Công văn 4000/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 4000/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4000/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện CEPT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4000/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan Sè 4000/TCQH-KTTT Ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn CEPT KÝnh göi: C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 64/2003/ TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh ®· ®îc ban hµnh ngµy 1/7/2003 vÒ danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT cña c¸c níc ASEAN cho c¸c n¨m 2003 - 2006. §©y lµ c¸c v¨n b¶n c¬ së ph¸p lý quan träng thùc hiÖn lé tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan cña ViÖt Nam theo CEPT víi ph¹m vi vµ møc c¾t gi¶m lín. Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ qu¸n triÖt c¸c c¸n bé, c«ng chøc nghiªn cøu kü c¸c v¨n b¶n liªn quan, tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh nªu trªn cña ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh kh¸c, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ kü thuËt nghiÖp vô ®Ó ng¨n chÆn vµ xö lý nghiªm ®èi víi c¸c thñ ®o¹n, hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i nh»m thu lîi bÊt chÝnh tõ chªnh lÖch thuÕ suÊt. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ mét sè néi dung sau: 1. VÒ viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu hµng ho¸ nhËp khÈu cã hay kh«ng “n»m trong Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho c¸c n¨m 2003 - 2006 ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ, ®ång thêi n»m trong danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho tõng n¨m t¬ng øng cña c¸c níc thµnh viªn ASEAN mµ tõ ®ã mÆt hµng nhËp khÈu cã xuÊt xø” (theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1- môc I Th«ng t sè 64/2003/TT-BTC): Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ kiÓm tra, ®èi chiÕu kü hµng thùc nhËp khÈu víi danh môc ban hµnh theo NghÞ ®Þnh 78/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ. Riªng viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu víi danh môc CEPT cña níc ASEAN t¬ng øng, Tæng côc H¶i quan ®ang ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn híng dÉn, cung cÊp tµi liÖu ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh nµy. 2. VÒ giÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ kiÓm tra giÊy chøng nhËn xuÊt xø: Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu kü c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh vÒ xuÊt xø hµng ho¸ (C/O mÉu D) ®ång thêi ph¶i t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña C/O mÉu D víi hµng ho¸ thùc nhËp khÈu. CÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p nh sau: - KiÓm tra, ®èi chiÕu kü h×nh thøc cña C/O mÉu D, tªn tæ chøc, mÉu dÊu, tªn vµ mÉu ch÷ ký cña nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cÊp vµ ký C/O theo ®óng quy ®Þnh; kiÓm tra, ®èi chiÕu kü tÝnh thèng nhÊt, phï hîp gi÷a c¸c tiªu chÝ trªn C/O mÉu D víi c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan ®Õn l« hµng vµ hµng ho¸ thùc nhËp khÈu ®· ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh;
  2. 2 - Trong trêng hîp cã nghi ngê vÒ tÝnh trung thùc vµ chÝnh x¸c cña C/O mÉu D ph¶i ¸p dông chÆt chÏ c¸c biÖn ph¸p ®îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t 64/2003/TT-BTC ngµy 01/7/2003 cña Bé Tµi chÝnh; - Trêng hîp hµng ho¸ cã C/O mÉu D nhng c¬ quan H¶i quan ph¸t hiÖn kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông CEPT ®îc quy ®Þnh t¹i môc 1, Th«ng t sè 64/2003/TT-BTC, ®¬n vÞ ph¶i tËp hîp, thèng kª vµ th«ng b¸o kÞp thêi cho c¸n bé h¶i quan trùc tiÕp lµm thñ tôc, kiÓm ho¸, tÝnh thuÕ lµm c¬ së ®èi chiÕu vµ xö lý ®èi víi c¸c trêng hîp hµng nhËp khÈu t¬ng tù; - Trêng hîp sau khi xem xÐt c¸c tµi liÖu do ngêi nhËp khÈu cung cÊp bæ sung, thÊy vÉn cßn víng m¾c vît thÈm quyÒn gi¶i quyÕt hoÆc xÐt thÊy cÇn thiÕt ph¶i cã x¸c nhËn cña C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø cña níc xuÊt khÈu th× b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan. 3. VÒ trêng hîp ho¸ ®¬n th¬ng m¹i do bªn thø ba kh«ng ph¶i lµ nhµ xuÊt khÈu ph¸t hµnh: yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ khi tæ chøc thùc hiÖn hÕt søc lu ý kiÓm tra kü C/O, hµng thùc nhËp khÈu, hå s¬ l« hµng liªn quan vµ c¸c nguån th«ng tin kh¸c cã liªn quan ®Ó ng¨n ngõa gian lËn th¬ng m¹i. 4. Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§-CP ®îc ¸p dông cho c¸c tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu tõ 01/7/2003 theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh t¹i Th«ng t sè 64/2003/TT-BTC. §Õn thêi ®iÓm Th«ng t 64/2003/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh cã hiÖu lùc, ®èi víi trêng hîp hµng nhËp khÈu ®· ®¨ng ký tê khai h¶i quan víi c¬ quan h¶i quan tõ 01/7/2003 ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông thuÕ suÊt CEPT theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh dÉn trªn nh÷ng c¬ quan h¶i quan ®· t¹m thu theo møc thuÕ suÊt CEPT theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 21/2002/N§-CP ngµy 28/2/2002, NghÞ ®Þnh sè 53/2002/N§-CP ngµy 13/5/2002 hoÆc ®· t¹m thu theo møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i (MFN) hiÖn hµnh th× yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ kiÓm tra l¹i hå s¬ gèc c¸c l« hµng nhËp khÈu, kÕt qu¶ kiÓm tra hµng thùc nhËp khÈu vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Ó tho¸i thu hoÆc truy thu phÇn chªnh lÖch (nÕu cã) gi÷a thuÕ suÊt CEPT hoÆc thuÕ suÊt MFN ®· ¸p dông vµ thuÕ suÊt CEPT theo NghÞ ®Þnh 78/2003/N§-CP theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 5. Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thùc hiÖn theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ tõ níc ta ®Õn c¸c níc ASEAN vµ tõ c¸c níc ASEAN vµo ViÖt Nam, t×nh h×nh sè thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ tõ ASEAN vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh. 6. Côc trëng Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn phèi hîp ®ång bé chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶ c¸c bé phËn, lùc lîng liªn quan (tiÕp nhËn hå s¬, kiÓm ho¸, tÝnh thuÕ, kiÓm tra sau th«ng quan, chèng bu«n lËu, ph¸p chÕ xö lý....) ®Ó ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¬ së, th«ng tin ¸p dông chÝnh x¸c thuÕ suÊt CEPT, mäi vi ph¹m vµ gian lËn ®Òu bÞ xö lý theo ®óng quy ®Þnh. Mäi víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CEPT yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c vÒ Tæng côc H¶i quan (Vô Gi¸m s¸t Qu¶n lý, Vô KiÓm tra thu thuÕ XNK) ®Ó xem xÐt chØ ®¹o/xin ý kiÕn chØ ®¹o gi¶i qyÕt.
Đồng bộ tài khoản