intTypePromotion=1

Công văn 4065/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 4065/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4065/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu ống hút chân không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4065/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 4065 tc/tct ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu èng hót ch©n kh«ng KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - C«ng ty Thanh Ph¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n sè 24/TP ngµy 25/03/2002 cña C«ng ty Thanh Ph¬ng vÒ viÖc xin híng dÉn ¸p m· sè thuÕ nhËp khÈu èng ch©n kh«ng trong bé dông cô hót m¸u; Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh (cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/1999); Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 139/1999/Q§-BTC ngµy 11/11/1999 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Tham kh¶o b¶n gi¶i thÝch Danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña Héi ®ång Hîp t¸c H¶i quan ThÕ giíi; th×: MÆt hµng èng ch©n kh«ng trong bé dông cô hót m¸u, lµ dông cô ®ùng v« trïng ®· rót hÕt kh«ng khÝ ra nhng cßn chøa mét lîng nhá chÊt chèng ®«ng (trõ c¸c chai thuû tinh chuyªn dïng ®Ó b¶o qu¶n m¸u thuéc nhãm 7010), thuéc nhãm 9018, m· sè 9018.90.00, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% (kh«ng phÇn tr¨m). Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn; C«ng ty Thanh Ph¬ng ®îc biÕt vµ lµm viÖc víi c¬ quan H¶i quan ®Ó gi¶i quyÕt cô thÓ vÒ thuÕ nhËp khÈu theo chÕ ®é.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2