Công văn 4066/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 4066/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4066/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách ưu đãi thuế đối với ngư dân khai thác hải sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4066/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 4066 TC/TCT ngµy 25-4-2002 vÒ viÖc chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ ®èi víi ng d©n khai th¸c h¶i s¶n KÝnh göi: Thñ tíng ChÝnh phñ Thùc hiÖn ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 1230/VP-NN ngµy 23-3-2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ kiÕn nghÞ chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ cho ng d©n ho¹t ®éng ®¸nh b¾t h¶i s¶n theo ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh ThuËn, Bé Tµi chÝnh b¸o c¸o nh sau: 1- C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) th×: "ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh doanh trong níc vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ 32%. C¬ së s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i ®ang nép thuÕ lîi tøc víi thuÕ suÊt lµ 25%, nay nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi thuÕ suÊt 32% mµ cã khã kh¨n ®îc ¸p dông thuÕ suÊt 25% trong thêi h¹n 03 n¨m, kÓ tõ khi LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh; hÕt thêi h¹n 03 n¨m, thùc hiÖn thuÕ suÊt 32%. ChÝnh phñ quy ®Þnh c¸c cë s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i ®îc ¸p dông thuÕ suÊt 25%". Theo quy ®Þnh trªn ®©y th× viÖc quy ®Þnh cho c¸c c¬ së khai th¸c thuû s¶n ®îc háng thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 25% kÓ tõ n¨m 2002 trë ®i ph¶i tr×nh Quèc héi söa ®æi LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Bé Tµi chÝnh xin tiÕp thu kiÕn nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh ThuËn ®Ó nghiªn cøu, hoµn thiÖn ®Ò ¸n tr×nh Quèc héi söa ®æi, bæ sung LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Trong khi cha söa ®æi, bæ sung LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp th× c¸c c¬ së khai th¸c thuû s¶n ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo ®óng luËt ®Þnh. 2- VÒ ®Ò nghÞ nghiªn cøu LuËt thuÕ theo híng ®¬n gi¶n ho¸ c¸ch tÝnh thuÕ ®èi víi c¬ së khai th¸c thuû s¶n, Bé tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 03/2002/TT-BTC ngµy 14/01/2002 híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi c¸c c¬ së ho¹t ®éng khai th¸c thuû s¶n. Néi dung chñ yÕu cña Th«ng t nµy lµ híng dÉn ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ, mçi c¬ së khai th¸c h¶i s¶n ph¶i nép c¸c kho¶n thuÕ theo tû lÖ (%) trªn doanh thu æn ®Þnh trong thêi gian nhÊt ®Þnh, b¶o ®¶m cho tõng c¬ së khai th¸c cã thÓ tù x¸c ®Þnh møc thuÕ ph¶i nép cña m×nh, ®ång thêi ®îc hëng ®Çy ®ñ c¸c u ®·i vÒ thuÕ theo luËt ®Þnh (kÓ c¶ trêng hîp cha thùc hiÖn ®îc chÕ ®é kÕ to¸n, chøng tõ, ho¸ ®¬n), thñ tôc thu nép vµ xö lý miÔn gi¶m thuÕ ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn. Bé Tµi chÝnh kÝnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt.
Đồng bộ tài khoản