Công văn 400-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
23
lượt xem
2
download

Công văn 400-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 400-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu màng nhựa in văn hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 400-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  400  C/T C T  n g µy  12 th¸ng 01 n¨ m  2001  c T v Ò  viÖc T h u Õ   h Ë p  kh È u  m µ n g  n h ù a  in h o a  v¨n n KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan Tr¶    lêiC«ng    4754/TCHQ­KTTH   v¨n sè  ngµy 11/10/2000 cña Tæng  côc  H¶i quan  viÖc      vÒ  x¸c®Þnh  thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu  mµng nhùa  inhoa  ®∙    v¨n,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ thuÕ  nhËp khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    (cã hiÖu        lùctõ ngµy  1/1/1999);  Th«ng   37/1999/TT­ tsè  BTC   ngµy  07/04/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn c¸ch ph©n  ihµng  lo¹  ho¸ theo Danh  môc  BiÓu  thuÕ  thuÕ xuÊtkhÈu,BiÓu      thuÕ  thuÕ  nhËp khÈu; Tham  kh¶o b¶n    gi¶ithÝch Danh môc hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu cña    Héi ®ång  Hîp t¸c H¶i quan ThÕ  gií ;ý kiÕn tham  gia t¹ c«ng v¨n sè 786  i  i TCTK/TMGC   ngµy 21/11/2000 cña Tæng côc Thèng    viÖc  kª vÒ  xÕp  m Æt   m∙  hµng "mµng nhùa    inhoa v¨n";  th×: ­ M Æt     hµng:mµng    nhùa  inhoa    ®∙    v¨n trang trÝ,®∙      ®Þnh  h×nh  d¹ng    ë  l¸ kÝch 16cm­20cm   chØ   dông    sö  ®Ó lµm    ®Ò can  cho  s¶n phÈm  nhùa thuéc  nhãm  4908, m∙  49089000, cã    sè    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i5%   u    (n¨m  phÇn tr¨m). Bé    TµichÝnh        tr¶lêi®Ó Tæng  côc    H¶i quan  îcbiÕtvµ  ®     híng dÉn    thèng  nhÊt viÖc thùc hiÖn ®ång   u  ph©n  i Æt   thêil ý  lo¹ m hµng nµy    Æt   víim hµng  mµng  nhùa    inhoa    nhãm   v¨n ë  3920. 
Đồng bộ tài khoản