intTypePromotion=1

Công văn 4043/GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Công văn 4043/GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4043/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4043/GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 4043/G S Q L  n g µ y 18  th¸ng 11 n¨ m  1997 v Ò   viÖc  d¸n te m  h µ n g  n h Ë p  kh È u KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè. Thùc  hiÖn Th«ng   li   t ªntÞch  77/1997/TTLT­ sè  BTC­BTM­TCHQ   ngµy  01/11/1997 cña    TµichÝnh    LiªnBé    ­ Th¬ng        ­ Tæng  m¹i­ Néi vô    côc    H¶i quan  vÒ viÖc  tem  d¸n  hµng nhËp  khÈu    (göikÌm),Tæng    côc híng d∙n thªm      mét sè  ®iÓm   sau: nh  1.§èit      îng ph¶id¸n tem      hµng  nhËp  khÈu  thùc hiÖn            ®èi víi lo¹ h×nh: c¸c i ­NhËp    khÈu    ®Ó kinh doanh.   ­ NhËp    khÈu      vîttiªuchuÈn, ®Þnh îng    l miÔn thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh. ­ NhËp    khÈu  îcmiÔn  ®   thuÕ  theo môc  ®Ých    dông  ®Ó sö  nay  thay ® æi    môc  ®Ých  dông  sö  kh¸cvµ    ph¶inép    thuÕ. ­NhËp    khÈu  t¹ cöa  b¸n    i hµng  miÔn  thuÕ  nay  îcphÐp        ®   tiªuthô néi®Þa. ­ Hµng    nhËp  lËu  c¸c C¬   do    quan chøc n¨ng chuyÓn cho  quan    c¬  H¶i quan      truythu thuÕ. ­ Hµng    ph¹m  ph¸p  thùc hiÖn    theo  QuyÕt  ®Þnh  lýcña    quan  xö    c¸c c¬  cã  thÈm  quyÒn. 2. §èit      îng kh«ng  ph¶id¸n    tem hµng  nhËp  khÈu  thùc hiÖn        i   ®èi víi lo¹  c¸c h×nh: ­ Hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ    ®Ó phôc  sinh  vô  ho¹ttheo      tiªuchuÈn  ®Þnh îng. l ­Hµng    nhËp  khÈu          ®Ó b¸n t¹ c¸ccöa  i hµng  miÔn  thuÕ. ­ Hµng    qu¸ c¶nh, chuyÓn    khÈu, hµng      göi Kho ngo¹iquan, t¹m      nhËp  i t¸  xuÊt,héichîtr         iÓnl∙m. ­ Hµng    ®ang    êng  trªn® vËn chuyÓn  c¸c n¬ikiÓm    vÒ      trahµng    ho¸ xuÊt   nhËp  khÈu ngoµi khu    vùc cöa khÈu theo quy  ®Þnh    ®Ó hoµn  thµnh thñ    tôc H¶i quan  c¸n  H¶i quan  t¶ihoÆc   niªm    (cã  bé    ¸p    cã  phong kÑp  ch×    h¶iquan  kÌm theo  hå  hµng  bé  s¬  chuyÓn  tiÕp hîp  theo  lÖ  quy ®Þnh  cña Tæng  côc  H¶i quan).   ­Hµng    chuyÓn  C¶ng. ­ Hµng nhËp khÈu ph¹m ph¸p  c¬  do  quan H¶i quan b¾t gi÷ cha cã  quyÕt ®Þnh  lýhoÆc     xö    kÕt  luËn  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn.
