intTypePromotion=1

Công văn 3950/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 3950/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3950/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu máy ghi âm và phụ tùng của máy ghi âm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3950/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 3950 tc/tct ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu m¸y ghi ©m vµ phô tïng cña m¸y ghi ©m chuyªn dïng KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i DÞch vô ViÔn §¹t Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n sè 16/03/HC ngµy 25/03/2002 cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i DÞch vô ViÔn §¹t vÒ viÖc ®Ò nghÞ híng dÉn viÖc m· sè thuÕ ®èi víi mÆt hµng m¸y ghi ©m vµ phô tïng cña m¸y ghi ©m chuyªn dïng; Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: §Ó phï hîp víi nguyªn t¾c ph©n lo¹i cña Danh môc BiÓu thuÕ chung ASEAN vµ Danh môc hµi hoµ cña Héi ®ång Hîp t¸c H¶i quan ThÕ giíi, t¹i Phô lôc II Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mét sè nhãm, mÆt hµng trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 137/2001/Q§-BTC ngµy 18/12/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®· söa ®æi tªn cho c¸c mÆt hµng thiÕt bÞ chuyªn dïng thuéc nhãm 8520 vµ söa ®æi tªn ®ång thêi söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña bé phËn phô tïng cña thiÕt bÞ chuyªn dïng thuéc nhãm 8522. Theo QuyÕt ®Þnh nµy th×: - MÆt hµng m¸y ghi ©m b¨ng tõ vµ c¸c lo¹i m¸y ghi ©m kh¸c cã hoÆc kh«ng g¾n víi bé phËn sao ©m thanh, lo¹i thiÕt kÕ ®Æc biÖt sö dông trong ®iÖn ¶nh, ph¸t thanh, truyÒn h×nh (trõ m¸y ®äc chÝnh t¶ lo¹i kh«ng thÓ ho¹t ®éng nÕu kh«ng cã nguån ®iÖn ngoµi, m¸y tr¶ lêi ®iÖn tho¹i) thuéc nhãm 8520, m· sè 8520.32.10 hoÆc 8520.33.10 hoÆc 8520.39.10 hoÆc 8520.90.10 (theo cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i m¸y), thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 5% (n¨m phÇn tr¨m). - MÆt hµng phô tïng vµ c¸c bé phËn phô trî chØ sö dông hoÆc chñ yÕu sö dông cho c¸c thiÕt bÞ thuéc nhãm 8520 ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt sö dông trong ®iÖn ¶nh, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, thuéc nhãm 8522, m· sè 8522.90.10, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 5% (n¨m phÇn tr¨m). Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Tæng côc H¶i quan híng dÉn viÖc thùc hiÖn; C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i DÞch vô ViÔn §¹t ®îc biÕt vµ lµm viÖc víi c¬ quan H¶i quan ®Ó kiÓm tra, x¸c ®Þnh mÆt hµng C«ng ty nhËp khÈu lµ mÆt hµng chuyªn dïng hay d©n dông ®Ó tÝnh, nép thuÕ theo quy ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2