Công văn 4034/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
4
download

Công văn 4034/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4034/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4034/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4034/VPCP-V.I V/v xử lý sau thanh tra việc Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2007 xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở Kính - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung gửi: ương; - Thanh tra Chính phủ; - Bộ Tài chính. Xét báo cáo số 764/TTCP-V.I ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chưa tiến hành thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ phải tiến hành thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra tập trung chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn thanh tra. Giao Thanh tra Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất việc điều chỉnh mức lệ phí trước bạ trong chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho phù hợp tình hình thực tế tại từng địa phương (đặc biệt quan tâm tới các đối tượng là người dân tộc, hộ nghèo ở các tỉnh miền núi, biên giới). Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c); - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, (Đã ký) Tài nguyên và Môi trường; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: NN, KTTH, TH, Website CP, Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, V.I (3), LD86
Đồng bộ tài khoản