Công văn 4043-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 4043-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4043-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc dán tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4043-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 4043 T C/T C T  n g µ y  11 th¸ng 11 n¨ m  1997 v Ò  viÖc d¸n  m  h µ n g   h Ë p  kh È u te n KÝnh   göi:UBND       c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Thùc  hiÖn ChØ   sè  thÞ  853/1997/CT­ TTg  ngµy 11/10/1997 cña    Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ ®Êu   tranh chèng  bu«n lËu trong t×nh h×nh    ªnBé  míi,li   Tµi  chÝnh    ­ Th¬ng        ­ Tæng   m¹i ­ Néi vô    côc    H¶i quan  cã  ®∙  Th«ng   ªntÞch  t li   sè  77/1997/TTLT    ­ BTC     ­ BTM     ­ BNV     ­ TCHQ  ngµy 1/11/1997  viÖc  vÒ  d¸n tem  hµng  nhËp  khÈu, híng dÉn  m Æt       râ  hµng ph¶id¸n    tem, thêih¹n,ph¬ng        thøc  d¸n tem  xö      vµ  lý vi ph¹m...Bé      Tµi chÝnh  cã  ®∙  c«ng  v¨n  3990  sè  TC/TCT   ngµy  8/11/1997    göiUBND    c¸c tØnh,thµnh    phè    ®Ò nghÞ  tËp trung chØ    ®¹o  thùc hiÖn.   TiÕp theo C«ng    v¨n trªn, TµichÝnh     Bé    ®Ò nghÞ  UBND     c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  thªm mét  ®iÓm   sè  sau: ­ Gi¶ithÝch        râ cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      kinh doanh  nh©n    vµ  d©n  hiÕu  râ môc  ®Ých  thùc hiÖn    d¸n  tem hµng  nhËp  khÈu    lµ nh»m  gãp phÇn  chèng  nhËp  lËu  kinh doanh  vµ    hµng  nhËp    lËu,b¶o  vµ  vÖ  khuyÕn  khÝch s¶n xuÊt  trong níc,b¶o  quyÒn        vÖ  lîchÝnh  i ®¸ng  cña    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      nhËp  khÈu  vµ kinh doanh      hîp ph¸p  m Æt   3  hµng  îu,xe  r   ®¹p, vµ      qu¹tnhËp  khÈu, b¶o    vÖ  quyÒn    lîngêitiªudïng i       ChØ  ®¹o    chøc  c¸ctæ  thuéc c¸cBé, ngµnh        Trung  ¬ng  i t¹ ®Þa    ph¬ng,c¸c     c¬ quan  chuyªn m«n     thuéc ®Þa  ph¬ng  UBND     vµ  c¸c cÊp thùc hiÖn      tètviÖc  d¸n tem  m Æt   3  hµng  îu chai,xe  r     ®¹p  nguyªn  chiÕc,qu¹t®iÖn    i     c¸c lo¹ nhËp  khÈu. Tríc m ¾t      tËp trung vËn ®éng    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      kinh doanh      tù kª khaisè    hµng  cßn          tån l¹®Ó d¸n tem  i ®óng   thêigian theo quy      ®Þnh, t¹ora mét        sù chuyÓn  biÕn      thøc  míi vÒ ý  chÊp  hµnh  ph¸p luËtcña    chøc  c¸   c¸c tæ  vµ    nh©n  kinhdoanh.   Sau   khi d¸n tem  xong cÇn  tËp  trung  kiÓm     sù  tra,gi¸m    s¸tchÆt    chÏ 3  m Æt  hµng  îu chai,xe  r     ®¹p  nguyªn  chiÕc  qu¹t®iÖn    i vµ    c¸c lo¹ nhËp khÈn u  l th«ng    tr trªnthÞ  êng  nÕu kh«ng  d¸n  cã  tem    th× c¬ng  quyÕt  lýtheo    xö    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh.Qua  rótkinh nghiÖm    iÓnkhaimë     ®ã      ®Ó tr     réng      sè  ®èi víi1  m Æt  hµng  kh¸c.C¸c  së    c¬  kinh doanh, bu«n      b¸n  hµng nhËp  khÈu  kh¸c ph¶i     thùc hiÖn    chÕ    ®é chøng      tõ ho¸ ®¬n  theo ®óng    qui ®Þnh  i t¹ Th«ng   73­ t sè  TC/TCT  ngµy  20/10/1997 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    chÕ  ho¸ ®¬n  ®é    chøng  tõ®èi víi       hµng   u  ho¸ l th«ng    tr trªnthÞ  êng. D¸n tem hµng  nhËp  khÈu    lµ chñ  ¬ng  tr ®óng  ®¾n   cña §¶ng  ChÝnh  vµ  phñ    ®Ó chèng  viÖc  hµng  b¸n  nhËp  nhng    lËu  lµviÖc  lµm        bu«n  míimÎ,c¸c hé  b¸n cha quen; nh÷ng    ngêi bu«n    b¸n hµng  lËu  t×m  c¸ch chèng    ®èi viÖc  iÓn tr   khai, thÓ      cã  sÏgÆp   nh÷ng khã kh¨n,nhng    nÕu  thùc hiÖn        tètsÏgãp  phÇn    rÊt ®¾c       lùc®Ó thùc hiÖn    th¾ng    lîcuéc  i ®Êu  tranh chèng    bu«n      lËu,t¹othuËn    lîi cho viÖc  iÓnkhaid¸n tem      tr       ®èi víimét  m Æt   sè  hµng  kh¸c.Qua  b¶o  vµ    ®ã  vÖ  ph¸ttr     iÓn s¶n xuÊt trong níc,khuyÕn        khÝch  c¹nh  tranh lµnh m¹nh        trªnthÞ  ­ tr
  2. 2 êng, chèng      tiªucùc..  Tµi chÝnh    .Bé    ®Ò nghÞ UBND   Æc   ® biÖt quan    t©m  chØ ®¹o    c¸ccÊp, c¸cngµnh  ®Þa      ë  ph¬ng thèng  nhÊt hµnh    ®éng, quyÕt    t©m  tr   iÓnkhai®óng      thêigian vµ      ®¹tkÕt qu¶.
Đồng bộ tài khoản