  2. 2 3. Tr¸ch nhiÖm   thñ        vµ  tôc d¸n "tem hµng nhËp khÈu" cña  quan    c¬  H¶i quan: ­ Nh÷ng  Æt     m hµng  quy ®Þnh ph¶id¸n    "Tem  hµng nhËp  khÈu"  íc khi tr     hoµn thµnh        thñ tôcH¶i quan  îchiÓu    ®   lµph¶id¸n tem      xong  íckhigi¶iphãng  tr       hµng.ViÖc      d¸n tem  ph¶i® îctiÕn hµnh            t¹ n¬ikiÓm    i trahµng  nhËp khÈu. ­ N¬i    kiÓm     trahµng      ho¸ lµ Cöa  khÈu quèc    gia,quèc    tÕ, tr¹m    tr¶hµng,  Bu côc  ngo¹idÞch,Bu      côc  KiÓm  quan,nhµ  xe    ªnvËn    ga  löa li   quèc    tÕ,C¶ng  ICD,    c¸c ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra hµng ho¸ XNK  ngoµi khu    vùc Cöa  khÈu  theo  quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña Tæng  côc    H¶i quan. ­ C¨n  sè îng    cø  l hµng  i chiÕc,chai. .nhËp  (c¸   ,   .  ) khÈu  chñ  do  hµng khai  b¸o      trªntê khai h¶i quan        ®Ó cÊp  ph¸ttem,    kh«ng  îc phÐp  ®   cÊp thõa,cÊp    thiÕu.C¸n  kiÓm       bé  ho¸ ph¶itrùctiÕp      d¸n tem  chØ  vµ  d¸n tem ®óng    l víisè ­ îng hµng  khaib¸o trªntêkhaih¶iquan.   ®∙              Trêng hîp  l hµng  sè îng  thõa  víikhai b¸o  so      th× lËp biªn b¶n      vi ph¹m  hµnh chÝnh  hµnh    vÒ  vikhaib¸o      sai(thõa)vÒ  l     sè îng,kh«ng  tem  niªm  d¸n  vµ  phong  hµng  sè  thõa ®ã      ®Ó chuyÓn  giao cho  quan    C¬  chøc n¨ng  lý. xö  Trêng    l   hîp sè îng tem thõa  víihµng  so    thùc kiÓm   chñ    do  hµng khaib¸o    sai(thiÕu)vÒ  l       sè îng ph¶ilËp      biªnb¶n  chøng nhËn  nªu      thõa  râ lýdo  tem vµ  giao nép    cho  phËn  îcgiao nhiÖm  qu¶n    bé  ®     vô  lý,cÊp    ph¸ttem. Trong    khid¸n  tem nÕu  tem  cã  háng, r¸ch n¸t.       .kh«ng  dông  îc th× . sö  ®     lËp biªnb¶n      l   seri     ghirâ sè îng vµ    nh÷ng  tem  ® a  bé  ®ã  vÒ  phËn  cÊp    ph¸ttem  ®Ó  ®æi    lÊytem kh¸c. ­ ViÖc qu¶n    lý,cÊp ph¸t,b¶o    qu¶n tem thùc hiÖn theo híng dÉn cña  Tæng côc    H¶i quan    t¹ C«ng    4003/KTTT  i v¨n sè  ngµy  th¸ng11  13    n¨m  1997. ­ Sau      khi d¸n tem xong, ghi tiÕp      vµo phÇn    ghi kÕt qu¶  kiÓm  ho¸ cña  tõng têkhaivÒ  l         sè îng tem    seri .®Õn   seri .  l   (tõsè  . . sè  . .sè îng hµng    ® ­ ) ho¸ ®∙  îcd¸n tem.     4.Tæ     chøc  thùc hiÖn:   Côc  ëng  tr Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chøc  tæ  phæ  biÕn  ®Õn   tõng      c¸n bé, nh©n    viªnthùc hiÖn    nghiªm nh÷ng  quy  ®Þnh    trªn®©y   chÞu  vµ  tr¸ch nhiÖm   íc Tæng     tr   côc  ëng  tr Tæng  côc H¶i  quan  ®èi    víinh÷ng  c¸n    bé, nh©n      viªnviph¹m    c¸c quy ®Þnh  viÖc  vÒ  d¸n tem  hµng nhËp  khÈu. Th«ng     t Liªn Bé  77/1997      c«ng  nµy    sè  nãi trªnvÒ  v¨n  ph¶i® îc niªm      yÕt c«ng  khait¹    i n¬i®¨ng  têkhai.   ký   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2