Công văn 3972/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 3972/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3972/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế năm 1999 của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3972/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  sè 3972  C T/N V 2  n g µy  3 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   T viÖc  u y Õt to¸n thu Õ  n¨ m  1999  ña  q c N g © n  h µ n g  C « n g  th¬ n g   Öt N a m   Vi KÝnh    göi:Côc  thuÕ  TP.  Néi Hµ  VÒ  viÖc quyÕt to¸n thuÕ    n¨m 1999 cña NHCT  ViÖt Nam     nªu  i t¹ C«ng  v¨n  10958  sè  CT/TCNH   ngµy 4/9/2001 cña Côc thuÕ  Hµ   TP  Néi,Tæng     côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. Tû      gi¸quy  ®æi ngo¹itÖ      ra ®ång  ViÖt Nam     thùc hiÖn    theo  quy  ®Þnh  t¹  iTh«ng   77/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy  6/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      tû gi¸quy    ®æi ngo¹itÖ  ®ång    ra  ViÖt Nam   dông    sö  trong  h¹ch to¸n kÕ     to¸n ë   doanh nghiÖp. V×    vËy  viÖc    x¸c ®Þnh  d  sè  mua  ngo¹itÖ    ®Çu   theo  kú  c«ng  thøc quy  ®Þnh   i®iÓm   kho¶n  môc     t¹  a,  2,  IITh«ng   sè  t 157/1998/TT­ BTC   ngµy 12/12/1998  cña  Tµi chÝnh  îc ¸p  Bé    ®   dông      tû gi¸quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   t 77/1998/TT­ BTC   trªn. nªu  ViÖc    x¸c ®Þnh  ilçkinh doanh  l∙    ,   ngo¹itÖ    n¨m  1999 ®Õn   íc thêi®iÓm   tr     20/12/2000 thùc hiÖn  theo Th«ng  t sè  77/1998/TT­   BTC  nªu trªn,    tõ 20/12/2000 thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh  sè 522/2000/Q§­ NHNN2  ngµy  20/12/2000 cña  Ng©n  hµng  nhµ    níc ViÖt Nam.    Cô thÓ: §Õn     cuèi n¨m      tµi kho¶n 631 “Chªnh lÖch      tû gi¸ngo¹itÖ” ph¶itÊtto¸nsè              d:nÕu    ph¸tsinh d    Cã  th× kÕt chuyÓn vµo    thu nhËp    kinh doanh  (thu vÒ    ngo¹itÖ),ngîcl¹ ph¸tsinh           i   d  th× kÕt  Nî    chuyÓn vµo    chiphÝ (ChivÒ    kinhdoanh    ngo¹itÖ).   2.      VÒ néi dung  thuÕ  sè  GTGT   nép  thõa  víiquyÕt  so    to¸n thuÕ    th×  doanh  nghiÖp  îc trõvµo  ph¶inép  ®     sè    cña  tiÕp  kú  theo chÕ   ®é hiÖn  hµnh.   VÒ     néi dung  híng dÉn  it¹ Th«ng   157/1998/TT­ t sè  BTC   nªu  trªn:“Tr   êng    hîp chªnh lÖch  gi÷a doanh  b¸n    sè  ngo¹itÖ      víidoanh  mua   sè  vµo  ¬ng  t øng   lµ sè  ©m     îcchuyÓn  th× ®   chªnh  lÖch    ©m sang  th¸ngsau        ®Ó trõvµo          gi¸trÞgiat¨ng th¸ng sau. ViÖc          bï trõchØ   îc ¸p  ®   dông  ®èi      víic¸c th¸ng trong cïng      mét  n¨m  (tÝnh theo n¨m  d¬ng  lÞch  hoÆc   n¨m    tµichÝnh  cho  phÐp)”.Quy    ®Þnh  nµy  chØ  cho phÐp  chuyÓn  chªnh  lÖch    ©m sang  th¸ng sau, kh«ng      cho  chuyÓn  chªnh lÖch    ©m cho   c¸c th¸ng tr   Æc       ícm dï chªnh  lÖch    ©m nµy  vÉn  thuéc n¨m    tµichÝnh. VÝ         dô: Th¸ng  1/1999  ph¸tsinh chªnh      lÖch    lµ 100  tr.®ång.ThuÕ     GTGT   ph¶inép    tr®ång, tõ th¸ng 2    lµ10          ®Õn   th¸ng 11    kh«ng    ph¸tsinh chªnh    lÖch nªn  kh«ng  ph¸tsinh    thuÕ  GTGT,  th¸ng  12/1999  ph¸tsinh    chªnh  lÖch  ©m:  80tr ®ång;  ­    Chªnh  lÖch    ©m cña  th¸ng  12/1999  kh«ng  îc bï      ®   trõ víi chªnh lÖch d¬ng  cña  th¸ng1/1999.   3. ViÖc        bï trõGTGT  gi÷a c¸c lo¹      i ngo¹itÖ      víi nhau trong ph¹m      vin¨m    tµi chÝnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ tiÕt i  a, kho¶n 2, môc  II Th«ng t sè  157/1998/TT­BTC   ngµy 12/12/1998 cña  TµichÝnh.   Bé     
Đồng bộ tài khoản