å n  t ¾ m     theo B T  n h Ë p  k h È u KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy  15/6/2001  Tµi chÝnh  C«ng  Bé    cã  v¨n  7749  sè  TC/TCT   vÒ viÖc  ph©n  im Æt   lo¹  hµng van, vßi níc cho        bån röa  Æt,  m bån röa    b¸t,bån t¾m   theo BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu, Côc  KiÓm     tra thu  thuÕ  XNK  (Tæng  côc H¶i  quan)híng dÉn        c¸c®¬n  thùc hiÖn  vÞ    thèng nhÊt nh    sau: C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­ BTC  ngµy 11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Danh  Bé      môc  söa  æi, bæ   ®   sung    møc  tªnvµ  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu mét  nhãm   Æt   sè  m hµng trong BiÓu    thuÕ  nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo    c¸c QuyÕt ®Þnh  sè 67/1999/Q§­ BTC  ngµy 24/6/1999,  QuyÕt ®Þnh  sè 139/1999/Q§­ BTC   ngµy 11/11/1999,QuyÕt    ®Þnh  193/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy 5/12/2000  cña  Bé  tr ëng  Tµi chÝnh; Nguyªn  Bé      t¾c  ph©n  ihµng  lo¹  ho¸ theo BiÓu thuÕ nhËp  khÈu quy  ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 37/1999/TT­BTC  ngµy  7/4/1999 cña  Tµi Bé    chÝnh; Tham   kh¶o B¶n    gi¶ithÝch hµng hãa XNK   cña Héi ®ång hîp      t¸c H¶i quan ThÕ   i d÷  gií   liÖu  , hµng ho¸ nhËp khÈu      ghi trªn®Üa  CD­RO M  cña    Tæ chøc    h¶iquan  ThÕ   i gií . M Æt  hµng: Van, vßiníccho          bån  m Æt,  röa  bån  b¸t, röa   bån t¾m, thuéc  nhãm   8481,m∙  8481.80.60“Van  êng    sè    ® èng  níc”. ­ Cã    thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙ilµ20%     ¬iphÇn  u      (haim   tr¨m)®èi víi       c¸c tr   êng  cã    hîp  tê khaihµng    nhËp khÈu nép cho  quan    c¬  H¶i quan    tõ ngµy  1/1/1999 ®Õn     hÕt  ngµy 31/11/1999; ­ Cã    thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙ilµ10%   u      (mêiphÇn    tr¨m)®èi víi         c¸c tr êng  hîp  tê  cã  khai hµng    nhËp khÈu nép cho  quan    c¬  h¶i quan  ngµy  tõ  1/12/1999 trë®i.     Côc kiÓm      trathu thuÕ XNK   (Tæng  côc    H¶i quan)th«ng        b¸o ®Ó Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2