Công văn 4087/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Công văn 4087/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4087/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với các đơn vị sự nghiệp có thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4087/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc ThuÕ sè 4087TCT/TNCN ngµy 07/12/2004 vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thêi gian qua viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (thuÕ TNCN) ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu trong c¸c lÜnh vùc V¨n ho¸, Y tÕ, Gi¸o dôc, thÓ thao; c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp nh c¸c v¨n phßng Bé, Së, Ban, ngµnh, nhiÒu ®¬n vÞ cã c¸c ho¹t ®éng chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n nhng cha n¾m râ ®îc nh÷ng quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm khÊu trõ thuÕ TNCN. Th«ng t sè 25/2002/TT-BTC ngµy 21/03/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ ®· quy ®Þnh cô thÓ ®èi tîng ®iÒu chØnh vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, c¸c ®¬n vÞ nµy lµ c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc: Gi¸o dôc ®µo t¹o, Y tÕ, Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng, V¨n ho¸ th«ng tin, ThÓ dôc thÓ thao, Sù nghiÖp kinh tÕ, DÞch vô viÖc lµm... bao gåm: - C¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. - C¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, phßng bÖnh, ®iÒu dìng vµ phôc håi chøc n¨ng. - C¸c tæ chøc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr- êng. - C¸c ®oµn nghÖ thuËt, Trung t©m chiÕu phim, nhµ v¨n ho¸, th viÖc b¶o tån b¶o tµng, §µi ph¸t thanh truyÒn h×nh, Trung t©m th«ng tin, b¸o chÝ, xuÊt b¶n. - C¸c Trung t©m huÊn luyÖn thÓ dôc thÓ thao, c©u l¹c bé thÓ dôc thÓ thao. - C¸c trung t©m chØnh h×nh, kiÓm ®Þnh an toµn lao ®éng. - C¸c ®¬n vÞ dÞch vô t vÊn, dÞch vô gi¶i quyÕt viÖc lµm. - C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kinh tÕ: N«ng, l©m, ng, diªm nghiÖp; Giao th«ng; C«ng nghiÖp, §Þa chÝnh; KhÝ tîng thuû v¨n. - C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu trùc thuéc c¸c Tæng c«ng ty, Tæ chøc chÝnh trÞ, c¸c Tæ chøc chÝnh trÞ - X· héi. Ngoµi ra cßn cã c¸c dù ¸n hç trî ph¸t triÓn cña c¸c Bé, Së, Ban, ngµnh, c¸c Trêng, ViÖn. Thêi gian qua c¸c ®¬n vÞ nªu trªn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kho¸n biªn chÕ vµ chi phÝ qu¶n lý, chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tiÕp nhËn c¸c nguån vèn hç trî cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nªn ®· cã c¸ nh©n cã thu nhËp ®Õn møc chÞu thuÕ. Ngoµi ra, c¸c ®¬n vÞ nµy còng cã c¸c kho¶n chi tr¶ cho c¸c c¸ nh©n bªn ngoµi kh«ng thuéc quü l¬ng cña ®¬n vÞ. Theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh thuÕ TNCN th× nh÷ng kho¶n chi tr¶ nµy c¸c c¬ quan chi
  2. 2 tr¶ cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ thuÕ tríc khi chi tr¶. §Ó qu¶n lý thu thuÕ TNCN ®èi víi c¸c ®¬n vÞ nªu trªn, Tæng côc thuÕ ®Ò nghÞ Côc thuÕ ®Þa ph¬ng triÓn khai c¸c c«ng viÖc nh sau: 1. Côc thuÕ cã c«ng v¨n göi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ®ãng trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè yªu cÇu ®¨ng ký kª khai thuÕ, cÊp m· sè thuÕ thuÕ. 2. Tæ chøc phæ biÕn cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu díi c¸c h×nh thøc mêi häp hoÆc göi tµi liÖu híng dÉn vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi khi chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n; híng dÉn vÒ viÖc nép tiÒn vµo tµi kho¶n t¹m thu; cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ vµ cÊp biªn lai thuÕ TNCN trong trêng hîp cã sè thuÕ khÊu trõ theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn. C¸ nh©n, tæ chøc nép chËm tiÒn thuÕ hoÆc tiÒn ph¹t so víi ngµy quy ®Þnh ph¶i nép hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t, mçi ngµy nép chËm cßn bÞ ph¹t 0,1% sè tiÒn nép chËm. 3. Côc thuÕ bè trÝ bé phËn theo dâi qu¶n lý thuÕ TNCN ®èi víi c¸c ®èi tîng nµy. §Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch thuÕ TNCN ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ triÓn khai híng dÉn c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu trªn ®Þa bµn m×nh theo tinh thÇn nªu trªn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ triÓn khai b»ng v¨n b¶n vÒ Tæng côc thuÕ. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản