intTypePromotion=1

Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
3
download

Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc huỷ bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu văn hoả phẩm đối với băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim đã dán nhãn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  V¨n h o¸ ­  h « n g  tin sè 4058/VH T T­P C   T n g µy  01 th¸ng 10 n¨ m  1999  Ò  viÖc bá  thñ  v tôc  Ê p   c giÊy p h Ð p  x u Êt  h È u   k v¨n  o¸ p h È m  ® èi   b¨ng,  h víi ® Ü a  ca n h¹c, © n  kh Ê u, p hi m  ®∙ d¸n n h∙n  s KÝnh    göi:Tæng  Côc    H¶i quan  Nh»m   khuyÕn  khÝch  viÖc    më réng  giao l v¨n ho¸ gi÷a nícta víi      u              níc c¸c trªnthÕ  ic¶ic¸ch mét          gií     ;   bícthñ tôc hµnh  chÝnh  trong viÖc      gi¶iquyÕt  c«ng  viÖc cña  c«ng  d©n  tæ  vµ  chøc  theo NghÞ    ®Þnh  38/CP  sè  ngµy  4/5/1994 cña    ChÝnh  phñ,Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng    ban  tin®∙  hµnh  QuyÕt  ®Þnh  55/1999/Q§­ sè  BVHTT  ngµy  5/8/1999 vµ  QuyÕt  ®Þnh  sè  65/1999/Q§­ BVHTT  ngµy  25/9/1999,néidung  QuyÕt      02  ®Þnh  nµy  quy  ®∙  ®Þnh  thñ    bá  tôc cÊp  phÐp  xuÊt khÈu        v¨n ho¸ phÈm   cña  quan  c¬  V¨n        ho¸ ®èi víi b¨ng,®Üa   nh¹c,s©n    ca    khÊu,phim  d¸n nh∙n.C¸c  chøc,c¸nh©n  b¨ng,®Üa   néidung    cã      tæ      cã    cã    phim  (d¸n nh∙n    kiÓm     so¸tcña  Côc  §iÖn  ¶nh),b¨ng,®Üa   nh¹c,s©n      ca    khÊu  (d¸n   nh∙n cña    Côc  nghÖ  thuËtbiÓu    diÔn) khixuÊt khÈu        kh«ng  ph¶iqua  quan    c¬  v¨n ho¸ x¸c ®Þnh          néidung  cÊp  vµ  giÊy  phÐp   ®Ó lµm        thñ tôc H¶i quan nhng  ph¶i®¶m     b¶o    néidung  b¨ng,®Üa     ®óng      víinéidung      ghitrªnnh∙n,ph¶ikhai       b¸o  chÞu  gi¸m    vµ  sù  s¸tcña    H¶i quan. (§èivíic¸c lo¹          i b¨ng,®Üa     kh«ng    gi¸n nh∙n kiÓm       s¸tcña  Côc  §iÖn  ¶nh  hoÆc   Côc  NghÖ   thuËtbiÓu    diÔn  cÇn  ph¶i   qua  quan        c¬  v¨n ho¸ x¸c®Þnh    néidung  cÊp  vµ  giÊy phÐp      ®Ó lµm        thñ tôch¶i quan  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh). Bé V¨n      ho¸ ­ Th«ng      tin®Ò nghÞ  Tæng  Côc    H¶i quan  sù  cã  phèihîp ®Ó       thùc hiÖn      tètviÖc qu¶n      lýc¸cs¶n  phÈm         v¨n ho¸ khixuÊtkhÈu.   Xin tr©n    trängc¶m    ¬n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2