Công văn 4076/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
12
download

Công văn 4076/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4076/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ tiền lương cho công nhân xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4076/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a b é  L a o  ® é n g  ­ T h « n g  binh v µ  X∙  éi s è  4076/L§T B X H­T L  n g µ y 29  h th¸ng  11 n¨ m  1993 V Ò  vi Ö c gi¶i u y Õ t ch Õ   é  q ®  ti Ò n l¬ n g   h o  c«n g  n h © n  x © y  d ù n g c K Ýnh  öi: é  ©y  ùng  g X B d Tr¶  êi l  C«ng    è  v¨n s 1226/BXD­VKT  µy  9­ ng 28­ 1993  Ò   Öc      Ých  v vi ghië tr yÕu, sau    ã    Õn  íiBé   µi chÝnh  ¹ c«ng    è    khic ý ki v   T   ti   v¨n s 2572 TC/C§TC  µy  ng 15  th¸ng11    n¨m  1993,Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héicã    Õn      X∙    ý ki nh sau:   M ét  è  1­  s chøc danh cßn  Õu  : C«ng  ©n  ©y  ùng  thi nh   nh x d c«ng  ×nh tr   thuû  iÖn,  ® c«ng  ×nh  u   èi  û  î   Ï bæ   tr ®Ç m thu l is   , sung  µo  v th«ng   híng  Én  t d chung  ña  ªnBé. c li   2­ Phô  Êp u  ng  ùc hiÖn    íng dÉn  ¹ Th«ng   è    c l ®é th   nh h   t  i ts 19/L§TBXH­TT  ngµy  6­ 2­ 1993  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi.Riªng  Öc    ông  v X∙    vi ¸p d phô  Êp u  ng  Ö   è    i víi ÷ng  êilµm  Öc  ¹ c¸cc«ng  ×nh x©y  c l ®é h s 0,6 ®è     nh ng   vi t     i tr   dùng  ë  Òn  ói cao, ®¶o    é   ©y  ùng  Çn  ã    mi n    xa, B X d c c c«ng  ®Ò   Þ  é   v¨n  ngh B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi®Ó   v X∙    xem   Ðt,tho¶  Ën  cô  Ó  x  thu   th cho  õng t  c«ng  ×nh. tr 3­ Phô  Êp  c  ¹inguy  Ó m:   c ®é h   hi C¨n  vµo  íng  Én  ¹  cø  h d ti Th«ng   è  t s 23/L§TBXH­TT  µy  7­ ng 7­ 1993  ña  c Bé Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éivµ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña    X∙ h   ® ki c th c c«ng  ×nh,®Ò   tr   nghÞ   é   ©y   ùng    nh    BX d x¸c ®Þ c¸c nghÒ, c«ng  Öc  c  ¹i,nguy  Ó m   µ  vi ®é h   hi v møc  ô  Êp  i víi õng  ph c ®è     t c«ng  ×nh göiBé  tr     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    xem   Ðt gi¶i x     Õt.quy 4­ C¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng    ÷ng  ïng  ùc  ù  Õu  íc ngät ® îc tr x d ë nh v th s thi n      tÝnh    Ý  chiph cung  Êp  ícngätphôc  ô  c n    v sinh ho¹tvµo  ù    ©y  ùng     d to¸nx d c«ng  tr×nh.Bé  ©y  ùng  ã     X d c v¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó. h  c th 5­    iÒu  Ön  Do ® ki s¶n  Êt trong  ©y  ùng  ¬  xu   x d c b¶n  êng  th xuyªn  kh«ng  æn   nh,  ®Þ nªn  îc tÝnh  µo  n    Òn ¬ng  Ö   è  ®  v ®¬ gi¸ti l h s kh«ng    nh    æn ®Þ s¶n xuÊt víimøc   ô  Ó     c th kh¸c nhau  ú    tu theo  õng  t c«ng  ×nh,nhng  èi®a   tr   t   kh«ng  qu¸ 15%  ¬ng  Êp  Ëc,chøc  ô.   l cb  v 6­  ¬n    Òn ¬ng: Bé   ©y  ùng  íng  Én  ô  Ó  ï hîp  íi® Æc   ï § gi¸ti l  xd h d c th ph   v   th   cña  µnh  ng  ng nh ph¶i®¶m     b¶o    c¸cnguyªn t¾c    chung  ¹ Th«ng   è  ti   ts 20/LB­   TT ngµy  6­ 2­ 1993  ña    é  c LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ TµichÝnh  íng   X∙        h  dÉn  ùc hiÖn  th   qu¶n  ýtiÒn l ng,tiÒn th ng  l   ¬     ë trong c¸cdoanh     nghiÖp. 7­ B¶o  é    ng    h lao®é kh«ng  îckho¸n hoÆc   a  µo  n    Òn l ng. ®    ® v ®¬ gi¸ti  ¬ 8­    Ý   Chi ph c«ng  ô    ng  c lao ®é th«ng  êng  îc kho¸n  ùctiÕp  th ®  tr   cho  êi ng   lao®éng  ng    nh kh«ng  éc thµnh  Çn  n    Òn l ng. thu   ph ®¬ gi¸ti  ¬   § Ò   Þ  é  ©y  ùng    vµo    ngh B X d c¨n cø  c¸ctho¶ thuËn  trªnhíng dÉn  ùc   nªu      th   hiÖn  theo quy  nh    ®Þ chung  ña  µ   íc. c Nh n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản