Công văn 4037/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 4037/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4037/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc thực hiện thủ tục miễn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4037/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- -------------------- Số: 4037/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009 V/v giải quyết vướng mắc thực hiện thủ tục miễn thuế Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi Trả lời công văn số 321/HQQNg-NV ngày 12/6/2009 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục miễn thuế tại Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Theo qui định tại mục e, khoản 21, Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì: những dự án được cấp phép trước ngày 1/1/2006 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Danh mục hàng hoá miễn thuế thì cơ quan Hải quan sẽ giải quyết miễn thuế theo Danh mục đã được cấp. Trường hợp của Xí nghiệp khai thác chế biến lâm sản Tam Nguyên theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Danh mục hàng hoá miễn thuế cho một số máy móc, thiết bị theo nhu cầu nhập khẩu tại thời điểm đăng ký đầu tư mà không cấp Danh mục toàn bộ hàng hoá nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án như đề án của doanh nghiệp đã lập và trình cho UBND tỉnh theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1555/CN-UB ngày 27/8/2003. Nay, doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục nhập khẩu số máy móc, thiết bị còn lại trong Danh mục nhưng không làm thay đổi qui mô, không thay thế đổi mới công nghệ của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp còn hiệu lực thì doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế cho phần hàng hoá còn lại chưa nhập khẩu theo qui định tại Điều 101, Thông tư 79/2009/TT-BTC. Nếu phát hiện kê khai không đúng sẽ bị truy thu thuế và xử lý theo qui định của pháp luật. 2. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bổ sung hàng hoá tạo TSCĐ để thay thế đổi mới công nghệ của dự án khuyến khích đầu tư theo qui định tại mục e, khoản 3, Điều 101 Thông tư 79/2009/TT-BTC thì hồ sơ nộp cho cơ quan Hải quan để đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế phải có giấy phép, văn bản mở rộng dự án ưu đãi đầu tư, thay thế, đổi mới công nghệ do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư phê duyệt. Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Dương Phú Đông
Đồng bộ tài khoản