Công văn 4055/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Công văn 4055/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4055/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển cửa khẩu ôtô nguyên chiếc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4055/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- -------------------- Số: 4055/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009 V/v chuyển cửa khẩu ôtô nguyên chiếc Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng Trả lời công văn số 3144/HQHP-PNV ngày 24/6/2009 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về đề nghị cho phép Chi cục Hải quan Hải Dương được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu ôtô nguyên chiếc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ qui định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, thì ô tô nguyên chiếc không thuộc mặt hàng nhập khẩu được chuyển cửa khẩu. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ qui định trên để thực hiện; không vì số thu ngân sách mà đề nghị cho phép các Chi cục Hải quan trực thuộc làm thủ tục chuyển cửa khẩu không đúng qui định hiện hành. Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường
Đồng bộ tài khoản