Công văn 4083/TCT-NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
24
download

Công văn 4083/TCT-NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4083/TCT-NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4083/TCT-NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc ThuÕ sè 4083/TCT-NV3 ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2000 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu vµ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu KÝnh göi: Tæng côc H¶i quan Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc C«ng v¨n sè 213/CV ngµy 21/3/2000 cña C«ng ty Th¬ng m¹i miÒn nói Qu¶ng B×nh vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø c¸c QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998, sè 67/1999/Q§-BTC ngµy 24/6/1999, sè 139/1999/Q§-BTC ngµy 11/11/1999 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 04/07/1999 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc híng dÉn ph©n lo¹i hµng ho¸ theo danh môc BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu; Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/1998/ N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ; C«ng v¨n sè 5592/TC-TCT ngµy 08/11/1999 cña Bé Tµi chÝnh; th×: - MÆt hµng m¸y nÐn khÝ (kh«ng ph¶i lo¹i dïng cho thiÕt bÞ l¹nh, kh«ng ph¶i lo¹i l¾p trªn khung cã b¸nh xe) thuéc m· sè 84148000 cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 5% vµ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 5%. - MÆt hµng b×nh ga cã chøa Clorua metylen thùc hiÖn ph©n lo¹i theo nguyªn t¾c: + B×nh b»ng s¾t hoÆc thÐp thuéc nhãm m· sè 731100; lo¹i cã dung tÝch 30 lÝt trë xuèng, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 20% vµ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10% (m· sè 73110010); lo¹i cã dung tÝch trªn 30 lÝt ®Õn 110 lÝt, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 5% vµ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 5% (m· sè 73110020); lo¹i cã dung tÝch trªn 110 lÝt, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 0% vµ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 5% (m· sè 73110090); + MÆt hµng khÝ Clorua metylen (dicloruametan) thuéc nhãm m· sè 29031200 cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 5% vµ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10%. Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn ®Ó Tæng côc H¶i quan ®îc biÕt vµ chØ ®¹o thùc hiÖn thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản