Công văn 3960/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Công văn 3960/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3960/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3960/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Tæng côc ThuÕ sè 3960TCT/§TNN ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2004 híng dÉn hoµn thuÕ GTGT theo Th«ng t sè 84/2004/TT-BTC ngµy 18/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thêi gian qua Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc ý kiÕn cña Côc thuÕ mét sè tØnh, thµnh phè vµ doanh nghiÖp ®Ò nghÞ híng dÉn vÒ thñ tôc ®èi víi trêng hîp hoµn thuÕ theo híng dÉn t¹i §iÓm 7, §iÓm 12 Th«ng t sè 84/2004/TT- BTC ngµy 18/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh. §Ó viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc ThuÕ híng dÉn nh sau: C¨n cø theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 84/2004/TT-BTC nªu trªn, c¸c trêng hîp tõ ngµy 01/01/2004 c¬ së kinh doanh cung cÊp dÞch vô cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt nÕu cã ®Çy ®ñ thñ tôc híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, ®· tÝnh thuÕ GTGT, lËp ho¸ ®¬n GTGT, thanh to¸n theo gi¸ cã thuÕ GTGT vµ kª khai nép thuÕ GTGT th× c¬ së kinh doanh vµ doanh nghiÖp chÕ xuÊt lËp biªn b¶n ®iÒu chØnh gi¸ thanh to¸n theo thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0%, ho¸ ®¬n GTGT ®Ó ®iÒu chØnh l¹i thuÕ GTGT ®· kª khai cho c¸c ho¸ ®¬n nµy. §Ó ®îc ®iÒu chØnh gi¸ thanh to¸n theo thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0% nh nªu trªn, c¬ së kinh doanh yªu cÇu doanh nghiÖp chÕ xuÊt göi tr¶ ho¸ ®¬n GTGT ®· ph¸t hµnh, hai bªn lËp biªn b¶n ®iÒu chØnh l¹i gi¸ thanh to¸n theo thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0%, c¬ së kinh doanh lËp l¹i ho¸ ®¬n GTGT míi víi thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0%, trong ®ã ghi râ sè, ký hiÖu, ngµy th¸ng cña ho¸ ®¬n GTGT ®îc thay thÕ. Trªn c¬ së biªn b¶n, ho¸ ®¬n GTGT ®iÒu chØnh ®· lËp vµ ho¸ ®¬n GTGT ®îc thay thÕ (thu håi l¹i) nµy, c¬ së kinh doanh hoµn tr¶ l¹i tiÒn thuÕ GTGT cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt. §ång thêi, ®èi víi sè thuÕ GTGT ®· nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc cho dÞch vô nµy c¬ së kinh doanh ®îc kª khai ®iÒu chØnh gi¶m trong tê khai thuÕ GTGT cña th¸ng lËp ho¸ ®¬n GTGT ®iÒu chØnh vµ ®îc c¬ quan thuÕ hoµn tr¶ l¹i theo ph¬ng ph¸p cho bï trõ vµo sè thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú tÝnh thuÕ ®ã. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản