Công văn 409/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Công văn 409/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 409/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc biên soạn giáo trình Cao đẳng nghề năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 409/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ------------------ Số: 409/BXD-TCCB Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009 V/v: Biên soạn giáo trình cao đẳng nghề năm 2009. Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề LILAMA – 1 Để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn hoá nội dung chương trình, giáo trình trong các trường thuộc Ngành, đặc biệt là giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề là chương trình đào tạo mới của Ngành. Sau khi xem xét thực tế khả năng của Trường, Bộ giao cho Trường Cao đẳng nghề LILAMA - 1 chủ trì, phối hợp với các trường có liên quan để tổ chức biên soạn các giáo trình đào tạo chuyên ngành cơ khí xây dựng, cụ thể như sau: 1- Giáo trình trung cấp nghề: - Lắp đặt thiết bị cơ khí ( Tập 1 + Tập 2): 340 trang; 2- Giáo trình cao đẳng nghề: - Lắp đặt thiết bị cơ khí ( Tập 1 + Tập 2): 380 trang. Đơn giá biên soạn giáo trình lấy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cụ thể: 1- Kinh phí biên soạn giáo trình trung cấp nghề: - Kinh phí biên soạn giáo trình: 340 trang x 65.000 đ = 22.100.000 đ - Kinh phí sửa chữa biên tập: 340 trang x 35.000 đ = 11.900.000 đ - Kinh phí Thẩm định, nhận xét: 340 trang x 30.000 đ = 11.000.000 đ 2- Kinh phí biên soạn giáo trình cao đẳng nghề: - Kinh phí biên soạn giáo trình: 380 trang x 70.000 đ = 26.600.000 đ - Kinh phí sửa chữa biên tập: 380 trang x 40.000 đ = 15.200.000 đ - Kinh phí Thẩm định, nhận xét: 380 trang x 35.000 đ = 13.300.000 đ Tổng số kinh phí biên soạn là : 100.000.000 đ. ( Một trăm triệu đồng chẵn). Yêu cầu Trường tiến hành lập kế hoạch cụ thể cho các nội dung nói trên và gửi về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/4/2009. Việc biên soạn các giáo trình đào tạo nói trên hoàn thành trước ngày 30/12/2009, để Bộ tiến hành nghiệm thu và triển khai, áp dụng. Bộ thông báo để Trường biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Vụ Kế hoạch - Tài chính; - Lưu VP, TCCB. Cao lại Quang
Đồng bộ tài khoản